در اين روش هنگام بررسي پرونده ها، اين پرونده با پرونده هاي متقلب شناخته شدة قبلـي مقايسـهمي شود و در صورت تشخيص شباهت، اين تراكنش تقلب شناخته مي شود. روند كار رويكردهـايتشخيص سوء استفاده مشابه سازوكاري است كه نرم افزار هاي آنتي ويروس رايانه ها به كار مي برند.
تشخيص ناهنجاري
در روش تشخيص ناهنجاري، مشخصه اي از تاريخچة عملكرد براي هر كاربر ايجـاد مـي شـود و كشف هرگونه انحراف به قدر كافي بزرگ در مشخصة كاربر، احتمال تقلب هشدار داده ميشـود . در روش تشخيص ناهنجاري، تاريخچة رفتار مشتري رفتار عادي مد نظر قرار مي گيرد و هرگونه انحرف از اين رفتار، تقلب ثبت مي شود.
سيستم خبره يكي از پركاربردترين روش ها براي كشف تقلب شناخته شده است. علت برتري و انتخاب سيستم خبره از بين ساير روشها، پايگاه قواعد آن است؛ زيـرا قـوانيني كـه در پايگـاهقواعد سيستم خبره تعريف ميشود، هم مي تواند حالتهاي عادي را پوشش دهد و هم رفتارهاي غيرعادي را تبيين كند. به بياني ديگر، هم فوايـد رويكـرد تشـخيص ناهنجـاري را دارد و هـم ازفوايد رويكرد تشخيص سوءاستفاده بهره مي برد.
ساختار كلي سيستم خبره
با توجه به مفاهيم طراحي سيستم هاي خبره، همان طور كه در شكل 1 ديده ميشود، هر سيسـتمخبره از سه جزء اصلي رابط كاربري، موتور استنتاج و پايگاه دانش تشكيل شده است.

شكل
1
.
خبره

سيستم

كلي

ساختار

دانش

پايگاه

كاربر

استنتاج

موتور

واقعيت

ها

خبرگي

رابط
كاربري

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شكل

1

.

خبره

سيستم

كلي


پاسخ دهید