رابطة رفتارهاي شهروندي با انگيزة خدمت در بخش عمومي 2006 سانگموك
تأثير منفي تشريفات زائد اداري در انگيزة خدمت در بخش دولتي 2005 پانـ دي، سـ نجاي، گـ وردون،اسكات و پاندي
مقايسة تطبيقي انگيزة خدمت در سه كشور آمريكا، فرانسه و هلند 2005 هانديگم

مطالعات نشان مي دهد عوامل مؤثر بر انگيزة خدمت در بخش عمومي در الگوي چند سطحي ظاهر مي شوند. همچنين بر اساس نتايج مطالعات پيشين، سازمان و گـروه مـي تواننـ د مشـوق يـا بازدارندة افراد براي خدمت در بخش عمومي باشند. در سطح گروهي روابط اعضاي گروه و ميزان انسجام گروهي بر انگيزة كاركنان تأثير مي گذارد. نكتة مهم ديگر، نقش تعديل كننـدة متغي رهـاي سطح كلان بر انگيزة خدمت در بخش عمومي است.
اين پژوهش تلاش مي كند در چارچوب مدل چند سطحي روابط، دو متغيـر سـبك رهبـري و انگيزة خدمت در بخش عمومي در سطح تحليل فرد، روابط اعضاي گـروه و انسـجام گروهـي در سطح تحليل گروه و جو سازماني در سطح تحليل سازماني را بررسي كند و به اين پرسش پاسـخدهد كه روابط چندسطحي اين مؤلفه ها در چارچوب روش تحليل خ طـي سلسـله مراتبـي چگونـهاست.

شكل
1
.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

پژوهش

مفهومي

مدل

تحولي

رهبري

)
TL
(

انگيزة

عمومي

بخش

در

خدمت
)
PSM
(

كاري

گروه

اعضاي

روابط
)
QR
(

گروهي

انسجام
)
GC
(


جوسازماني
)
IOC
(

سطح
3

)
سازمان
(

سطح
2

)
روه
گ
(

سطح
1

)
فرد
(

شكل

1

.

پژوهش

مفهومي


دیدگاهتان را بنویسید