شكل(8) نيز ريخت شناسي پوشش هاي Ni- ،Ni-Zn
Zn-P-4 و Ni-Zn-P/nano SiC-1,2 را پس از انجام تست هاي خوردگي نشان ميدهد. همان گونه كه مشاهده ميشود، ريخت شناسي پوشش آلياژ سه تايي خورده شده شبيه ريخت شناسي پوشش هاي نانوكامپوزيتي خورده شده است. لذا، حضور نانو ذرات سيليسيم كاربيد تاثيري بر ريخت شناسي نداشته است در حالي كه ريخت شناسي پوشش آلياژ دوتايي Ni-Zn خورده شده متفاوت از سه پوشش ديگر كه حاوي فسفر بوده اند، مي باشد.
نتيجه گيري
نتايج آناليز XRF نشان داد كه با افزودن اسيد فسفريك به عنوان منبع فسفر مقرون به صرفهتر نسبت به هيپوفسفيت سديم به حمام رسوب دهي الكتريكي آلياژ دوتايي Ni-Zn-1، مي توان آلياژ سه تايي Ni-Zn-P را رسوب داد. همچنين، تصاوير بدست آمده از سطوح پوششهاي آلياژي نشان دادند كه با افزودن فسفر به پوشش Ni-Zn و افزايش مقدار آن در پوشش، ميزان تركهاي متداول در پوشش آلياژ دوتايي Ni-Zn پايه نيكلي كاهش يافته است تا جايي كه در پوشش آلياژ سه تايي بدست آمده از حمام حاوي g/l 25 اسيد فسفريك تركي مشاهده نشد. اين بهبود در كيفيت پوشش در اثر افزودن اسيد فسفريك به حمام با نتايج تست خوردگي نيز تاييد شد. نتايج مقايسهي رفتار خوردگي پوششهاي آلياژي نشان دادند كه با افزايش فسفر در پوشش، مقاومت به خوردگي آن بهبود يافته است. با توجه به اين كه بالاترين مقاومت به خوردگي براي پوشش Ni-Zn-P-4 بدست آمده از حمام حاوي g/l 25 اسيد فسفريك 85% مشاهده شده است، مقدار بهينهي اسيد فسفريك در حمام در محدودهي مورد مطالعه، g/l 25 تعيين شد.
با افزودن نانوذرات SiC به اين حمام آبكاري الكتريكي، پوششهاي نانوكامپوزيتي Ni-Zn-P/nano SiC رسوب داده شد. مقايسهي رفتار خوردگي اين پوششهاي نانو كامپوزيتي با پوششهاي آلياژ دوتايي
Ni-Zn-2 و سه تايي Ni-Zn-P-4 در محلول wt%5/3 كلرور سديم، نشان داد كه مقاومت به خوردگي پوششهاي نانوكامپوزيتي Ni-Zn-P/nano SiC-1,2 نسبت به پوشش آلياژ سه تايي Ni-Zn-P-4 پايينتر است، اما مقاومت به خوردگي اين پوششهاي
نانوكامپوزيتي همچنان از آلياژ دوتايي Ni-Zn-1 بالاتر است.

منابع
S.H. Mosavat, M.E. Bahrololoom , M.H. Shariat ,”Electrodeposition of nanocrystalline Zn–Ni alloy from alkaline glycinate bath containing saccharin as additive” Applied Surface Science 257 (2011) 8311– 8316
Basker Veeraraghavan , Bala Haran, Swaminatha P. Kumaraguru, and Branko N. Popov” Corrosion Protection of Steel Using Nonanomalous Ni-Zn-P Coatings”, Journal of The Electrochemical Society, 150 (4) B131-
B139 (2003)
A. Brenner, Electrodeposition of Alloys, Principles and Practice, Chap. 1, Academic Press, New York (1963).
A.M.Alfantazi,G.Brehaut,U.Erb,”The effect of substrate material on the microstructure of pulse-plated Zn-Ni alloys”,Surface and Coating Technology 89 (1997) 239-244.
M. Bouanani, F. Cherkaoui, R. Fratesi G. Roventi and G. Barucca,” Microstructural characterization and corrosion resistance of Ni-Zn-P alloys electrolessly deposited from a sulphate bath”, Journal of Applied
Electrochemistry 29 (1999) 637-645.
A.P. Ordine a, S.L. D´ıaz a, I.C.P. Margarit a,b, O.R. Mattos a ,” Zn–Ni and Zn–Fe alloy deposits modified by P incorporation: anticorrosion properties”, Electrochimica Acta 49 (2004) 2815–2823.
S. Ranganatha, T.V. Venkatesha, K. Vathsala,” Development of electroless Ni–Zn– P/nano-TiO2 composite coatings and their properties”, Applied Surface Science 256 (2010) 7377–7383.
S. Swathirajan and Youssef M. Mikhail, “Rotating cylinder electrode study of the electrodeposition of new corrosion-resistant Nickel-Zinc-Phosphorus alloys”, J.
Electrochem. 136 (1989)
M.R. Vaezi, S.K. Sadrnezhaad, L. Nikzad,” Electrodeposition of Ni–SiC nano-composite coatings and evaluation of wear and corrosion resistance and electroplating characteristics”, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 315 (2008) 176–182.
Meenu Srivastava, V.K. William Grips, Anjana Jain, K.S. Rajam ,” Influence of SiC particle size on the structure and tribological properties of Ni–Co composites”, Surface & Coatings Technology 202 (2007) 310–318 س.ح.مساوات، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه -11 .1390،شيراز
M.R. Vaezi, S.K. Sadrnezhaad, L. Nikzad,” Electrodeposition of Ni–SiC nanocomposite coatings and evaluation of wear and corrosion resistance and electroplating characteristics” , Colloids and Surfaces 315 (2008) 176–182.
Shusheng Zhang , Kejiang Han, Lin Cheng,”The effect of SiC particles added in electroless Ni-P plating solution on the properties of composite coatings”, 202 12 (2008) 2807-2812.
E.Barsoukov, and J.R.Macdonald, Impedance Spectroscopy, Theory, Experiment, and Applications, Second edition, New York:John Wiley & Sons (2005).

