+ 0#L[ S0 FB 0)I0 U0BM.8;
06U 3 8 !9 + 6 UA] ;#>K .; >
% 01M F0_ ‘ -/$00)30 < @ ^-[ 3= K
C!( % 8 . B + 6 U 3/$
A] % 0 0 J9 3 0_ % C 00; a
.0 S0 4 B.# 0BF0;)3 < ).”’ %
[email protected](b C;U ;@ a

00A]& 0; ) = d0 !B % I80 Q!0 % – ;H M-$0 ; Q! e ; .>) 3 ( F; )3 < e ;
M $1B .(!8;% 8 – ;H % :: 8*
:% 0″0BX% -*A]f!.>
30> H) 050 % . GF;4% )*
0)*00; 0B^-[ )*; 3/$
: 0 3-= 8 + #L[ >C; a
! : -$ “3 !”3 C # % C; d > K
Ac??iC 08 ) % > 0″ h4b ]g”. [ : ,-;
!9%.)*j! C; 3% 1
30 1N 30>k ) 4. < . @K
) 4 Q!A]l.
/$0 CH0 30 .W-$)* !9!
* 0 4 : >>4#B/$ *

; 3% 1 A]i;; +% ,- a
304!0 [email protected] . W>) )* . U C
0 3040 ” 0[ i 0B f : % J

/$
.0>7b>-0; 0) 4 /$
A]m!. @ -; c% 4 % )
* 0% :@ ) )%’(B
0; : ! .-F;C n /B % – ;H 3# L
0)*: ! 00 0

/$0 o!^
A [email protected] . s>;( rL;- .6 k
!0 30v!rL0;30L1 f M4; 3!)
0 # C!0>U 3 )C D – W 34= ” [ C! 0 % 1 % – ;H

30-(F; =g/$ c
4% )* p%pb
; 3
A;
. 00 S00 4 B00 n 00/B .00; 300)%’00( B!0″ ???? 8 % e 1 [email protected]>; .-F;
0A ; : [email protected];! ( % k B -$ ; .B # L

) 0000 4 a 0000J00000000B C 00000000; γ +k -8B!3 %
Ac??iC 8 ) % >b>)!!9% – ;H
C G0 g 30! .(!8;% 8 – ;H j T I8 I800 00 300 % ) 00 4 I800 00 00) .00 k000 -8B! 3000> c2!000″ 000 b. 000!”HW)
A: ) G I [ γ +
%) 0 4 Q! @ 1 &X% 9
C G00C!” 00!”00)300! – 00;H >-00;
. 0 B – 0;H 0; EFG 34 3!”C ) ) .
0): D -;>-; % 4 I)3!
!9! % 4 %4H=34 ) . C G X% 9
) 00 4 001 F00;00)300 <
01 0 |BA.) 4>-; 1 %H=
.0 )3! – ;H !9! >-; % ) 4 0 % + – 0B b 0.0 . 0 S 4 B |B
!0-J% 04 %04H=3-= M) % Acmm?
/0 “* 0 %H0= 0K >U3- ! -4 j}
01; 3] ) 4 I 8GB
) 0 4 I 8G0B 30 I B } ~.H= .,>
A.H=
! “# $%2&5” 14
0).0 C G0 H )3! rL; .-F; &X% 9
. @0K 0 |B 00; EFG0 304 30!”C )
0>4.0|B )3! rL; .-F; ) 4 %>-;
0K H0= 0 304 0>) .0 C G X% 9D –
H= rL; .-F;] ) 4 . @ ci?m -&b .-F0; 0B0304 30!”30.
% yp&x? .S 4 Bg 3 ! 3 n!
>- ; p& % 4pig -;H %yp&x
A.
C G C!” !”)3! ; C! D – I8 b 0; : 0 ; EFG 34 3!”C )A).
0)30! b .8 -8B! !O ))3! c-& ??= $
% cf 300! b.8 -8B!00 300!00BM004c& 00B
0 % 10>NM). cg 3! b .8 -8B! O ) C!0 0>NM0)A 3-= ” 5 )3 < rL; .-F; w 0N % kG0 30; b +, 2% 3 ;
P!L; – %@B! ?%c.8 -;<
! cb . % -8 u!8 ;% 8::;
A >-= ” [ .;
&’ “23(+ 1/0
0)30!F0;)3 < .S 4 B X% 9
!0 . : ) G 34 3!”C ) ) . C G C!” !”
01 .% >-$)

≅/$ )3! .B
A 0; +% 0,-W 08 0 0)C!0-J% 04 %4
%.8 -8B! !O ) S 4 B &B )3!>NM)
% .8 -8B!00 S00 4 B S00 B B 300 g%f 300!
0)3! ) = #B 9A>. .8 -8B! O ) g % c3 > 4 % 4 % 4 .8 -8B! !O ) S 4 Bb
% j F-c3> G % 4 % 4 .8 -8B! O ) S 4 Bb A >-= ” [ C! ! ypx& 0 3! rL; !B ( 2 ( !W
: 00 300 z00T I800

