A $ 4 7= _ 0:% 5 e & . X 3 0 “% & ’
%-)S 7$3 -‘ X j 0 !<A0 4
“/ :- 0=)< &”34 %<.
& $ 3 8 54 80 $82)7, ‘ X C7
& dT ka”8I 8 P
“&%<-7
80-)00 %
? S$ %% & ’. =
$ 8= “!” # dm la!< 80 K
0 – !<C87< 9 * 7 /& &: $$
7 ,$ :-)7=82 A”% & ’
9* 7 /)0 “% & ’& 5 82
7 & ’”:%7 & ’ )$ 2)0
80
)8
) B
. $ . ” 2# )-X 3 –
dT Wa%5 –
3/)03X
<Q*3 .80 !” # &n “
7 & ’$*
g&5098$ 8 ‘4 & 5 6707 & ’
S15$ %<. / & 5 -*
5 67″!<? S$^$ ^Q< 0! %Bn $&8
*” )0 :0″58 ” % 0$
+ ,&!” # :%5 –
“/e 8S$”/
% & ’5 -5 67
! “! #”#$ -]$ .
&67S” 1
$5 -B<M7 & ’”E $ *80 – ] $ . /)0Z1bT]cmYX
80. $ .&9 *4 Af80)Q82 :dT Va
= >3 2 $ 2 8 G & 5 67 :%5 -*
“/2*%50 ) *81 < & “9 *4*
)S 7$A0 4C87<3 ._ 0 + ,
. $ .&9 *4 A0 )”3 M$g7

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

80 3=: <K”8=X5& $ C87<
)0 -“!<& 5 87 253
3&%I*)0&=] =
+
e= 80:dka& – 4 < 8= 8 G !” # )g* [ K7 .M
C87<5 << H I3 <)0= >&67
5 – 5=) *R8)0 !<5 <<
8 & !<;80% & ’
:%5 -*4
++,$ ++ →
+,$ ++ +,$+T$
! =0_ 0 K7)0 5 – 5== >
&- $! =R88% =8s
!” 0 5 !” I87 !< ? S$ X 0 K G7 “;
) 0 )7 *:<C87<!<? S$ % 8
)0 K7 >& ! 0 3= )%-
3= 8P 80 %B :”!”
>3 2 $ 28 G80 K7A0 4>
) 805 – )8 &)[0;80=
5 82 u,M!<&8n $ &8g
8;80 K7A0 4):%
:%)7=82 ? S$ 8 &5 – 53 M$
3 2 !#4 0-+/,$ 2+ +!,$#40-+⇒ZVY



%5 – v8= A0 4 !<)34 &
h%- $ 3
∆=∆ 0-° $+

$ = . ZkY
0-
80 A 0 4 5 – ) 8 G cC 3 = 0 3 “:” 3 M$ > = C R
+ , 3 8?82 !0 3) *+ , )0 >
82 R 8 )0:! =A0 4) *
8IZ* +,-../5M<
3 .) *R8 3 8?82 !0 38 ^$
:4 K”8=1 )0< 8= ? S$
!, & = 3 / & 5 670
” 2# :0″8 o C87<$ )< &5 p .8.))0 5 -*7 & ’” >. 8/8) S $ M0$ 87.* :%)7=828I80$
-./ 0 ’(12% ’0 2*
h.- 0< M$”!<
+ → +b$
“% & ’) B5# 0<B) B
KB&. : $$ 8=” 80A8] =
34N )%% 8 !<“!<)7
5 -= 0 C g= 8 K= A
8q$=)1:”.M
)7-0 _ 0 )0 r7.M’* 7$4nf7
5 8250 & 82< M$!<- 0
98$3 7082:8 28I &”!<
Z*”)Y C g7-)0 380 & $&C g=
40 %?&_ !<E 8-80 ) 80:-<0)G N5 82!<8 n $&8g&”!<E $ 8 34<0)7
80 1 ) -5 67 * +,-.. /$ n $ &8 g )0 ) 0: .0&”!<
) ? S$/)0 3 “M<
<762:- 0cWUU /& 8! 0 “34 A0 4
80 ?&_ +8- )$ )0 Mg ) %
85.- )01 )0″!<? S$
1754884111013

