چهره بهچهره در تقويت پ يامها ي رسانه اي، آن هم در مواردي كه به تغيير نگرش شهروندان نيـازاست به كار ميرود. در فضاي ارتباطي جديد كه به سمت فضـاي سـايبر سـوق مـي يابـد ، ارتبـاط چهرهبه چهره اقتصادي و كارآمد نيست و تنها بهره گيري از ابزار ارتباطي نـو ين معقولانـه خواهـدبود (اسلامي، 1391).
مشاركت سياسي بر دو گونة مشاركت سياسي مستقيم و مشاركت سياسي غيرمستقيم اسـت . دخالت در تعيين سرنوشت و انتخاب و نظارت بـر نظـام سياسـي حـاكم، بـه صـورت رأي دادن در چارچوب احزاب فراگير را ميتوان مشاركت سياسي مستقيم ناميد. مشاركت سياسي غيرمسـتقيم،راهكاري براي دخالت مردم در امـور سياسـي اسـت؛ بـه گونـه اي كـه در ايـن سيسـتم سياسـي، فعاليت هاي حزبي در اولويت است.
مشاركت مدني به دخالت فردي و جمعي شهروندان در موضوعات اجتماعي گفتـه مـ يشـود .
(آندولينا و همكاران، 2003) مشاركت فردي و جمع ي بهمنظور حـل مشـكلات اجتمـاعي جامعـهصورت مي گيرد (فلاناگن، 2011). مشاركت مدني يعني نفع رساندن به ديگران فـارغ از هرگونـهنفع شخصي كه شامل فعاليت در مؤسسه هاي خيريه، مراكز مذهبي، جمع آور ي كمكهاي مـالي، فعاليت هاي حفظ محيط زيست و كمكرساني هنگام رخـداد بلايـاي طبيعـي مـي شـود (كـاونو،
2012). شفافيت
سازمان ب ينالمللي شفافيت، در تعريف شفافيت چن ين مي گويد، شـفافيت اصـلي اسـت كـه افـرادبتوانند از تصميم هاي اداري، معاملات تجاري و امور خيريه اي كه زندگ ي آنها را تحت تـأثير قـرار مي دهد، مطلع شوند. وظيفه و تكليف مستخدمان دولتي و مديران دولتي اين است كه رفتار آنـانرؤيت پذير، پيش بيني پذير و درك پذير باشد. شفافيت يكي از شر ط هاي اصـلي جهـت گيـري ارادة اشخاص است كه اين اراده، براي شكل گيري جامعة مردم سالار اهميت حياتي دارد. با اين رويكرد شفافيت بايد شـامل مجموعـة گسـترده اي از سـازوكارهايي باشـد كـه مشـاركت شـهروندان درسياست گذاري ها را امكانپذير ميكند (وارن و همكاران، 2014). در سطح سازمان نيـز شـفافيت عبارت است از انتشار فعال اطلاعات توسط سازمان كه امكان نظارت ذي نفعان خارجي را فـراهم مي آورد و موجب آگاهي ايشان از رونـد تصـميم گ يـري، عملكـرد و فراينـدهاي داخلـي سـازمانمي شود. اين درواقع مسير ارتباطي يك طرفه اي است كه سازمان اطلاعاتي را در اختيار ذي نفعـان قرار م يدهد (ولش، 2012).

