يافتههاي پژوهش
اجزاي مدل يكپارچة پياده سازي بودجه ريزي بر مبناي عملكرد
1. برنامة استراتژيك
سازمان بايد با در نظر گرفتن نوعي رابطة سلسله مراتبي بـين برنامـة اسـتراتژيك و برنامـه هـايعملياتي، بودجة عملياتي خود را تدوين كند (فرو، 2005). با توجه به نوع و هـدف برنامـه ريـزي ، برنامة استراتژيك شامل مشخص كردن فعاليت ها، وظايف و همچنين بودجة مورد نياز براي اجـراخواهد بود. از زماني كه اجراي استراتژي به تخصيص منابع مالي نياز پيدا كـرد ، بودجـه ريـزي بـابرنامة استراتژيك سازمان مرتبط شد و به دنبال آن، مسئوليت هـاي برنامـه ريـزي اسـتراتژيك در زمينة فلسفة وجودي سازمان و اهداف بلندمدت و كوتاه مدت آن، داده هايي با قابليت كمي شـدنبراي ارائة اطلاعات معنادار در خصوص پيامدهاي برنامـه و همچنـين ارزيـابي ميـزان پيشـرفت سازمان به سمت هدف هاي مشخص بر مبناي عملكرد را برعهده گرفت (بينيدتو، 2013).
پياده سازي استراتژي (برنامة عملياتي): تحقيقي كـه كـاپلان و نورتـون (2001) روي 275 مدير ارشد سازمان ها انجام دادند، نشـان داد توانـايي در اجـرا و پيـاده سـازي اسـتراتژي، از خـوداستراتژي بسيار مهم تر است (كاپلان و نورتن، 2001). برنامه هاي عملياتي، برنامـه هـايي هسـتند كه اجراي برنامة استراتژيك را تشريح مي كنند (كنان و همكاران، 2013) و شامل تصـميم گيـري كوتاه مدت براي استفادة بهينه از منابع طي دورة زماني خاص با در نظر گرفتن شرايط و تغييـرات محيطي هستند (آيپسيلنديس، ساماراس و امپلان، 2008).
احصاي فعاليت ها و هزينه يابي بر مبناي فعاليت: چنانچه نتوانيم چيزي را اندازه گيري كنـيم ، نمي توانيم آن را مديريت كنيم. هزينه يابي مبتني بر فعاليت زيربنا و مكمل نظام مديريت مبتني بر عملكرد و مديريت استراتژيك هزينهها خواهد بود. كاپلان و نورتون (1998) سيستم هاي سـنتيرا پاسخگوي احتياجات مديران نمي دانند و فراتر از آن، استفاده از اطلاعات كسب شـده از آنهـا را سبب گمراهي و تصميمگيري هاي نادرست مديران برمي شمارند. نياز به اطلاعات عملياتي دربارة هزينه ها، مقدمة ظهور سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت 1را فراهم كرد. اين سيستم دو ديـدگاه اساسي دارد؛ ديدگاه نخست بيان كنندة تخصيص هزينه ها از منابع به فعاليت ها و از فعاليت هـا بـهاهداف هزينه (شامل مشـتريان و محصـولات) اسـت . اطلاعـات فـراهم شـده در ايـن بخـش، از تصميمهاي كليدي سازمان مانند قيمت گذاري و اولويت هايي براي اقـدامات اصـلاحي پشـتيباني مي كند. ديدگاه دوم پاسخگوي نياز سازمان به اطلاعاتي دربارة عوامل مؤثر بر فعاليـت هـا اسـت .
سازمان با در اختيار داشتن اين فعاليتها مي تواند عملكرد خود را بهبود دهد (تايسـن، ايسـريلن وجورگنسن، 2004).
مديريت عملكرد: مديريت عملكرد ميان برنامة استراتژيك، توسعة اسـتراتژي، تعيـين اهـداف وكنترل، رابطة اصلي ايجاد مي كند، به نحوي كه نسبت به پيگيـري اهـداف اسـتراتژيك اطمينـانحاصل شود (كاپلان و نورتن، 2001). بودجـهريـزي بـر مبنـاي عملكـرد، بـا توسـعة معيارهـايعملكردي مستخرج از بيانية مأموريت، اهداف مرتبط و برنامة استراتژيك سازمان، آغاز مـي شـود .
هنگامي كه معيارها تنظيم شدند، فرايند به سمت مديريت عملكـرد حركـت مـي كنـد كـه شـاملاستفاده از داده هاي عملكرد در تصميم گيري به ويژه در محدوده هاي كاركردهاي اصلي مـي شـود(كوتاس، 2004). هنگامي فرايند كامل ميشـود كـه مـديران ارشـد و برنامـه ريـزان سـازمان، ازاطلاعات استخراج شده براي تصميم گيري در مورد برنامـه ريـزي، سـازمان دهي،كارمنـد، توسـعه،ارزيابي و تدوين بودجه استفاده كنند (ريونبرك، 2004).