% =8s ?g: <=8g
∆ 0- >…
0-
$5 M$ )7=82 8q$!< _ 08
!<E 8-)q *5 0 g
:dta- 0
0K7 “!” # L 7$
!<)”3 M$ 1 98$84
5 – ? S$4 E 8- & > )G I bcI87
&G 8 ,)0 )%)0 5 -&482
!<C87<5 – 8S<‘ X>
“A4)0:%. $ .8P
VW)$$5 – y gL )0
7,,,8″A :$ -f%
)$5 – 5{ 84 ? ^<” 7 ..8
5& $ !”7!$83 -58X 8P
% 88^ )0 I5 :”JX
)0 )0 :%4N >”A
)4 %bU8AQ & %
80 u* > )0 %VW )$$0
> )0 + 08 “A )05 :82
)$ 2 3 ” 8 & %$ >?8 Cf $ )0 3
5 ” M 3 * g& = ?82 )
)0 > ). – 1W?8$
! = * :dcUa% 0 I C 1 E g- 0 “K ) % > ). – %0 P
)0< M$Cf $>)0 %$ 8 i0
! =). – %0 P<<>C
C1 )0 ?8 3 – 80 <0: <“
A )08 25& $ 0 3). –
). – %0 P ! = :dcccba$ 80 >”
) _ 0 ) 1 = 8 25& $ & 3 r0 A 0Z Y). – %0 P 0 + &5 67
25& $ >. 8/8^*& ZmY ZlY dcTa$
= λ θ
#”! ZmY
=

ZlY
) 8 8 2)S 7$ <Q 3 m l r0 & % )0 A )0 )0 8S< ). – %0 P ! = 8 /8 8 D )0 ) 0: – ” 8 AQ & & 7,,,8 A % gI c .- >.
>9:% , )0 5 M$4)$$80 9:%
% g :%5$ 8 O4 %bU&
.)0 ,%& ). – %0 P 8 O 5 <” 3 M$ ! =:- 0 5 – 4 % bV )$ $ 80 % bU )$ $ 80 . %;< 3 )0 ). – %0 P
+3
* 7 % 8- & !” # 5 – 5 80 .0 w 0 > – 5 – ) B 3 8
1tt ck w 0 ? < *4 1 tt lW ttx& 8! 0 w 0 ?8 >
-+ ,3& :- 0
,”)$$:%50 ?82 bU ! &4 8″
k”3 &”!<.%
!<)1)7 *Y%VWbU cU
4Z82yI 74-.
0 3 $ z$&_ = )* 2 bVg04:$5 –
)7 0 _ = ‘ 4)q6cm]W8[I
50 bUhc)0 )* 2$& %$:%5 – ? S$
5 – ? S$ yI3098$ 8044
p .8.04&> “)$$:%
8I80& =) S)0 BS
R8) *+ ,R8cC : $)7=82
“)$$!<. & > B$ C D
:%5 – 53 M$ ! &4
R80″)$$ )0 + 08 >. 8 /8^*
3 2 $ 2″3 & &>%,) *
)0 ) 0 : $5 – 5 3 M$ c” .- 4 “!< %=8M 80 !” # ) c.- – 0 L 7$ ) 80 4
0 :82)q f%,”)$$)S 7$
!<)8 5 ” M 3L 7$ 80
)$$4 %cU&>%,”)$$
*% & ’4 %VW&>
% VW& > 7)$$:%5 –
:%5 M$ “!<$4
80 ))$$ >. 8 /8″ ^*
53 M$ 6 .-5 -467″3 &
8 O5 -4 %k )$$80:%5 –
0 I5 B<-$ 5 “& = R8
“A3 – 5)q f
+
” 2} g7″/2%
%G G <& = A -K7
=> | !!” #:dta<
!< )0 K7 !”q< 0 )) *R8
” < 0 ! 80 3=0 5 – )=I87
? S$ & e$*”) )0 380 ?&_ 3 & ! =
8 _:Z , )$$Y -I87.-)0 !<
% =8s 0 >h% ,$ )8))$ 2 3
K78% =8s ! = j 0 &8

