تبصرهتبصره 21:: مشخصات اصطلاحات خارجينويسنده با/ معادل نويسندگانهاي بهجزدقيق ودر رسا درصفحه اولزبان، نبايد فارسي درو نامهيچ كامل قسمت واژه و ديگري از عبارت مقالههاي ذكر شود.اختصاري به كار رفته در مـتن، بـه زيرنويس ارجاع شوند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تبصره حروف3: چيني نمودارها،مقاله بايد اشكالدر و برنامة جداول بهصورت سياه و سفيد وWord (2003, 2007) وبا با كاركرد رعايت حاشيهمحتوايي 5/4 مناسب سانتيتهيه متر در شود. هر طرف و فاصله 35/5 سـانتي متـر از
بالا و پايين در صفحه A4 صورت گيرد. لازم است در متن فارسي از قلم ميترا نازك 13 (B Mitra) و در متن لاتين از قلم تايمز 11 استفاده شود. (توجه فرماييد از آنجاكه استفاده از برنامهي Word 2010 هنوز فراگير نيست، لطفا مقالههاي ارسالي را فقط در محـيط Word 2007 يا Word 2003 ذخيره و ارسال بفرماييد).
براي منبع Endnote دهي ازاستفاده كرد روش در ضمن استاندارد منابع بهAPA شكل استفادهذيل كنيدآورده. مي شوند: توان براي افزايش بهره وري و راحتي در اين كار از نرمافزارword يا كتاب: نام خانوادگي نام نويسنده. (سال انتشار). عنوان كتاب (ايتاليك). نوبت چاپ (ويرايش). محل انتشار: نام ناشر.
نكته 1. اگر بيش از يك نويسنده وجود داشته باشد، بايد بين نام هر يك از آنها ويرگول (،) استفاده شود.
نكته 2. نام نويسندگان به هر تعداد كه باشند، بايد همه نوشته شود و نبايد از واژه (و ديگران و همكاران) استفاده شود.
مقاله: نام مثال: خانوادگيراعي نام رضا، نويسندهتلنگي (سالاحمد . انتشار). مديريت عنوان سرمايهمقاله. نامگذاري مجله (پيشرفته. چاپايتاليك )، اول. دوره (يا تهران: شماره) انتشارات مجله: سمت؛ شمارة 1383.ابتدا تا انتهاي مقاله.
مثال: رزمي جعفر، قنبري آرش. (1388). ارايه مدلي نوين … . مديريت فناوري اطلاعات، 2 (7): 35 – 50.
Example (1): Henman, P. (2010).Example (2): Henry C. T, Ruth J. W. (2007). Some properties of a simple stochastic epidemic model of Governing Electronically. Palgrave macmillan.
اين نشريه حق رد يا قبول و نيز ويراستاري مقالات را براي خود .79-67 :(1)802 , محفوظ ميدارد و از بازگرداندن Mathematical Biosciencesمقالات SIR type, دريافتي معذور است.
مقالات رد يا انصراف داده شده پس از يك ماه از مجموعه آرشيو مجله خارج خواهد شد و مجله هيچگونه مسئوليتي در اين زمينه
نخواهد داشت.
فصلنامة مديريت فناوري اطلاعات دورة 7، شمارة 2، تابستان 1394

فهرست مطالب
عنوان شمارة صفحه
داده كاوي دانشجويان انصرافي دانشگاه تهران با تمركز بر حفظ دانشجويان شهريه پرداز (جلوگيري از روي گرداني
مشتري) ……………………………………………………………………………………………………………. 217 سيدعلي اكبر احمدي، داوود كريم زادگان، تورج خيراتي كازروني
كشف تقلب در بيمة بدنة خودرو با بهره مندي از سيستم خبرة فازي ……………………………………………….. 239 سيد محمدتقي تقوي فرد، زهرا جعفري
تعيين خودكار حداقل دامنة پشتيباني از قاعده در محيط فازي براي بهبود استخراج قواعـد همبـاش بـا اسـتفاده از
الگوريتم اپريوري ………………………………………………………………………………………………….. 259 حيدر جعفرزاده، چمران عسگري، امير اميري
طراحي سيستم پشتيبان تصميم براي رتبه بندي شعب بانك (مطالعة موردي: بانك تجارت) ……………………. 283 آمنه خديور، زهرا محمدي
ارائة مدل پشتيباني اجراي پروژه هاي برنامه ريزي منابع سازمان (ERP) با رويكرد پويايي هاي سيستم ……….. 301 محمدرحيم رمضانيان، رضا اسماعيل پور، مرجان حديدي ماسوله
پيمايشي دربارة اولويت بندي عوامل مؤثر بر برونسپاري فناوري اطلاعات در بستر رايانش ابري، در دانشگاه هـاي
استان سمنان با بهره مندي از روش ديمتل فازي ………………………………………………………………. 325 ميرسعيد شفايي تنكابني، رضا شيخ، محمدمهدي جلالي
ارائة روش نظارتي براي نظركاوي در زبان فارسي با استفاده از لغت نامه و الگوريتم SVM …………………….. 345 سعيده علي مرداني، عبداﷲ آقايي
طراحي سيستم خبره به منظور تحليل رفتار مصرف انرژي كاركنان به كمك مدل سازي راف ……………………… 363 تورج كريمي
فروشگاه اينترنتي هوشمند: سيستم پيشنهاددهندة مبتني بر تحليل رفتار كاربران ……………………………….. 385 محمدرضا كريمي علويجه، شيوا عسكري، سيروان پرسته
اولويت بندي كاربرد هاي سلامت همراه و زيرساخت هاي ارتباطي آن ……………………………………………… 407 ملك ميلاد ليراوي، اسداﷲ شاه بهرامي
چالش پياده سازي موفق سيستم هاي مديريت دانش: بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش مديريت دانش در سازمان هاي
ايراني با رويكردي آميخته ………………………………………………………………………………………… 429 مونا جامي پور، محمدحسين شركت


پاسخ دهید