اين مهارت، برا ي تفكر در مورد اطلاعات حاصل از در ك پويايي ها ي سيستم استفاده مي شود.
شرح تعريف
چهار توانايي وجود دارد كه در تفكر سيستمي بهكار مي رود:
فكر بهصورت كلي؛
شناخت الگوها و روابط متقابل آنها؛
شناخت و عمل برمبنا ي ويژگ ي سيستم ها؛
شناخت و عمل بر اساس ضرورت سيستم از دستياب ي به هدف، حفظ و نگهدار ي الگو، ادغام و انطباق. تفكــر سيســتمي، توانــايي د ـيـ دن سيســتم
به طوركلي بـا درك اجـزا ، نيروهـا ، الگوهـا و روابط متقابل است كه با ارائـ ة گزينـه هـا يي برا ي عمل، به رفتار سيستم شكل مي دهد.
منبع: پيساپيا، 2005: 48
-8571213361

جدول 2. فرايندهاي شناخت ي لازم برا ي تمرين چارچوب بند ي مجدد مفهوم 2. چارچوببندي مجدد
اين مهارت، برا ي جمع آور ي و سازمان دهي اطلاعاتي كه واقعيت هاي يك موقعيت را تعريف مي كند، استفاده مي شود.
شرح تعريف
چهار توانايي وجود دارد كه در چارچوببندي مجدد بهكار مي رود:
نداشتن قضاوت و پيش داور ي درحاليكه اطلاعات مناسب جمع آوري شده است؛
قا بليت شناسا يي و در ك مدل ها ي ذهني، الگوها و چارچوب هايي كه در شك لده ي به يك مشكل يا وضعيت استفاده مي شود؛
توانايي استفاده از مدل ها ي مختلف ذهني، الگوها و چارچوب ها براي درك يك موقعيت؛
بررس ي و اصلاح مدل ها ي ذهن ي خود و ديگران. چارچوب بندي مجدد، توانايي تغيير توجـه درميـان ديـدگاه هـاي چندگانـه، چـارچوب هـا، مدل هاي ذهني و پـارادايم بـه منظـور تول يـد بينش و گزينه ها ي جديد برا ي اعمال است.
منبع: پيساپيا، 2005: 51
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1 Systems Thinking
Reframing
Reflecting
تعمق يك مهارت شناختي، شامل درنظرگرفتن دقيق هر باور يا عملي است كه درك ازشرايط را بهبود ببخشد و سپس دانش بهدستآمده از اين شرايط را بهكار مي گيرد. اين مهارت، بهشواهد، ادراكها و تجربه و بررسي دقيق متكي است. جدول 3 فرايندهاي شناختي لازم برايتمرين تعمق را بررس ي مي كند.
25718194121

جدول 3. فرايندهاي شناخت ي لازم برا ي تمرين تعمق مفهوم 3. تعمق
اين مهارت، مورد استفاده برا ي پردازش اطلاعات، ايجاد دانش از آن و بهكارگير ي آن از طريق تمرين است.
شرح تعريف
پنج توانايي مورد استفاده در تعمق:
شناخت دليل اينكه چرا بعضي از انتخاب ها ي مطمئن كار ميكنند و ب عضي ديگر نه؛
استفاده از اصول يادگير ي دوحلقه اي؛
استفاده از برداشت ها، تجربه و دانش براي وضعيت و اين كـه چگونـه درمورد آنها فكر كنيم؛
تركيب برداشت ها، تجربيات، دانش و تجزيه و تحل يـل، درحـالي كـه اقدام صورت مي گيرد؛
استفاده از برداشت هاي كنوني، تجربة خود، دانش و تجربـة گذشـته ديگران برا ي ايجاد در ك درست ي از حال و آينده. تعمــق، توانــايي گــرهزدن تفكــر منطقــي وعقلان ي از طري ق اس تفاده از برداش ت ه ا، تجربه و اطلاعات بـرا ي قضـاوت بـه عنـوان آنچه اتفاق افتاده اسـت و پـس از آن ايجـاد اصول شهودي است كـ ه راهنمـا ي اقـدامات آينده است.
منبع: پيساپيا، 2005: 54

بهطور خلاصه، تفكر سيستمي، چارچوب بندي مجدد و تعمق در تمام اشكال، از مهارت هاي شناخت ي مهم برا ي رهبران بهشمار ميروند. تفكر سيستمي، توانا يي ديدن الگوها و روابط متقابل آنها را به رهبر مي دهد. چارچوببندي مجدد، امكان استفاده از ديدگاه هاي چندگانه را فراهم
مي سازد. تعمق، به رهبر اين توانايي را مي دهد كه دريابد چرا انتخاب خاصي كاراست، اما ديگر گزينه ها نيستند.
در اين پژوهش، آنچه در بخش تفكر راهبردي مورد توجه واقع شد، هريك از ابعاد و فرايندهاي شناختي اشارهشده در بالاست. بههمينمنظور، پرسشنامة استاندارد پيساپيا براي سنجش ميزان برخوردار ي افراد نمونه از هر يك از سه سب ك تفكر راهبردي، بهكار رفت.
سب ك بازي
ريچارد بارتل (1996) يكي از مشهورترين نويسندگان ي است كه برا ي مطالعات بسيار ي در زمينة انواع بازيكن به او رجوع مي شود. و ي نظريه ا ي با عنوان »انواع بازيكن« ارائه داد. گونه شناس ي او از بازيكنان، براساس مشاهدة رفتار آنها در بازي هاي اكشن چندكاربره1 (ماد) است. باپيشرفته ترشدن بازي هاي راي انهاي، بازيهايي با سبك ام.ام.آ.آر.پي.جي2 در كنار بازي هاي باسب ك ماد قرار گرفتهاند و نظر ية انواع بارتل برا ي هردو سبك، بهكار گرفته شده است.
براساس نظر بارتل، دو بعد در باز ي وجود دارد كه او آنها را عمل دربرابر تعامل و گرايش به بازي درمقابل گرايش به جهان نام مينهد. با تعيين موقعيت فرد در اين محورها مي توان مشخص كرد كه او در كدام گروه از انواع بازيكنان قرار دارد. اولين نوع بازيكنان، كامياب يطلبان3 هستند كه عمل و گرايش جهاني را ترجيح ميدهند. نوع دوم بازيكنان با نام كاوشگران4، به تعامل و گرايش جهاني تمايل دارند. مبارزه جويان يا قاتلان5، عمل را ترجيح ميدهند و به بازيكنان گرايش دارند. آخرين نوع بازيكنان، اجتماع طلبان6 هستند كه علاقهمند به تعامل با ديگر بازيكناناند (تانانن و هاماري، 2012). شكل 1 ارتباط بازيكنان با جهان و با يكديگر را روي نمودار نشان ميدهد. افراد معمولاً به چهار طريق، از باز ي در محي طها ي ماد و ام. ام. آ. آر. پي.
ج ي لذت مي برند و برايناساس، چهار نوع رفتار و سب ك بازي دارند:

تعامل

اجتماع

طلبان

با

تعامل

بازيكنان

مبارزه

جويان

بازيكنان

روي

عمل

كاميابي

طلبان

جهان

روي

عمل

كاوشگران

جهان

با

تعامل

بازيكنان
ج
هان
عمل

تعامل

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اجتماع

طلبان


دیدگاهتان را بنویسید