اعتماد عمومي
بررسي ادبيات نشان داد تعريف دقيقي از معناي واژة اعتماد وجـود نـدارد (ولـش، 2012) اعتمـادعمومي بدين معناست كه عامة مردم انتظار دارند مقامات و كاركنان سازمان هاي دولتي با اقدامات خود در تعامل با عامهـ كه در اين تعامل نوعي بي اطميناني و شناخت از چگونگي انجام امـور درسازمان هاي دولتي وجود داردـ به انتظارات آنها پاسخ دهند(بهتچريا، دوني و بيلوتـا ، 1998). بـه بيان ديگر، اعتماد عمومي يعني انتظار عموم از دريافت مثبت پاسخ به خواسـته هايشـان از طـرفمتوليان امور دولتي. درك اينكه چرا مردم اعتماد مي كنند و اينكه چگونه اعتماد، روابط اجتمـ اعي را شكل مي دهد محور مهم بحثهاي روان شناسان و دانشمندان علوم رفتاري بوده است. با توجه به اين نكته، اعتماد عمومي يكي از محورهاي اصلي نظريه هاي سازمان دولتي در مديريت دولتي است (ويكس و همكاران، 2014).
تحول بزرگي كه در دنياي رسانهها به وجود آمد، پيـدايش شـبكة جهـاني اينترنـت بـود. وب مي توانست براي هر شخص با معلومات فني كم، پايگاهي ارزان قيمت فراهم آورد، پايگـاهي كـهحتي رسانه هاي اصلي را به چالش بكشد. رسان ة اجتماعي بستري را بـرا ي مشـاركت و همچنـين تشويق افراد براي فعاليت هاي مدني ايجاد ميكند. اين رسانهها همچنين براي تمامي افـراد ا يـن فرصت را فراهم ميكند تا در موضوعات اجتماعي و فعال يـت هـاي ديجيتـال بـر سـر موضـوعاتگوناگون شركت كنند. اكنون شهروندان به وسيلة اهرمي چون رسانههاي اجتماعي توانمند شده اند و به نيروهاي مردمي بدل شدهاند كه م يتوانند دولت را نسبت به موضوعاتي كه برايشان اهم يـت زيادي دارد، تحت فشار قرار دهند (وارن و همكاران، 2014). اهميت اين موضوع با مثالي روشـنمي شود؛ مردم مصر، تونس و ليبي بـه وسـيلة تـويتر و فـ يس بـوك ، عل يـه رهبـران ديكتاتورشـانتظاهراتي برپا كردند و توانستند آنان را سرنگون كننـد (فلاناگـان، 2011). از نمونـه هـاي د يگـر مي توان به مشاركت مردم در امور شهرونديِ هند (راجاپات، 2009)، مديريت بحـران ملـي نظ يـر زلزله در آمريكا (ولش، 2012)، دستيابي به عدالت و دموكراسي در مصـر (كـدهري و همكـاران،2012) و سازماندهي تظاهرات در شيلي (ويكس و همكاران، 2014) اشـاره كـرد. از كاربردهـاي ديگر ا ين رسانهها ميتوان به بهبود رابطة بين دولـت و مـردم، مشـاركت مـدني و بهبـود رابطـة ملت ها در سطح جهاني اشاره كرد (پاتريك، 2011).
اطلاعات بيشتر براي مردم و ساير ذي نفعان از اين جنبه اهميت دارد كه بدانند مال يات آنها به چه شكلي هزينه مي شود و همچنين به آنها كمك م يكند كه بتوانند تصميم بگيرند از چه كسـ ي در انتخابات آينده حمايت كنند. درنتيجه اين انتظار معقولي است كـه بـين شـفافيت و مشـاركتعمومي پيوند وجود داشته باشد. يافته ها نيز نشان مي دهد مشاركت ارتباط مثبتي با شـفاف يت دارد (كاونو، 2012).
پيشينة تجربي پژوهش
در جدول 1، خلاصه اي از پيشينة پژوهش هاي داخلي و خارجي مرتبط با موضوع درج شده است.
جدول 1. خلاصه اي از پيشينة پژوهش هاي داخلي و خارجي
بيان مختصر پژوهش و نتايج آن عنوان پژوهشگران
در اين مقاله بيان مي شود كـه رسـانه هـاي اجتمـاعيتسهيل كنندة گفت وگوها و كنشهاي متقابـل آنلايـنبين گروه هايي از مردم انـد . روش، پيمايشـي و جامعـة آماري تمام دانشجويان رشتة علوم ارتباطات اجتماعي دانشگاه هاي علامه طباطبايي، تهران، آزاد واحد تهران مركزي و علوم تحقيقات است. نتايج نشان داد بيشـتر افراد بررسي شده، عضو يكي از شـبكه هـاي اجتمـاعياينترنتي مانند فيس بوك هستند. ميــزان مشــاركت دانشــجويانارتباطــات در توليــد محتــوايرسانه هاي اجتماعي مرادي و رسولي (1391)
اين مقاله ضمن مروري بر رسانههاي شـهروندي ، بـهنسل چهارم از نظريههاي ارتباطات توسعه مـي پـردازدكه تأكيد آنها بر ارتباطات مشاركتي است و در اجـراي آن از مورد پژوهش استفاده شده است. در انتها نتيجـه مي گيرد كه شبكه هاي اجتماعي از كاربرد اينترنـت درتوسعة جوامع محلي و تنظيم كاركردهاي سـنتي آنهـ ا در دنياي جديد است. مشــاركت اجتمــاعي آنلايــن وتوســعة اجتماعــات محلــي درايران نخا يكي و الوندي (1390)
تأثير رسانههاي اجتماعي بر مشاركت مدني كه موجب ايجاد اعتماد در مـردم مـي شـود را بررسـي مـي كنـد ، رسانه هاي اجتماع ي به منظور مشـاركت آنلا يـن تـأثير مثبتي بر اعتماد دارند. تأثير رسـانههـاي اجتمـاع ي در تشويق مشاركت مدني آنلاين وايجاد اعتماد شهروندي وارن ســ ليمان و جعفــ ر(2014)
پيوند بـ ين مشـاركت سياسـي و اجتمـاع ي را بررسـي
مي كند. هدف اين مقاله ارزيـابي مشـاركت س ياسـي و سرماية اجتماع ي است. ا يـن مقالـه بـه شـناخت مـا ازفاكتورهاي انگيزشي و ابعاد ارتباطي، چه در بعد كيفي و چه در بعد كمي كمك مي كند. شـــبكههــ اي اجتمــ اعي ومشاركت هاي سياسي در جامعةسيسيل/2010 گزوو و آگاتا (2010)
اين مقاله دورة بيست سـا لة رشـد تـاريخي اينترنـت را بررسي مي كند. فرض مبنايي ايـن مقالـه تـأثير مهـم
رس انه ه اي اجتم اعي در زن دگي اش خاص اس ت و
رسانه هاي اجتماعي را پيش برنده اي براي ايجاد تغييـر در جوامع دموكراتيك مي داند. ارزيـــابي ميـــزان اســـتفاده ازرسانه هاي اجتماعي در تركيه اگيورلا و ازوتكو (2014)
با توجه به مطالب يادشده، فرضيه هاي زير در نظر گرفته ميشوند:

