بهره وري در سطح سازمان؛
بهره وري در سطح صنعت و تجارت؛
بهره وري در سطح دولت
بهره وري در سطح اقتصاد ملي.
فقيهي و موسوي كاشي نيز بهره وري را در سه سطح ملي، دولت و سازمان تقسيم مـي كننـد .
(فقيهي و موسوي كاشي، 1389).
با ملاحظة دسته بندي هاي يادشده، مي توان ادعا كرد كـه بهـره وري در جامعـة چنـدبعـدي وچند سطحي است كه سطوح مختلف در تعامل با يكديگر بهـره وري كـل عوامـل توليـد را شـكلمي دهند. در اين ميان نقش دولت به منزلة تسهيل كنندة فرايند، ايجاد و افزايش بهـره وري ممتـازاست. پس بهره وري دولت و سازمان هاي دولتي نقش برجسته اي در نظام بهبـود بهـره وري كـلدارند.
بهره وري دولتي
جامعة بهره ور مبتني بر دولت1 بهره ور است. زماني مي توان انتظار بهره وري در جامعه را داشت كه دولت و مجموعة اجزاي آن بهره وري زيادي داشته باشند. دولت هاي بهره ور بـه درسـتي منـابع راتوزيع و بازتوزيع مي كنند و در جامعه انگيزه و اميد ايجـاد خواهنـد كـرد. بهـره وري دولـت بـرايفعاليت اقتصادي بخش خصوصي نيز مهم و تأثيرگـذار اسـت (لينـا، 2010: 301). اساسـاً دولتـي بهره ور است كه بنيان توسعه را شكل مي دهد. مديريت دولتي با بهره وري زيـاد بـا بـه كـارگيري روشهاي بهينة استفاده از منابع، از ظرفيتهاي جامعه بيشترين استفاده را ميكند. اين موضوع با توجه با رويكرد جديد انديشمندان مبني بر آنكه بدون دخالت و حضور دولت، بـازار بـه تنهـايي ازعهدة خواسته هاي جامعه برنميآيد (پاركر، 2013: 653)، اهميت بيشتري خواهد يافـت. ثورنهيـل بهره وري در بخش دولتي را به سه دليل مهم مي داند؛ اول اينكه بخش عمدة اشـتغال در بخـشدولتي است. دوم اينكه، بخش دولتي تـأمين كننـدة اصـلي خـدمات در اقتصـاد بـهويـژه خـدماتبازرگاني و خدمات اجتماعي است كه بر هزينة نهاده ها و كيفيت نيروي كار بنگاههـاي اقتصـاديتأثير دارد. سوم اينكه، بخش دولتي مصرفكنندة منابع مالياتي است. تغييرات در بهره وري بخش دولتي ممكن است تأثيرات شايان توجهي بر اقتصاد كشور داشته باشد (ثورنهيل، 2006).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Government
بنياد مفهومي بهره وري در دولت
آنچه در تعريف آمد بهره وري در مفهوم عام بود. ايـن مفهـوم بهـره وري البتـه سـابقة ديرينـه اي به ويژه در بخش خصوصي و تجارت دارد و با شـاخص هـايي ماننـد كيفيـت خـدمات، اثربخشـياستفاده از منابع و رضايت مشتريان سنجيده مي شود (پاركر، 2013: 654)؛ اما بهره وري در بخش دولت با توجه به ماهيت مراجعه كنندة آن كه شهروند بهجاي مشتري است، علاوه بر شاخص هاي ياد شده، شاخصهاي ديگري مانند خدمات تجويزشده (قانوني)، بهبود رفاه عمومي و برآوردن نظر جامعه (همان) نيز مطرح است كه ضمن آنكه سبب شده است اين مفهوم را در دو بخش متفاوت جلوه دهد، سنجش آن را در بخش دولت پيچيده مي كنـد. از ايـن رو تفـاوت اصـلي بهـره وري در بخش دولت با بخش خصوصي را در انـدازه گيـري آن مـي داننـد . خـدمات توليدشـده در بخـشخصوصي را مي توان با ارزش پولي آنها سنجيد؛ چراكه ايـن ارزش در بـازار مشـخص اسـت، امـاسازمان هاي دولتي، خدماتي را ارائه مي كنند كه براي فروش نيست و اين موضوع آنها را در كـلمتفاوت و اندازه گيري را بسيار پيچيده مي كند (زاهدي و كاخكي، 1391: 73). شايد بتـوان گفـتكه خاستگاه اين تفاوت در اين است كه عمليات بخش دولت در درون نظـام بوروكراسـي انجـاممي شود، اما خدمات بخش خصوصي بر اساس ضرورتهاي بازار شكل مي گيرد (ژاكلـين، 2009).
ثورنهيل (2006 ) به سه دليل اين نوع بهره وري را مهم و حياتي ميدانـد؛ نخسـت آنكـه، دولـتكارفرماي بزرگ است. دوم، دولت بزرگ ترين ارائهدهندة خدمات به بخش خصوصـي ، تجـارت وجامعه است و سوم آنكه بخش دولتـي مصـرف كننـدة م نـابع ماليـاتي اسـت (لينـا، 2010: 301)؛ بنابراين تغيير در بهره وري بخش دولتي كاربردهاي مشخصي براي اقتصاد جامعه دارد.
وضعيت بهره وري دولت در ايران
بهرهوري دولت در ايران بر اساس آمار و دادههاي موجود در وضـعيت رضـايت بخشـي نيسـت. بـابررسي آماري وضعيت بهره وري ايران در سطح كشورهاي عضو سازمان بهره وري آسيايي، از اين ادعا مي توان دفاع كرد. نتايج بررسي رشد بهره وري كل عوامل توليد كه در سال 2003 از سـوي سازمان بهره وري آسيايي، تأمين مالي و مديريت شده، به شـرح جـدول هـاي 1 تـا 3 اسـت كـه بهترتيب رشد توليد ناخالص داخلي، رشد بهره وري كل عوامل و سهم رشد بهره وري كل عوامـلاز رشد توليد را در كشورهاي شركت كننده در بررسي نشان مي دهد. سـهم رشـد بهـره وري كـلعوامل از رشد توليد (جدول 2) نشاندهندة توان رقابت پذيري كشورها ست.

جدول 1. درصد رشد اقتصادي برخي كشورهاي عضو سازمان بهره وري آسيايي (2000 -1998)

ويتنام

ويتنام

تايلند

تايلند

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تايوان

تايوان

سنگاپور

سنگاپور


دیدگاهتان را بنویسید