>X|h?-%$ *!”
X K G7;& ) *R8
5 <<!<“07=828I 0)7
3=)7=K”:”!<? S$ % 8&
80 5 $ 80 ) * )0 5 << H I 5 4 )q6 5 “)* 2 0 X ;
o*: o2 8 P 8^ “L< 8= 8 % =8s R 8 C87< 3 . 5 << H I & 5 67 )Q82
&* <K”8= B$ C D –
5 -%*& !<)-j 08^
:- ? S$S 1 )0
“)$$> Z% * 7 8 Y )$5& $8 O
)0 ,,,$”A <B & 5 – 4 h% 5 -480ZtYC “]? ZWY 8- r0 A
.0λ
=θZWY
#
529611-260464

#θ = .0λ+η #”!θZtY
8C N = 05& $”)[0
i80) & 9 E 6yD$A<B > >.
)0 I )7.$:%). – !$83?A
)[0 ;80 ) % 8-)[0
:-+ 08″0 3 – )0 A2 -B
. $ .”80 )4< 48=)1
5 – S !$8 $ ” 2# 80 & 8 P 6 “A 2 – B KB MG$ X
)<“3 M$ 5 – ? S$q f : 8”
X 3 – <g _ 0&8
) 80<%*5 -4
.M< M$C5 -). –
& 5 4 % 0L 7$ )0 )0 :Zb.-Y % 5 5 – 4 “)$ $ >. 8 /8 80
– $”A )07=82 8q$
<Q 3)0 + 08″A
7 ,$%bV) %=82 )S 7$
C-< M$1 )0 >). –
3 -834&)08 2.-$
“A3 -y gj 0X % .-
3 – . $ .&9 *4):-)N 08
98$ )7‘e SX
<g ) 8 : <” ! = 8 )0 K7 r 8- 3 – K”8=0‘ 4 % bU& >
-E 8-< M$!<.< 8
!< ? S$ 0:$ -.M 0 X )0 > “A > ? < *4 0
&)0 )0:$ 82& 0 u*>”A
0 5 -.M!<80 5 – )
0 0 I >. 8 /8″ ^*0″
)0 B$)$$”A|?:%$
:dT Wa%)0 I )0 M _
5$$ <Q6c”.-) G0
67R8″)$$!<%=8M
67″ 10 )$$ )8″:-$ 5 ” M
1 )0 !<? S$$)8q<0=>
A0 40)$$750S
)$ 2 )0 !< ? S$ & 8P $ ) bWll :- 0 $ u ,M 0 I .- )0 $ B2 $ K7 7= < 0! ) ” 3 M$ L 7$
)4″!<? S$ &g
34 & “8 O7 5 0 X ” 2 } y$&8 g ; 80 2 )0 3 $ <7 “
+8-B< g $ |IZ* +,-.. /Y :% .- )0 & 82 !< A E I 80 ?&_
[email protected]=? ^<“7=6
5 ” M0 I8 ! 0 ~0 K7)0 5 << H I
8098$ 848 2.0
h)”3 M$ 54 %0L 7$:%)7=828I
)0 !<? S$80 ?&_ +8- n $&8g )Q82 ]c
K7:%$=” ) .-
0 502})]]]
+8- ) %5 – ‘ ,7$)$ 2 )0 R8 ) 34
S .-)0 !< $ @n $&8
:”J4
5 <<H I3 <)0= >& 5 670 ]b E I &8 2!80 3=3) *+ ,
:$ C87< B$ C DS1
8/5 4) *8]T
Cf $<QK”) *X 3824
):”J = >). –
-))0!<
X5 7= F 6 >). 7,5 <QK”:$ -.M )< &
“% * 7 8 : – 5 ” M X 5 0 3 – )0 $ 87 $ $ 7 4 3 & > >
)04 %VW & >”345& $ ))$ 2
:87$ $ TU& 8K
,4 1 / @ ! 4>”4
! A BC ! 4 D “C ” ! ’E
! ! # ( #” # # ! #”C 6
“! #” ” !F4 ” #” ! !
!)”! “!) 4 G ,;4 A## # , 4 ,H;
,HH ..,
/ @ !>”4 !
4DA! #” ’ ” ! ’ E ! ! # ( #” # 6 ” # !
# ” # ! “” # #F4 ” #
” ! !!)”! “!), 4 ,-.E,-
..,
I I”!)4 !J K !)4 D” #
” !# 6 L !!$0%
“! !”” ( #” ( L #
” # ” ! !!)”! “!),4 ,E
. ..
% @ B# ! ” ! 4 ! J “!)4 D& ! 6 ! 1 #” # ! “# ’
++
48&- $X !$8″% * 7 8
8 /8 8 D”A2 -B!G$
#”!θ R 80 #θ 82 C :dcTa $ >. r R – ) 4 % 0 K G7 r A – K
)0:0″