فرضية 1. رسانه هاي اجتماعي آنلاين بر مشاركت عمومي مردم اثر معناداري دارند.
براي تبيين بيشتر اثر رسانه هاي اجتماعي آنلاين بر مشاركت عمومي، فرضيه هاي فرعي زيـرنيز بررسي ميشوند:
فرضية فرعي اول: رسانه هاي اجتماعي آنلاين بر مشاركت مدني مردم اثر مثبت و معنـاداريدارند.
فرضية فرعي دوم: رسانههاي اجتماعي آنلاين بر مشاركت سياسي مردم اثر مثبت و معناداري دارند.

فرضية 2. مشاركت عمومي مردم بر شفافيت اثر مثبت و معناداري دارد.
براي تبيين بيشتر اثر مشاركت عمومي مردم بر شفافيت، فرضيه هاي فرعي زيـر نيـز بررسـي ميشوند:
فرضية فرعي اول: مشاركت سياسي مردم بر شفافيت اثر مثبت و معناداري دارد.
فرضية فرعي دوم: مشاركت مدني مردم بر شفافيت اثر مثبت و معناداري دارد.

فرضية 3. مشاركت عمومي مردم بر اعتماد عمومي اثر مثبت و معناداري دارد.
براي تبيين بيشتر اثر مشاركت عمومي مردم بر اعتماد عمومي، فرضيه هـاي فرعـي ز يـر ن يـز بررسي مي شوند:
فرضية فرعي اول: مشاركت سياسي مردم بر اعتماد عمومي اثر معناداري دارد.
فرضية فرعي دوم: مشاركت مدني مردم بر اعتماد عمومي اثر معناداري دارد.
مدل مفهومي
چارچوب نظري الگويي مفهومي، مبتني بر روابط تئوريك ميان شماري از عـواملي اسـت كـه درزمينة مسائل پژوهش شده با اهميت تشخيص داده شده اند. چـارچوب نظـري بـا بررسـي سـوابقپژوهشي در قلمرو مسئله، به گونه اي منطقي جريان پيدا مي كند. با توجه به تعاريف ارائه شده، مرور پژوهش هاي گذشته و فرضيه هاي مسئله، پژوهشگران اين پژوهش مدل مفهـومي زيـر را بـراي نشاندادن چگونگي تأثيرگذاري رسانه هاي اجتماعي آنلاين بر مشاركت عمومي (سياسي و مدني) و همچنين تأثير مشاركت عمومي بر دو مقولة اعتماد عمومي و شفافيت ارائه كرده اند (شكل 1).

سياسي

مشاركت

شفافيت

مدني

مشاركت

رسانه

هاي
آنلاين

اجتماعي

عمومي

اعتماد

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

سياسي

مشاركت

شفافيت

مدني


دیدگاهتان را بنویسید