مديريتي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

وايت (1948)، گيوليك (1937)، الواني و شريف زاده (1379) سازماندهي كريستوفلي (2010)، تيل و لي يو (2002)، واكسين و بتمن (2009) نظارت و ارزيابي الواني و شريفزاده (1379)، حقيقي (1384)، سازمان مديريت و برنامه ريزي (1384) فناوري مديريتي آرمسترانگ (2008)، آليسون (1982)، كارتر و كيتز(2007)، واكسين و بتمن (2009)، يانگ (1998)، هيز و سوا ( 2005)، دالي (2005)، ريشر (1999)، آزلكـوان و پركينـز
(2009)
مديريت منابع انساني هيوز (1380)، فرازمند (2001)، فقيهي (1380) پاسخگويي

سياسي

سياسي

آلموند و پاول (1978)، آرم و ليبيت (1376)، دنهارت (1999)، عالم (1386) جامعهپذيري سياسي دنهارت (1999)، وينسنت (1387)، استو (1992)، هدي (2001) حاكميت كثرتگرا رابينسون (2004)، بانك جهاني (2004)، اولكان ( 2007)، شيهو (2004) ارتقاي سلامت نظام اداري واسو (1997)، برنامة توسعه سازمان ملـل متحـد ( 2003)، پوتنـام (2000)، دنهـارت (1999)، كلاپر (1996)، دنهارت و دنهارت (2000)، دبزينسكيز (1997)
توسعة مشاركت عمومي فرازمند (2009)، روزنبلوم (1995)، پوتنام (1995)، دنهارت (1999)، بورگن (2007) ايجاد اعتماد عمومي آرجيرياديس (2006)، استو (1992)، روزنبلوم و ريني (2010)، كلينجر (2003) دادرسي اداري

قانوني

قانوني

كرناگان (2000)، هوپ (2009)، جانسون و مينرز (2000)، حقيقي (1384) حاكميت قانون بري (2000)، استو (1992)، كول و پارستون (2006) رعايت حقوق سياسي افراد روزنبلوم (1989)، هدي (2001)، ويلسون (1887)، دنهارت و دنهارت (2000) صيانت از حقوق مردم
كرگ و ويليامز (2007)، روزنبلوم و ريني (2010) الزامات قانوني بر رفتارهايشغلي مارتينو (2009)، كاير (2007)، كرناگان (2000)، دنهارت و دنهارت (2000) اخلاق حرفهاي

حرفه

اي

حرفه


دیدگاهتان را بنویسید