قدرداني و تشكر
داده هاي بكار رفته در اين پژوهش در قالب پروژه پژوهشي انجام شده براي مجتمع فولاد مباركه بدست آمده كه بدين وسيله از كليه مديران و پرسنل محترم واحدهاي مربوطه از جمله نورد گرم، متالورژي و روشهاي توليد و همچنين، از مديريت پژوهش و توسعه و واحد متالورژي و روشهاي توليد كه در انجام اين پژوهش مشاركت فعال داشتند، قدرداني و تشكر مي گردد.
Multidiscipline Modeling in Materials and Structures, Vol. 4, pp. 37–46. 2005.
M. A. Akoy, E. S. Kayali, H. Cimenoglu, “The influence of microstructural features and mechanical properties on the cold formability of ferritic steel sheets”, ISIJ International, Vol. 44, pp. 422–428, 2004.
R. K. Ray, J. J. Jonas, R. E. Hook, “Cold rolling and annealing textures in low carbon and extra low carbon steels”, International Materials Reviews, Vol. 39, pp. 129-172, 1994. 11- Z. Tang, W. Stumpf, “The Effect of microstructure and processing variables on the yield to ultimate tensile strength ratio in a Nb– Ti and a Nb–Ti–Mo line pipe steel”, Materials Science and Engineering A, Vol. 490, pp. 391– 402, 2008.
12- A. J. DeArdo, “Niobiumin modern steels”, International Materials Reviews, Vol. 48, No.
6 371, 2003.
1818908750225

M. Olasolo, P. Uranga, J.M. Rodriguezbabe, B. López, “Effect of austenite microstructure and cooling rate on transformation characteristics in a low carbon Nb–V microalloyed steel”, Materials Science and Engineering A, Vol. 528, pp. 2559–2569, 2010.
J. Sun, J.D. Boyd, “Effect of thermomechanical processing on anisotropy of cleavage fracture stress in microalloyed linepipe steel”, International Journal of Pressure Vessels and Piping, Vol. 77, pp. 369377, .0002
B. Hwang, Y. Min Kim, S. Lee, N. J. Kim, S. Ahn, “Effect of Microstructure on the Yield Ratio and Low Temperature Toughness of Line pipe Steels”, ISIJ International, Vol. 42, pp. 1571–1577, 2002.
منابع
D. Ravi Kumar, “Formability analysis of extra-deep drawing steel”, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 130, pp. 31-41, 2002.
S. Yong Shin, B. Hwang , S. Lee, N. J. Kim, S. Ahn, “Correlation of microstructure and charpy impact properties in API X70 and X80 line-pipe steels”, Materials Science and Engineering A. Vol. 458,pp. 281–289, 2007.
B. Hwang, Y. Min Kim, S. Lee, N. J. Kim, S. Ahn, “Effective Grain Size And Charpy Impact Properties Of High-Toughness X70 Pipeline Steels”, Metallurgical And Materials Transactions A, Vol. 36, pp. 2107-21014, 2007.
S. Mishra, “On the formability of sheet steels”, Material. Science, Vol. 19, pp. 963- 984, 1996.
A. Kumar Gupta, D. Ravi Kumar,
“Formability of galvanized interstitial-free steel sheets”, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 172, pp. 225–237, 2006.
N.S. Reddy, J. Krishnaiah, S. Hong, J. Sang Lee, “Modeling medium carbon steels by using artificial neural networks”, Materials Science and Engineering A, Vol. 508, pp. 93-105, 2009.
7-Y. Sun, W. Zeng, Y. Han, “Determination of the influence of processing parameters on the mechanical properties of the Ti–6Al–4V alloy using an artificial neural network”,
Computational Materials Science, Vol. 60, pp. 239–244, 2012
8-W. Tan, Z.Y. Liu, D. Wu, G.D. Wang, “Artificial Neural Network (ANN) Modeling for the Energy Absorption of Hot-Rolled Plates in Charpy Impact Tests”, steels”, Materials Science and Engineering A, Vol. 355, pp. 126-136, 2003.
j. C. Muñoz, I. H. Jung, A.M. Elwazria, D. Baib, S. Yue, “Influence of the chemical composition on transformation behavior of low carbon micro alloyed steels”, Materials Science and Engineering A, Vol. 520, pp. 90– 96, 2009.
K. WU, Z. LI, A. M. GUO, L.Cheng, “Microstructure Evolution in a Low Carbon Nb–Ti MicroalloyedSteel”, ISIJ International, Vol. 46, pp. 161–165, 2006.
پيوستها
V. V. Basabe, J. J. Jonas, “The Ferrite Transformation in Hot Deformed 0.036% Nb Austenite at Temperatures above the Ae3”, ISIJ International, Vol. 50, pp. 1185–1192, 2010.
P. A. Manohaanrd, T. Chandra
“Continuous cooling Micro alloyed steels transformation for behavior of high strength line pipe applications”, ISIJ International, Vol. 38, pp. 766-774, 1996.
M. C. Zhao, K. Yang, F. R. Xiao, Y. Y. Shan, “Continuous cooling transformation of undeformed and deformed low carbon pipeline
جدول 1- حدود تغييرات پارامترهاي فرآيندي مورد بررسي
پارامترها كمينه بيشينه ميانگين انحراف استاندارد مقدار مورد استفاده
تركيب شيميايي C, wt% 0/061 0/146 0/094 0/026 0/052
Si, wt%

0/180 0/0268 0/0090
Mn, wt% 1/21 0/0907 0/1800
Al, wt% 0/035 0/06 0/034 0/0024 0/0520
N, ppm 22 58 35/92 27
Ti+V+Nb+Cu, wt% 0/01 0/1 5/05 1/09
Ni+Cr+Mo, wt% 0/03 0/06 0/045 /05
Nb, wt% 0/001 0/05 0/016

0/022
نورد خشن (رفت و برگشتي) RT 4, °C 1000 1100 1076 1050
RT 6, °C 1036 1105 1085

1086
RSR 4, 1/S 9/71 35/3 16/9 13/56
RSR 5, 1/S 9/82 44/67 19/95 15/2 14
RSR 6, 1/S 14/32 35 15/5 14/3 12/2
RS 4

6/6 0/92 6/5
RS 5 10/48 5/09 10/6
RS 6 9/71 11/68 11/4 3/36 11/48
نورد نهايي (هفت قفسه اي) FSR 5 12/23 23/5 21/48 6/04 14/28
FSR 6 10/41 20/97 17/84 9 13/3
FSR 7 7/83 10/87 7/86 4/64 5/4
FS 5 1/04 22/9 16/15 8 12/13
FS 6 1/08 12/18 8/25 2/5 6/7
FS 7 1/9 15/13 9/96 6/06 5/6
FT7 ,°C 790 910 877/4 860
FT1, °C 935 1031 974

970
CT, °C 540 650 578/3 14/9 582

RT: Roughing Temperature, RSR: Roughing Strain Rate, RS: Roughing Strain, FSR: FinishingStrain Rate FS:
Finishing Strain, FT: Fininshing Temperature, CT: Coiling Temperature

شكل 1- چگونگي قرار گيري لايه مخفي، داده هاي ورودي و خروجي

شكل 2- مقايسه بين داده هاي پيش بيني و محاسبه شده براي آزمون ضربه

شكل
3

تاثير

ضربه

انرژي

روي

بر

نيوبيم

و

كربن

مقدار

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شكل

3


دیدگاهتان را بنویسید