.0λ 34& v8). – !$8 8080
8 O&). – !$833R 8
)$5& $8 O:dcka 8″05& $
0)$$804 3 & R80 !$83
&9 *4 8P:%5 – )ZtY)[0& 5 67
“% * 7 85& $ !”7 80. $ .
.-8O 5 80 4 8P <QK” -). – !$8 )0 8S< ) X 7, 3 & ! = 0:- 5 ” M 0 )0 V T.cbU& “% * 7 8 5& $ % VW k & 4 U Ubl & ). – !$8 3 !” 87 $ $ VU
%VW & > R 8 )0:%)7= ! = U(bk
5 -87$ $ >”% * 7 85& $4
87 $ $ 7 $ % & ’ )S 7$ R 8 0 + , & 8 D :%- ” .-43 2 $ 2″3 & & > !
)”3 M$ 8 D 80 : $5 – 53 M$k
E I)08/4) *”3 &
“34 3 – %- X 3 Q K” )0 j 0 )7 & > 5 -58 2 X 5& $ ) )$ 2)0:kU ] bU 5 Z ];.-Y 4 % cU .-8 O 4 ) 0 : 0 ! = 3 8. )0 5 7= F 6 7, X 5 87 2 ? )q f 0 I !” :S$ X 3 – % .bU )$ $ % 80 * X 5& $
8KX5& $Z 4 ];.-Y 5 -4 %
4 % VW )$ $ 5 0 3 8. bU& :% 5 87 $ $ TU )0 X 5& $
)0% & ’*!” #
+ ,& 5 670 – $ ./
+4
# !( ! #F4 G%4 ., E .-
,00-
,,#41 1 Q 4A!! 4 !
/ 1 6″4 D # ’ ! ! “’’ #” !
/”! ” # “! !” “!) ’ ,< 6 1 ! > ” “!)F4 “( 4
G %,4- , -,000
,I I”!)4 !J K !)4 D” #
” !# 6 L !!”!)
!””!)! ! F4
@ !’# !( ! #4 G ,,4
H;E -…
,>” 4 D !’
“’’” !4 # ! “” !F4 ( !’
)”!)”! “!) ! ” #
” ! R!”M #”’S ,0-%
,%!! 4 D !””!)
!” “!)F4 1 ) ## “! G % 4, ,-% .., ” #” ! 4
,; > T ) )!4 “C S M #4 &
6 4 !*6 4 D* ’’ # ’
!””!) ! ( ##”6″”
’”!””3( #” ( L F4
” # ” ! ! !)”! “!) 4 G ;;4;. ;; ..
# ” 6 / 4 # M” ” ! > ) “) # # M 4G % ,00H
;J K !)4 ! @ @ @”! 4
D
! #”#’( ##”!)! “!)
> M”’1 L #”!&”)( “(“
* ( 1 L “3 &$F N
“4 G% H., ,000

I I”!)4 !J K !)4 D1 ##”!) ’
E “3! !( #”
” # 6#”!) “) ! ) 6” “!)F
” # ” ! ! !)”! “!) 4 ,; ,; …
H !)O”4 5 ” !4 “!)” !)4 K @”!) !4 K ” “!4 ! P ” ” !4
D
” # ” ! ’( 6
“) ! ) 6 ” “!)F ,00-4 @ ! ’ # ! ( ! #4G -4,, ,% – @ &L !)4 ! @ J 4
D
! “# ! #”#’E
! !( #” #F4 ” #” ! !
!)”! “!) 4G %.;4,%.E,%..;
0 J * #4 D ’ # # “!”!) ” !# “! 6 6 ” “!)F4 1 ) ## “!
” # ” ! 4G %.;4,%. ,%..;
,[email protected] J” 4 A!4/ “!4 !
/ A# ” 4 1 # O “”6 “”! “
( ” ! ’ E 6″!# # [email protected]!’
& ! ” # $%

+5

&%$3 . 4″ (9.%$3 . “8”%. 7 6’(


دیدگاهتان را بنویسید