نتيجهگيري
با افزايش دما و كاهش نرخ كرنش در هر دو فولاد C1 و C2 تبلور دوبارهي ديناميكي رخ ميدهد.
با افزايش دما و كاهش نرخ كرنش در هر دو فولاد C1 و C2 تبلور دوبارهي ديناميكي رخ ميدهد.
مقدار ضريب حساسيت نرخ كرنش(m) در دماهاي پايين و بالا براي فولاد C1 به ترتيب 268/0 و226/0 و براي فولاد C2 096/0 و 219/0 محاسبه شد.
انرژي اكتيواسيون ظاهري (Q) در دماهاي پايين و بالا براي فولادC1 به ترتيب kJ/mol316 وkJ/mol 375 و براي فولاد C2 به ترتيب kJ/mol 780 و kJ/mol 390 بدست آمد كه در فولادهاي زنگ نزن دوفازي، نيرو محركه تغيير شكل گرم ميباشد.
مقدار Q براي فولاد C2 نسبت به فولاد C1 بيشتر است كه اين اختلاف به كسر حجمي بالاتر آستنيت در فولاد C2 مربوط ميباشد.

منابع
1- P. Cizek., and B.P. Wynne., “A mechanism of ferrite softening in a duplex stainless steel deformed in hot torsion”. Materials Science and Engineering A, 1997. 230 (1-2): p. 88-94.
-2 L. Duprez., B.C. De Cooman., and N.
Akdut., “Flow stress and ductility of duplex stainless steel during high-temperature torsion deformation”. Metallurgical and deformation”.

پيوستها
Metallurgical and Materials Transactions A, 2002. 33(7): p. 1931-1938.
H. Farnoush., A. Momeni., K. dehghani., J. Aghazadeh Mohandesi., and H. Keshmiri., “Hot deformation characteristics of 2205 duplex stainless steel based on the behavior of constituent phases”. Materials & Design. 31(1): p. 220-226.
P. Mao., K. Yang., and G. Su., “Hot deformation behavior of an as-cast duplex stainless steel”. Cailiao Kexue Yu Jishu (Journal of Materials Science & Technology) (China), 2003. 19: p. 379-381.
O. Balancin., W.A.M. Hoffmann., and J.J. Jonas., “Influence of microstructure on the flow behavior of duplex stainless steels at high temperatures”. Metallurgical and Materials Transactions A, 2000. 31(5): p. 1353-1364.
F.J. Humphreys., and M. Hatherly., “Recrystallization and related annealing phenomena”. 2004: Pergamon Pr. 7- W.F. Hosford., and R.M. Caddell., I. Books24x., “Metal forming: mechanics and metallurgy”. 2007: Cambridge University
Press.
J. Luo., “Effect of the strain on the deformation behavior of isothermally compressed Ti-6Al-4V alloy”. Materials Science and Engineering: A, 2009. 505(1-2): p. 88-95.
S. Bruschi.,”Workability of Ti-6Al-4V alloy at high temperatures and strain rates”. Materials Letters, 2004. 58(27-28): p. 36223629.

جدول 1- تركيب شيميايي فولادهاي مورد استفاده.
Creq/Niea %Ti %Cu %Mn %Nb %N %Si %Mo %Ni %Cr %C فولاد
4/6 0/004 0/37 1/12 0/06 0/06 0/40 1/59 3/39 27/90 0/08 C1
2/6 0/004 0/37 0/67 0/06 0/06 0/25 2/8 6/4 20/76 0/07 C2

شكل 1- ريزساختار نمونههاي همگن شده (الف): فولاد C2 (ب) : فولاد C1.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

(الف) (ب)
شكل 2- منحنيهاي تنش حقيقي- كرنش حقيقي فولادهاي C1 وC2 حاصل از تغيير شكل گرم در دماهاي گوناگون با نرخ
كرنش 1−ε. = 0.1S.

شكل 3- وابستگي كسر حجمي آستنيت به دما براي دوفولاد C1 و C2 پيش از آزمون فشار گرم.

شكل 4- تغييرات تنش سيلان با نرخ كرنش براي فولادهاي C1 و C2.

شكل5- تغييرات تنش سيلان با دماي تغييرشكل براي فولادهاي C1 و C2.


دیدگاهتان را بنویسید