H2O2 ⎯⎯→hv 2OHº
2-O2 +e- ⎯⎯→ O (10) 2O-2 +H2O2 ⎯⎯→ OHº +OHº+O روي هــم رفتــه، خاصــيت فتوكاتاليــستي دي اكــسيد تيتــانيم بــه پارامترهــاي ي نظيــر ســرعت تركيــب دوبــاره الكتـــرون- حفـــره، ســـاختار كريـــستالي، دانـــسيته گروههــاي هيدروكــسيل ســطحي و غيــره بــستگي دارد.
هر عاملي كه نـرخ تركيـب دوبـارهي الكتـرون – حفـره رابـه تـاخير انـدازد، باعـث افـزايش بـازدهي فتوكاتاليـستي دي اكسيد تيتانيم خواهـد شـد. بـر ايـن اسـاس، افـزايشيــونهــاي فلــزي جهــت جلــوگيري از تركيــب دوبــاره الكتــرون- حفــره تاييــد شــده اســت. يــونهــاي فلــزيالكترونها يا حفرات ايجـاد شـده را بـه تلـه انداختـه و در نتيجــه، از تركيــب دوبــارهي الكتــرون حفــره جلــوگيريم يكنن ـد. انتظ ـار م ي رود ب ـا اف زايش وان ـاديم ب ـه دي اكــسيد تيتــانيم، بــازدهي فتوكاتاتليــستي دي اكــسيدتيت انيم افـزايش ياب د، ام ا نت ايج عك س اي ن مطل ب رانــشان مــيدهــد. كــاهش فعاليــت فتوكاتاليــستي دي اكــسيد تيتــانيم در حــضور وانــاديم را مــي تــوان بــه دوعامل زير نسبت داد:
كاهش سطح فعال دي اكسيد تيتانيم با افزايش 2 درصد اتمي واناديم
تركيب دوباره الكترون – حفـره. بـا توجـه بـه ايـنكـهمقدار واناديم حـدود 2 درصـد اتمـي اسـت، ايـن امكـانوجود دارد كه يونهـاي وانـاديم بـه عنـوان محلـي بـراي تركيب دوباره الكترون حفره عمل نمايند.

نتيجه گيري
با افزايش واناديم به دي اكسيد تيتانيم ( 2 درصد اتمي)، لبه جذب از نور ماوراي بنفش به طرف نور مرئي جابجا شده است.
با افزايش واناديم درصد فاز آناتاز در لايه نازك دي اكسيد تيتانيم كمي كاهش داشته است.
با افزايش واناديم به دي اكسيد تيتانيم بازدهي فتوكاتاليستي دي اكسيد تيتانيم كاهش يافته است.
A.L. Linsebigler, G. Lu, J.T. Yates, “Photocatalysis on TiO2 Surfaces: Principles, Mechanisms, and Selected Results”, Chemical Reviws, Vol.95, pp.735-758, 1995.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

PhD thesis by Daniele Julia Londeree, “Titanium dioxide crystal types”, Millennium Chemical, Florida University, November 1, 2002.
J.O.Careiro, V.Teixeira, A.Portinha, A.Magalhaes, “Travares Iron doped photocatalytic TiO2 sputtered coating on plastics for self – cleaning applications”. Materials Science and Engineering B, Vol.138, pp.144-150, 2007.
S.Ghasemi, S.Rahimnejad, S.Rahman Setayesh, S.Rohani,M.R.Gholami, “Transition metal ions effect on the properties and photocatalytic activity of nanocrystalline TiO2 prepared in an ionic liquid”, Vol.172, pp.15731578, 2009.
L.Gomathi Devi, B.Narasimha Murthy, S. Girish Kumar, “Photocatalytic activity of TiO2 doped with Zn2+ and V5+ transition metal ions: influence of crystallite size and dopant electronic configuration on photocatalytic activity”, pp.1661-1666, 2010.
Zhifeng Liu, Jing Ya, “Effect of V doping on the band-gap reduction of porous TiO2 films prepared by sol-gel route”

, China,Vol.120, pp.277-281, 2010.
Mansor Abdul Hamid, Ismail Ab,Rahman, “Preparation of Titnium Dioxide thin film by sol-gel dip coating method”, University of malaysia, Malaysian Journal of Chemistry, Vol.5, pp. 086-091, 2003.
A. Eshaghi, M. Pakshir, R. Mozaffarinia, “Preparation and characterization of TiO2 sol– gel modified nanocomposite films”, J Sol-Gel Sci. Techno, Vol. 55, pp. 278–284, 2010.

منابع
G. Wang, ”Hydrothermal synthesis and photocatalytic activity of nano crystalline TiO2 powder in ethanol-water mixed solutions”, J. Molec. Catal. A: Chaemical, Vol.274, pp.185191, 2007.
A. Fahmi, C. Minot, B. Silvi, M. Causa, “Theoretical analysis of the structure of titanium dioxide crystals”, Phys. Rev. B: Condense. Matter,Vol. 47, pp.11717-11724, 1993.
A. Fujishima, K. Hashimoto, T. Watanabe, “TiO2 photocatalysis: fundamentals and applications”, BKC, Tokyo, pp.52-66, 1999. 4- A.Fujishima and X.Zhng, “Titanium dioxide photocatalysis: present situation and future approaches”, C.R.Chim., Vol.9, pp.750-760, 2006.
Akbar Eshaghi, PhD thesis, “An investigation of the effect of additives on the optical and hydrophilic properties of TiO2 solGel derived thin film”, Iran, Shiraz University, material Department, 2010.
G.Yi and M.Sayer,”Sol-gel processing of complex oxide films”, ceramic Bulltin.
Vol.70,pp125-129, 1991. 7- C.C.Pan, J.Wu, “Visible-light response Crdoped TiO2-xNx photocatalysts”, Materials chemistry and Physics, pp.100-102, 2006. 8- R.Asahi, T.Morikava, T.Ohwaki, “Synthesis and properties of TiO2-based nanomaterials”, Material Science, pp. 269-272, 2001.
U.G. Akpan, B.H. Hameed, “Parameters affecting the photocatalytic degradation of dyes using TiO2- based photocatalysts”, Vol.170, 520-529, 2009.
T. Kemmitt, N.I. AL-Salami, M. Waterland, V.J. Kennedy, A. Markwitz, “Photo Catalytic Tatiana Coating”, J. Current applied Physics, Vol.4, pp.189-192, 2004.


دیدگاهتان را بنویسید