تواضع و فروتني: ويژگي اي كه براساس آن، فرد افتـادگي نشـان مـي دهـد و از تكبـر دوري مي كند. تواضع و فروتني شامل فعاليت هايي است كه مانع از بهوجودآمدن مشـكلات كـاري براي ديگران ميشود. مانند ضايعنكردن حقوق ديگران در محل كار (ميلر، 2009).
حكمت: پردازش تجارب و دانش همراه با قدرت به كارگ يري آنها به طور انتقادي يا كـاربردي كه در آن، افراد به تجزيه و تحليل و ارزيابي شواهد و وضعيت موجود مي پردازند و ايده هـا و راه حلها ي خود را گسترش مي دهند (سينگ، 2012).
در اين تحقيق نيز براي سنجش سيرت نيكوي مديران از اين مؤلفـه هـا اسـتفاده شـد ( مـدل مفهومي پژوهش را ببينيد). از سوي ديگر، اگر كاركنان ضـعف و خطـايي در سـيرت مـدير خـود مشاهده كنند، اعتماد آنها كاهش مييابد؛ زيرا مهمتر ين دارايي يك مدير، سيرت زيباي اوست.
هويدا و همكاران (1393) دريافتند كه سيرت نيكوي مديران بر كيفيت زندگي كاري و رفتـار شهروندي كاركنان تأثير مثبت دارد.
نتايج مطالع ة نادري و اسدي (1393) نشان داد سـيرت نيكـوي مـديران ، بـر اعتمـاد و رفتـار شهروندي سازماني كاركنان تأثير دارد.
نصراصفهاني و همكاران (1391) نشان دادند كه سيرت نيكوي مديران رابطـة معنـ اداري بـا شادي كاركنان دارد. ليندار (2010) به اين نتيجه رسيد كه اعتمـاد كـم در رفتارهـاي مقـاومتي كاركنان مانند مضايق ة عمدي ارائ ة اطلاعات، امتناع از همكاريكردن و نظـارت مكـرر همكـاران بروز مي يابد. بعضي از مطالعات، نيت، توانايي، صلاحيت و انگيزه را عوامل اصلي اعتمـاد معرفـي كردند (لي، 2004).
دايتز و هارتوگ (2006) صداقت، صلاحيت، ثبـات، وفـاداري و صـراحت را عناصـر كليـدي اعتماد دانستند. پاين (2003) نيز ده بعد براي اعتماد پيشنهاد كرد كـه عبـارت انـد از: شايسـتگي، صداقت، قابليت اتكا/ قابليت اعتماد، صراحت و درستكاري، توجـه بـه كاركنـان ، آسـيب پـذيري، احساس هويت، نظارت متقابل، رضايت و تعهد. مديران تلاش مي كنند در تصـويري كـه از خـود ارائه ميدهند، فردي مهم، شايسته و داراي كنترل بر رويدادها بهنظر برسند (يوكل، 2006).
در جدول 1، خلاصه اي از پژوهش هاي قبلي و مؤلفه ها ي مورد بررسي آنها در حـوزة سـيرت نيكوي مديران و اعتماد سازماني آمده است.
جدول 1. خلاص ة پيشين ة تجربي پژوهش
متغيرهاي مورد بررسي حوزه پژوهش محقق (محققان)
سيرت نيكوي مديران، عملكرد شغلي كاركنان سيرت نيكو ميراندا و همكاران (2010)
وفاداري، وظيفهشناسي، احترام، خدمت بـدون احسـاس غرور، درستكاري، صداقت و شجاعت فردي عناصر سيرت نيكو داتي (2008)
سيرت نيكوي رهبران سيرت نيكو ساروس و كوپر و هارتيكن (2006)
رعايت اخلاق، اعتماد، تعهد، رضايت مشتري سيرت نيكو و اعتماد رومن و رويز (2005)
نگرش مثبت، شهروندي، غمخواري، ملاحظات انساني، همكاري، شجاعت، ادب، پشتكار، تواضـع ، خـوشب ينـي، ش كيبايي، ك ارداني، مس ئوليتپ ذيري، خل وص، ك ار گروهي، تحمل و مدارا، مورداعتمادبودن عناصر سيرت نيكو واعتماد پترسون (2004)
صــداقت، شــور و اشــتياق، شــجاعت، غمخــواري، شوخ طبعي، تواضع و فروتني، حكمت عناصر سيرت نيكو باركر و كوي (2003)
اعتماد، رفتارهاي مقاومتي كاركنان اعتماد سازماني لين دار (2010)
صداقت، صلاحيت، ثبات، وفاداري و صراحت اعتماد سازماني دايتز وهارتوگ (2006)
نيت، توانايي، صلاحيت و انگيزه اعتماد سازماني لي (2004)
شايستگي، صداقت، قابليت اتكا/ قابليت اعتماد، صراحت و درستكاري، توجه به كاركنان، آسيب پـذيري ، احسـاس هويت، نظارت متقابل، رضايت، تعهد اعتماد سازماني پاين (2003)
سيرت نيكوي مديران، كيفيـت زنـدگي كـاري و رفتـار شهروندي كاركنان سيرت نيكو و اعتماد هويدا و همكاران (1393)
سيرت نيكوي مديران، اعتماد، رفتار شهروندي سازماني سيرت نيكو و اعتماد نادري و اسدي (1393)
سيرت نيكوي مديران، شادي كاركنان سيرت نيكو نصر اصفهاني و همكاران (1391)
مدل مفهومي پژوهش
در تدوين چارچوب نظري ايـن پـژوهش ، از مبـاني نظـري و تئـوري پـژوهش هـا ي برگرفتـه از انديشه هاي دانشمندان و صاحب نظران علم مديريت در زمين ة متغير مستقل سيرت نيكوي مديران استفاده شده است. همچنين در طراحـي ايـن متغيـر و ابعـاد آن، مـدل بـاركر و كـوي (2003)- به اين دليل كه بيشترين استناد را در پژوهش ها ي داخلي و خارجي داشت- استفاده شـد. در زمينـةمتغير وابستة اعتماد سازماني نيز سه بعد از ابعاد پاين (2003) بهكـار رفـت. بـراين اسـاس ، مـدل مفهومي پژوهش كه نشانگر رابطة سيرت نيكوي مديران و اعتماد سازماني است، طراحي و درپي آن، فرضيه هاي پژوهش تدوين شدند.
فرضية اصلي
سيرت نيكوي مديران، بر اعتماد سازماني كاركنان تأم ين اجتماعي استان كرمان تأثير دارد.
فرضيه هاي فرعي
شجاعت، بر اعتماد سازماني كاركنان تأم ين اجتماعي استان كرمان تأثير دارد.
تواضع، بر اعتماد سازماني كاركنان تأم ين اجتماعي استان كرمان تأثير دارد.
حكمت، بر اعتماد سازماني كاركنان تأم ين اجتماعي استان كرمان تأثير دارد.
شور و اشتياق، بر اعتماد سازماني كاركنان تأم ين اجتماعي استان كرمان تأثير دارد.
غمخواري، بر اعتماد سازماني كاركنان تأم ين اجتماعي استان كرمان تأثير دارد.
شوخ طبعي، بر اعتماد سازماني كاركنان تأم ين اجتماعي استان كرمان تأثير دارد.

شكل

1
.

مدل

مفهومي

پژوهش

)

كوي

و

باركر
:
منبع
2003
(

مديران

نيكوي

سيرت

شجاعت

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فروتني

و

تواضع

حكمت

اشتياق

و

شور

غمخواري

طبعي

شوخ

سازماني

اعتماد

شكل

1

.

مدل


دیدگاهتان را بنویسید