!6(A,8A)3″#$% (V )(
5(2 E! 2 3 $(, 1A$..
/2 )-F% &’ (%%”#$% #&# &’ (%%/0 4″#$% )( (P
‘;_(7 )( E ( &I 1Vi 8 (7 )( ( 1& A)% 0i.(A & 2(%% )( E ( $T, !
(#&# #3^ 13 ) $(,/0*”#$% 8$Ee 2 3
1
$3 E (33 , $3 & S &’ #$
8A 6K%( . 1%
“$’%& 2 3 3)pi”’Y2 3
6(.N&%} | “#) E ( W% E (
3 E ( W%1 6K%”I,6($2HM
.% 3E (“$’%& HI1% .%
$$c,8() ” &,/0X S/2131% 136)J$F%[email protected] 7″$’%& n, A A IpMR131% .%
8/2)~0, o6Z $
24 5123
1%(%”$P, T . -F% . +
+%,1SiA 13E ( 3 “$’%&
@ E ( ) K @ . T ($’
6( ( T8/KE 1%(% (#2 #$ (a, “#)8()K,H$%~$P
.+1%(%)”$#K,[email protected] . # % &# a,8 6K%”I,6($2HM .
“I,6($2HM6(..+ )(vi2. )1$,
&IEe 1F$&% )(vi2 6) @
8A 6K%3(136) @”$’%&
36) $ 6) @ 13/ S (03/
=.(, &(A#13 &(%%1% .%
Q$I,/(A# & 21F$&% ($’Q$I se(%
QQ7 6(=F,8/2) /0’%$’ ,()# 3se(%$A: 6( 6(:
,z$ se(%1 ( 31’S 1F$&% /2
$’ Q$Ir(@% 3-.1 P $%%
8‘<_/2 , $3
p(i2/2 (K “#) 11%(E6
6(E%(ES% [email protected] 3/(A# E ( d
A&’
06
/43T1%.% )(/0 R HIo
“4 & 4,@A S/213 )( E( “$’%& /0 R HI 3()K11%(E6
)( E ( “$’%& %A: $$c, )( dH% $’3T 6(, 8()% K
8/’% /0 “#$%HI $$) &#”$’%&6(3 o%1 )n6($2HM APA1’S Ji
(K;”#) p(q13 ) r 1%(%
8/2
0 /- .
($’ 6 7 1&$’% @R 6 7 “$’%&
HI1% .% 3h( /’#)”$’%& $j% 3($1 /2)sGK Ji 83
8uE $Tt,6Z $ “$#K,d$&A$23713%
1$2136Z $ A I6 H$, 3A3 o1%.”Xn&’5($.V,AH97 [email protected] 7″$’%&S$$) &#vi2 . V711%(E6 8 “$ 6)J$F%wb
“#$%&’6 1$ % H97 Q, &0X $$c,/2 # $Ee &’ (%% 6Z $ A I $$c, 1F$&%
E ( “$’%& 1 /2 )K8‘B_W
1%(%. ,/0X lDD &’(%% 1%(%
A =’,/ 1 /2&’ #$
” , ]3″$’%& HI8/26Z $ x$
1% .% $T, 2 3/78‘B_()E ( 13 /0*”#$% Z$ )( E ( 13/ S 3
Q 13dH%/0 R 1%(% APA%E5G&% [email protected]&1% .% e 2 3 (o< B “#)n 66($2HM
8/IE vi2/0’%.3d$%(E E ( “RY23 P$7, E ( .5A&7yH3 %13 ,
$ 1 ()H & #:( zbA %
J{8()% =2 Vq(OMP%J7( 6(, 3A38/2 K “3e O&’
( 31’S&’ (%% ( 1 /IE1F$&%
9$6(’%” & ’(
:& ’ $ % ’ ’ $ $% 7 8 ’%) ( &( %;’* &’ //<8
<2’% ’ (
)’%&&$& % $ ’%’
3″ “’’7 8 ’%) (% 8011<
+ ;#$ 3&& % $ ’%
(&&)’, ” (( % ( 3 ’’
3% ’) ’# %&
<, <19 <18011
= > ?8$* # 8 > %
8& %’ %” & % $ ’% ( & $ &4’$*&&)’ # &
( * & $ & % ” ’%) 9=,/[email protected]/@08
011=
13
? ) )( / 06H$ HI 38/2 )
8/21&I HIH$%E( /4I HI1% .% 3 E( W%o
4S/4214314% .% 3 E( “$’%& 8(%”$ ,/0X
7 1
!

“”# $”$ %
& %’%$’%#%# (
)’%&&&&)’ & % “
*% +,-+./08011+
0 * 2″ & 3 % ’ (
4#&)’%&&5&6&%
& % $ ’%’”’’%
7 8 ’%)% % ( % &’
$011
&#
” !

!
S DD ;B #$

/012/ *, ()% *+, -.&’%
“5 $+ 1 14&-3
1

4& – 1 2+ 7 8 % , ( )% *+ , – . &’ 6% ” 5 $+ 1 1

$ &-. ?, (4)% *: ;7/ *+<7 =* ;>; 9%
“84,

5 &-. ?, (4)% *: ;7/ *+<7 =* ;>; #%
“84,
1

, -$#. ? , ( 4)% *: ;7 / *+ <7 =* ;>; $%
“8 4& –

, -99. ? , ( 4)% *: ;7 / *+ <7 =* ;>; @%
“8 4& –

3 /0 1 2 / * , ( )% * & – . &’ 5%
” 5 $+ 1 14& – 11

$+ 1 14&-12+ 78 %, ()% * &-.&’A% “5

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

– E*3 F !+<7 =*+ – – E*%, 4)% *%2D ’7 C!B%


دیدگاهتان را بنویسید