2. مديريت تغيير
چنين تغيير رويكردي مستلزم تحول در مديريت سنتي بودجه است. اين تغييرات مي توانند شـاملاعطاي اختيار و انعطاف هاي بيشتر به مديران و واحدهاي اجرايي، فـراهم آوردن اطمينـان خـاطربيشتر براي واحدهاي اجرايي (افزايش ميزان اطمينان در تأمين بودجه مستلزم برداشتن گام هـايموازي) و افزايش فشار بر واحدهاي اجرايي براي بهبود مدام در نتايج برنامههـا باشـند. گـاهي در بررسي ساختار و سيستم هاي يك سازمان، پيش از استقرار سيستم بودجه اي، مشاهده مي شود كه يك وظيفه بين چند واحد كاملاً مجزا تقسيم شده اسـت ، از ايـن رو تنظـيم بودجـه و كنتـرل آن دشوار مي شود. در اين گونه موارد، وظيفة مربوطه بايد به يك قسمت يا واحد معين انتقال يابد. از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Activity based costing
طرفي با مطالعة سازمان، بايد دوباره كاريها حذف شوند تا ديگر شـاهد ايـن مسـئله نباشـيم كـهقسمت ها و واحدهاي مختلف در يك سازمان، وظيفة يكسـاني را تكـرار كننـد و حتـي دفترهـا و حساب هاي مشابهي داشته باشند (خشايي و خطيبي، 1386).
تحول سيستم اطلاعاتي
اصلاح فرايند بودجهريزي، علاوه بر منابع انسـاني و مـالي، مسـتلزم سـرمايهگـذاري معنـادار درتكنولوژي اطلاعات و به طور خاص در سيستم هاي اطلاعات مديريت است (مـك نـاب و ملـس،2003). چنانچه فرايند بودجه ريزي با اطلاعات عملكردي همراه باشد، دو خصوصيت متمايزكننده نسبت به بودجه ريزي سنتي خواهد داشت: 1. دسترسـي بـه اطلاعـات مناسـب در مـورد اهـدافاستراتژيك، نتايج و هزينه ها، به منظور نتيجـة محـوري بودجـه ريـزي 2. اسـتفادة واقعـي از ايـن اطلاعات در هر مرحله از فرايند بودجه ريزي براي تصميم گيري مناسب (جويس، 2011).
حسابداري تعهدي: سيسـتم حسـابداري سـنتي بـر رعايـت محـدوديت هـاي خـرج كـردن ومسئوليت پذيري در برابر جريان هاي نقدي و مانده ها، تأكيد اندكي دارد. اطلاعات تعهـدي، بـرايبررسي دقيق هزينه يابي كامل خدمات و شاخص اثربخشي عملكرد برنامه ريـزي شـده، نگهـداري مي شود. از طرفي در اين رويكرد، اطلاعـات در زمـان كمتـري گـردآوري مـيشـوند (دامغانيـان،1388). در بودجه ريزي عملياتي، علاوه بر تفكيك اعتبارات به وظـايف، برنامـه هـا، فعاليـت هـا وطرح ها، حجم عمليات و هزينه هاي اجراي عمليـات دولـت و دسـتگاههـاي ذي ربـط بـر اسـاسروش هاي حسابداري بهاي تمام شده محاسبه و تعيين مي شود كه اين مسئله، نياز بـه حسـابداريتعهدي را بيشتر ميكند (كردستاني و ايرانشاهي، 1388).
انگيزش كاركنان
فرايند بودجه ريزي داراي دو بعد تكنيكي و رفتاري است كه براي رسيدن به اهداف سازماني بايـدبه آنها توجه شود. بعد تكنيكي بودجه ريزي بر محاسبات رياضـي تأكيـد دارد، در حـالي كـه بعـدرفتاري بر توانايي رسيدن به اهداف با استفاده از نيروي منابع انساني تمركز مي كند. بعد رفتاري و اجتماعي بودجه ريزي بخش جداييناپذير فرايند هستند و نبايد از بعد تكنيكي جدا در نظـر گرفتـهشوند. رويكرد مديريتي، فرهنـگ سـازماني و نگـرش نسـبت بـه كاركنـان، رويكـرد نسـبت بـهبودجه ريزي در هر سازمان را مشخص خواهد كرد (رقانادان و رامگلان، 2012).
پس از بررسي ابعاد اصلي بودجه ريزي بر مبناي عملكرد، مدل جامعي در سطح مفهومي براي پياده سازي اين روش به صورت شكل 1 ارائه مي شود.

ا

حصا
فعاليت

و
هزينه

اي

ارزيابي
عملكرد

بودجه

ريزي
تغيير

مديريت

)
توانمندساز

عامل
(

انگيزش

مديريت

)

عامل
توانمندساز
(

برنامة

عملياتي
كليدي

عوامل
ت
ي
فق
و
م
استراتژي

ا

حصا

فعاليت

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

و

هزينه


دیدگاهتان را بنویسید