واكنش احياي كربوترميك كنسانترهي خالص شدهي سلستيت معدن ليكك با كربن اكتيو در شرايط نا همدما در اتمسفر آرگن، با خلوص بالا بررسي شد. نتايج آزمونهاي پراش اشعهي ايكس و آناليزهاي حرارتي نشان دادند كه واكنش احياء از دماي حدود C7200 آغاز ميشود كه اين دما به مراتب بيشتر از مقدار محاسبه شده به وسيلهي مدل ترموديناميكي بود.همچنين، هيچگونه تركيب يا فاز مياني در مسير احياء ديده نشد. واكنش احياي كربوترميك در سطح ذرات كنسانترهي سلستيت به صورت مرحله به مرحله پيش ميرود و افزايش دما منجر به افزايش سرعت واكنش ميشود كه دليل آن تغيير ساز و كار واكنش احياء از حالت جامد- جامد به حالت جامد- گاز است. افزون بر اين، دماي آغاز تشكيل سولفيد استرانسيم به مراتب كمتر از مقدار بدست آمده از آزمايشهاي ديگران بود كه دليل آن ميتواند كاربرد ذرات بسيار ريز كربن فعال باشد. نتايج آزمايشها نشان داد كه تشكيل گاز منوكسيد كربن نقش بسزايي در افزايش سرعت واكنش احياء دارد.

تشكر و قدرداني
نويسندگان مقاله از مسئولان دانشگاه ياسوج به جهـتفراهم كردن هزينههاي اين طرح پژوهشي تشكر ميكنند. هـمچنـين، از مـسئولان آزمايـشگاههاي مركـز تحقيقـات فرآوري و مواد معدني ايران (بويژه خانم محمـدي نـسب وخانم موسوي ) و مسئولا ن آزمايشگاه پراش اشعهي ايكـسو ميكروسكوپ الكتروني دانشگاه صـنعتي اصـفهان (خـانمصرامي و خانم كرباسـي) بـراي انجـام آزمـايشهـاي ايـنپژوهش تشكر ميكنند.
منابع
F. Habashi., Handbook of Extractive Metallurgy, Vol. IV, Weily VCH, pp.23292336, 1997.
W.Chen., and Y. Zhu., “Preparation of strontium carbonate from celestite”, Transactions of the Institutions of Mining and
Metallurgy Section C: Mineral processing and

M. Erdemoglu., M. Canbazoglu., and H. Yalcjn., “Carbothermic reduction of highgrade celestite ore to manufacture strontium carbonate”, Transactions of the Institutions of
Mining and Metallurgy Section C: Mineral processing and Extractive Metallurgy, Vol. 107, pp. C65-C70, 1998.
M. Sukiennik., C. Malinowski., and S. Malecki., “Kinetics of SrSO4 reduction by means of (CO+CO2) gas mixtures”, Archives of Metallurgy, Vol.47, pp.81-93, 2002.
R.S. Sonawane., B.B. Kale., S.K. Apte., and M.K. Dongare., “Effect of a Catalyst on the Kinetics of Reduction of Celestite (SrSO4) by Active Charcoal”, Metallurgical and Materials Transactions B , Vol.31B, pp.35-41, 2000.
M. Erdemoglu., “Carbothermic reduction of mechanically activated celestite”, International Journal of Mineral Processing, Vol.92, pp.144-152, 2009.
HSC Chemistry for Windows, version 5.1,
Outokumpu , Oy, 1994
ع . عدل، “مطالعه روند تبديل و تخليص در فرآينـد توليـدكربن ات استران سيم از من ابع ناخ الص داخل ي ” ، پاي ان نام ه كارشناسي ارشد ، دانتشگاه صنعتي شريف ، 1379
M.Sh. Bafghi., M. Adeli., and H. Mohammadi Nikoo., “Kinetics of carbothermic reduction of an Iranian celestite ore”, Iranian Journal of Materials Science and Engineering, Vol.1, No.3, 2004 ن. س توده ، و م. عل ي عـسكري زم اني، “تهيـه كربنـات -20 استرانسيم از سلستيت به روش مكانوشيميايي” ، طرح پژوهشي1388 ،1316 مــــص وب دانــــشگاه ياســــوج بــــه شــــماره5- M. Erdemoglu., and M. Canbazoglu., “The leaching of SrS with water and the precipitation of SrCO3 from leach solution by different carbonating agents”,
Hydrometallurgy, Vol. 49, pp. 135-150, 1998.
A.H. Castillejos-Escobar., F.P. De La CruzDe1 Bosque., and A. Uribe-Salas., “The direct conversion of celestite to strontium carbonate in sodium carbonate aqueous media”,
Hydrometallurgy, Vol. 40, pp.207-22, 1996.
M. Erdemoglu., M. Sarıkaya., and M. Canbazoglu., “Leaching of Celestite with Sodium Sulfide”, Journal of Dispersion Science and Technology, Vol. 27, pp. 439– 442, 2006.
R. Suarez-Orduna., J.C. Rendon-Angeles., and K. Yanagisawa., “Kinetic study of the conversion of mineral celestite to strontianite under alkaline hydrothermal conditions”, International Journal of Mineral Processing, Vol. 83, pp.12-18, 2007.
A. Obut., P. Balaz., and I. Girgin., “Direct mechanochemical conversion of celestite to SrCO3”, Minerals Engineering, Vol. 19, pp.1185-1190, 2006.
N. Setoudeh., N.J. Welham., and S.M. Azami., “Dry mechanochemical conversion of SrSO4 to SrCO3”, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 492, pp.389-391, 2010. 11- N. Setoudeh., and N.J. Welham., “Ball milling induced reduction of SrSO4 by Al”, International Journal of Mineral Processing, Vol. 98, pp.214-218, 2011.
12- J. Plewa., J. Steindor., J. Nowakoaski., and K. Fitzner., “Kinetics of SrSO4 reduction with CO”, Thermochimica Acta, Vol. 138, pp. 5566, 1989.

پيوستها

جدول 1- ويژگيهاي كلي توزيع سايز كنسانترهي سلستيت پس از فرآيند خالصسازي و كربن اكتيو استفاده شده در اين پژوهش.
نوع ماده (d%١٠(μm) d%۵٠(μm) d%٩٠(μm مساحت سطحي ويژه
(m

g

g

2)
كنسانترهي سلستيت خالص 941/65 727/15 914/1 22/1 سازي شده
پودر كربن اكتيو 392/58 806/18 961/4 613/0

kmolFile: C:UsersnaderDesktopGibbsIn.OGI

0200400600800100012001400C

شكل1- تغييرات مقدار مواد اوليه و محصول بر اساس دادههاي ترموديناميكي نرم افزارHSC در سامانهي SrSO۴ – C .

شكل 2- منحني آناليز حرارتي (TGA) مخلوط سلستيت-كربن اكتيو بر اساس نسبت استوكيومتري واكنش 1.

شكل 3- منحني DTG بر حسب دما براي مخلوط سلستيت-كربن اكتيو كه از دادههاي شكل 2 بدست آمده است.

شكل 4- نتايج آناليز پراش اشعهي ايكس باقي ماندههاي جامد مخلوط كنسانتره ي سلستيت-كربن اكتيو كه به ترتيب در
دماهايC0 500 (پايين) ، C، 1083 0C ، 945 0C ، 7200C11500 (بالا) به صورت نا همدما در اتمسفر آرگن گرم شدهاند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

الف- ب-


دیدگاهتان را بنویسید