=gx % ypixm %
) 4 %>- ;)k ( ! W
% 0;.; A ! . : ) G .! 3 A;
00 0>4.0 EFG:* @ 4
k -8B! -; 🙂 3 3 %>- ; k -8B!
C; 34)!!9% γ +
% >b ] ?>)! ( ) =a JB
.(!8;% 8 – ;H z T I8Ac ??i C 8 ) .8 -8B!0 !O ) – 0; 304 0).0 C G 3! k 0 -8B! % 3 0 % >- 0; 0) 0 % 0
I00 [ .!00 300 !^00B 00 γ +
A: ) G yp&x? 0g3! rL; !B ( 2 ( !W
A ; :3{ jT I8

=gx?%yp&x %
) 000 4 %>-000;000)k000 ( !000W000
4 %; . ; A”. : ) G
,,,! “# $%&’ “(##() ( (% ( * +–
% 0 @( 34 >4. EFG :*@ .” >4 3!”h ) % : ! .1 U n!L 3!
4 % ;C!B. } A ! .: ) G rL; R B
. MF Q! 3! ; jTfI8A = ” 5 c’ ” .)” ! (!b
S 4 B & 3! ; rL; !^B k H .8 -8B! !O )b ypxml% ypixg I8 34 3!”C ) A). C G ck -8B!
3!::; rL; ; EFG
rL; . ).” >4 : ) 3 U 3 n!L : ) G 3! rL; RB 3!”h ) % . k Hb & 3! ; 4 % ;C!B. } ~ ! .
’” b .” >4 🙂 3 . MF Q! ck -8B!
A = ” 5 c.)” ! (! / ’ ” (! f 3! ; rL; !^B uTfI8
C G00 c.8 -8B!00 b ypxf % yp x S00 4 B : 0; rL0; !0 .0 : ) G0 34 3!”C ) A). 0)R 0B : 0 ) 3 . ).” >4 3! : : ) G0 rL; .1 U ; n!L % ;H $ c.8 -8B!0 b f 30! ; 4 % ; } !.
’”(! / ’” b R B 🙂 3 .” >4 Q!
A. c0 (!
0g 3!; rL;!^B z TgI8
c.8 -8B! O 000)b yp&x? %yp&x S000 4 B
0; EFG0 I8 34 3!”C )A). C G
% H0 0)R 0B 30!0::; rL;
% c Ub ; n! L % . rL ; rL0; !^0B iI80A ! . : ) G .” >4 3!”C ) A). C G ; ( g 3! dL1
3; rL;! U + !K 3 R B ; EFG 34
0; 04 % 0; }0 0; : 04 3 ( H6= ; C ! 0 R 0B Q! 0 c.8 -8B! O 0)b g 3 0!
A . c’ ” 0 (!b I80b g 30! ; rL; .; W !; rL; 34>4. EFG – ??? = $ cuTg 0 0BM4 ; } ~”. : ) G .4 B 3!
U.c – ???b M 4) = $ 3 !
W C3 A. rL ; R B I 8G B Bcf 3 ! b .8 -8B!3 !; 3
Q!0 @ %. cg 3! b .8 -8B! O ) 3!
300! 300 n!0000; 30000 % 1B< 00
A. c& 3! bk -8B! k H .8 -8B! !O )
0)30! .-F0; 00; C!0D 0-3$ 1
0* 0M-$0 ; 304 >4. EFG
300 % 1 .8 -8B!0 !O ))3! .-F;H=
0; 300 % 1B< } ~.H=;
30!bk -8B! k H .8 -8B! !O ) 3! 3 n!
% .8 -8B!0)3! .-F;H=.% ;c&
; 3% 1 cB< .-F; !9% b .8 -8B! O )
A.) 4
)3!::; P!L; .-F; D -fX% 9
304 30!”C 0 )A0). C G c&Bb.8 -8B! !O)
0; ()3! rL; .-F; ! . : ) G rL0; .(!80;% 8 !^0B &I80A ; 3-= H=
A0).0 C G0; C!( & 3! dL1
0= 30! 0 rL0; ! . : ) G 34 3!”C ) rL0; .-F; H= } ; : I 8GB H>B 30 >-; I8 |B . .8 -8B! !O ) )3! 0; 0W>) . 0 U 0) >0B 0 H>B C !0 B< 6U 34 >4. EFG Q!_! A .
30 /$0 .8 -8B!0 !O ) 0) 3! ; 3 % 1 >-0; = |B .8 -8B! O ) % .8 -8B! )3! C !0 B< 6UA ; : ! ; W>) H>B 3
k H .8 -8B! !O )b & 3 ! ; 3 % 1
%b .8 -8B! !O ))3!; 3/$ck -8B!
.0000 @0000K C !0000 B< 0000.0000 c %
C 08 )% %H06 %b.) 4
Ac??
CH34 ) . C GI8 .; C%H=
;-$F I g% f)3!;
6UA;&% )3! BM4c-???b zTfI8A . a/B; 4 % ;Q!_!
S 4 B3!; rL;!^B
C G c.8 -8B! !O )bypx& %ypixm
::; rL;; EFG 34 3!”C )A).