پيوستها
جدول1- تركيب حمام و شرايط پوشش دهي براي حالتهاي گوناگون.
Variable/ Coating Ni-Zn-1
alloy Ni-Zn-P-2 alloy Ni-Zn-P-3 alloy Ni-Zn-P-4 alloy
ZnCl2 (g/L) 200 200 200 200
NiCl2.6H2O (g/L) 200 200 200 200
H3BO3 (g/L) 40 40 40 40
H3PO4 (g/L) 0 5 15 25
NaC12 H25 SO4 (g/L) 0/1 0/1 0/1 0/1
Temperature (˚C) 83±1 83±1 83±1 83±1
Current density(A/dm2) 3 3 3 3

جدول2- تركيب حمام و شرايط پوشش دهي براي حالات گوناگون.
Variable/ Coating Ni-Zn-1 alloy Ni-Zn-P-4 alloy Ni-Zn-P/nano SiC-1 Ni-Zn-P/nano SiC-2
ZnCl2 (g/L) 200 200 200 200
NiCl2.6H2O (g/L) 200 200 200 200
H3BO3 (g/L) 40 40 40 40
H3PO4 (g/L) 0 25 25 25
SDS(g/L) 0/1 0/1 0/1 0/1
CTAB(g/L) 0 0 0/04 0/04
Nano SiC(g/L) 0 0 10 20
Temperature(˚c) 83±1 83±1 83±1 83±1
Current density(A/dm2 ) 3 3 3 3

جدول3- نتايج بدست آمده از آناليز نمودارهاي EIS.
Coating Rs (Ω cm2 ) Rp (Ω cm2 ) Y(F.cm-2 ) n
Ni-Zn-1 alloy 5/46 802 1/48*10-3 0/76
Ni-Zn-P-2 alloy 4/64 1870 1/4*10-3 0/70
Ni-Zn-P-3 alloy 4/26 3807 0/73*10-3 0/71
Ni-Zn-P-4 alloy 5/48 4810 0/61*10-3 0/72
Ni-Zn-P/nanoSiC-1 6/18 2871 0/445*10 -3 0/74
Ni-Zn-P/nano SiC-2 5/18 2717 0/447*10 -3 0/72

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 4- پارامترهاي الكتروشيميايي محاسبه شده از راه نمودارهاي تافل.
Coating Ecorr (mV) Icorr (µA.cm-2 ) βa (V/dec) βc (V/dec)
Ni-Zn-1 -0/661 7/4 0/103 0/125
Ni-Zn-P-2 -0/669 3/25 0/086 0/163
Ni-Zn-P-3 -0/590 2/7 0/043 0/098
Ni-Zn-P-4 -0/552 1/4 0/041 0/077
Ni-Zn-P/nano SiC-1 -0/509 3/6 0/061 0/144
Ni-Zn-P/nano SiC-2 -0/532 3/1 0/073 0/157

Ni-Zn-P-4(د -Ni-Zn-P-3(ج ، Ni-Zn-P-2(ب -Ni-Zn-1(پوششهاي الف SEM شكل1- تصوير

شكل2- نمودار آناليز EDAX از دو نقطه ي متفاوت Ni-Zn-P/nano SiC-1 .

شكل 3- تصوير FESEM از سطح مقطع عرضي پوشش نانوكامپوزيت Ni-Zn-P/nano SiC

(
Imaginary Z


cm
2

)
Real Z (

cm
2
)

(

Imaginary Z

cm


دیدگاهتان را بنویسید