پيوستها ميباشد. منابع
John R. Keough., “ADI Developments in North America”, World Conference on ADI, USA, Sep. 2002.
J. R. Keough., “Austempered Ductile Iron”, Section VI, Sorel Metal, Ductile Iron Data for Design Engineers, Aug.1998
Alan P. Druschitz., and David C. Fitzgerald., Introduction a new Machinable Austempered Ductile Iron, 2003 SAE World Cngress, Detroit, Michigan, March 3-6, 2003 4- F. Zanardi., Fatigue properties and machinability of ADI, Italy, Fonderia, 10, pp.27-32, 2005.
B. Kovacs., Heat treating of austempered ductile iron, AFS Trans.91-75, pp.281-286, 1991
S.E. Stenford., J. Storesun., and R. Sandstorm., “Influence of Heat Treatment and Composition on the Mechanical Properties and Machinability of Austempered Ductile Iron”, ASME, 1986, pp. 227-236
T. Shiokawa., “The Influence of Alloying Elements and Heat Treatment Condition on the Microstructure and Mechanical Properties of Austempered Ductile Iron”, in Proc. of 3rd
International Conference on ADI. Chicago, 1991. pp.375-387
B. Y. Lin., E. T. Chen., and T. S. Lei., “The Effect of Alloy Elements on the Microstructure and Properties of Austempered Ductile Irons”, Scripta Metall. Mater., 1995, 32: 1363-1367 9- M. C. Cakir., A. Bayram., Y. Isik., and B. Salar., “The Effects of Austempering Temperature and Time onto the Machinability of Austempered Ductile Iron”, Mater. Sci. Eng. A, 2005, 407:147-153
10- M.C. Cakir., and Y. Isik., “Investigating the Machinability of Austempered Ductile
جدول 1- تركيب شيميايي آلياژ.
C درصد Si درصد Mn درصد Ni درصد Cu درصد Mo درصد
3/58 2/80 0/13 0/87 0/55 0/23

كاري” با ساير مواد.شكل 1- مقايسهي ويژگيهاي مكانيكي “چدن نشكن آستمپر با قابليت ماشين

شكل 2- مقايسهي قابليت نسبي ماشينكاري مواد گوناگون.

800
820
840

860
880
900
920
940
960
850
700
750
800
900
950

سانتيگراد

درجه

آس تنيته

دم اي
(

مربع

متر

ميلي
/

نيوتن
)

آششي

استحكام
390
آستمپر

دماي

350
آستمپر

دماي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

800


دیدگاهتان را بنویسید