“’ ’!”(
((“( ) 56789+ 818 899+ “)”!*
8% * “:#)((2 ; )2 ’
*) 2 (!%3 ” “4 )2 (!
) 2″’.””(!..) 24
(8,871515 1585 899,
5%)*<:=
= “((2” “44”4
“”(3″4
24(!))”*8,67,8 +1 899,
>(((!(2
“(!2*
85+2( – !”’ ’
24(!))”*4(2″(!
(“)”!* 81769? 618 899+
,[email protected] 3 2″(2
3%3 “”4″(%
24(!)((2
(“)”!* 19719 89 899>
+$!(% 2(2
( 0%3 “”4″( %2 – 2 4(!
))”*(2″((2’.
8+,7AA8 AA6 899?
A < ==(!(2 < -(! B) 2
A 5 γ(’ )
“’.” ” (! <” ( ) “4 #( 3 * “4 ( (2 (“)”!* % C (! 15 +7 ,5?
,>1 899+
?’(2 – $- %2 “(2) *”4
– 24(!))”*)((2
(! ((!1597191 111 1669
6D ’ ):”*”:
B” :(2B2(2″ ” “(
%3 “”4 – !”’ ’1> 59E “())”*)B “(!
(“)”!* 18?7 8,9 8,, 8998
19 %”(2 & 3 ( ( ” $”: 3 (2 < “2 ( “(F “( ( * ))”* * ’ B ! ’ * ))”! .
(2 ’”2*( ’ ” . & &”) 11 . (! & ) ! % ) ( – 2 ) !
17,+ 899?
R 0B$0() >B @6U3 B<) = $
0)30! ; CH H= U % I 8GB rL; A; :g%f
!
% F ; )3 < . B – ; H T 0 .% : ! % 4 ) 4 % >-;
x.8 -8B!0 x .8 -8B!O )[email protected] Q! % .S 4 B
A+% ,- c.8 -8B! O )
F0;)3 < !-J% 4 %4H=T
1 H=) 4 . @K
0)30! rL0; .-F0; %) 4 – ;H >-;
A.H=
% 1 34 >>4. EFG; C!D – T
0 .8 -8B! !O ) .S 4 B . )3! ; 3 0_ A0>.0 H0= % 4 % 4 1 H= k0 H 30! 30 n!0 0; 30 % 1 B<
A. c.8 -8B! !O ) S 4 B& 3! bk -8B!
O 0) % .8 -8B!0 )3! ; 3 % 1 T& A ; .8 -8B! !O ) )* BM4 .8 -8B!
0 .8 -8B! !O ))3! ; 4 % ;Tf
0)3 0! % C MF 0 M 04 % 04 % M 0404
: 0 ) 30 C MF0 < 0 % 4 %4.8 -8B! !O )
A. .” >4
30 .” 0>4 .8 -8B!0 3!; 4 % ;Tg
C !00 R 00B .8 -8B! O 00) 300! % R 00B : 00 )
A.
” #
1T.(2%’”” 3
%3 “”4)2 – 24(! – !
$% !”#!$% &’()*’

65/&01 2 34! 2 +, – .
> = k B !B c39 b% -8 e 3 % g?
/L[ G = J” EC!”
c bC 9 +??” .i
3169667-113437

’(
c&b * -% & : 8 !9)3< #B i
c’’be![ X!v )3< . !O ) K ?

% 2 ;6&’( : 5& 8 49 7

(
.8 -8B! !O )gx:[ixm?x???x???x?xx&
.8 -8B! !O )gx:[x?x???x???x &?xxm&
.8 -8B! !O )gx:[fx?x???x???x &?xx&f
.8 -8B! !O )gx:[ixg?x???x???x?xxml&
.8 -8B!gx:[x?x???x???x?xxff
.8 -8B! O )gx?:[&x?x???x???x?x&x?g

’!8’, ?2 =!8> 2<(- ’-6&’( : 5& 8 49#) –
@1 & %
-123188-30892

.-F;
:
rL; 4 4I4I4>-;>-;@ Q!
3!
c-&b.8 -8B!3 % 4>-;.8 -8B!3 %

f?llTll?gk -8B!!O )ixmx&
fif&T&fm&gk -8B!!O )xxm&

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

g&fTf&ll?k -8B!!O )fxx&g
l?g&Tg&g?gk -8B!!O )ixgxml&
l&flgTlg&&Tk -8B!xxff
i?mi&iig&&Tk -8B! O )&x&x?g


دیدگاهتان را بنویسید