3. Conscientiousness
سه دسته رفتار، حمايت سازماني ادراك شدة كاركنان را افـزايش مـيدهـد : عـدالت، حمايـتمافوق و پاداش هاي سازماني و شرايط شغلي (رودس و ايزنبرگر، 2002). عدالت بر ادراك افراد از حمايت، تأثير شايان توجهي مي گذارد، بهخصوص عدالتي كه با توزيـع منـابع در سـازمان ارتبـاطدارد؛ چرا كه بر رفاه كاركنان اثرگذار است. رفتار، ارزش و اهميتي كه مافوق براي كاركنان قائـلمي شود نيز بر ادراك افراد از حمايت تأثير مي گذارد؛ كاركناني كه از حمايت و بـازخور سرپرسـتبرخوردارند با انگيزه و اشتياق بيشتري فعاليت مي كنند ( عيسي خاني، 1 392) و اين جنبه مهم ترين بخش حمايت سازماني نيز محسوب مي شود. پاداش هايي كه كاركنان دريافت مـي كننـد، شـرايطارتقا، حقوقشان و محيط كار، مي تواند بر سطح حمايت سازماني ادراك شدة كاركنان اثرگذار باشد.
جنبه هاي مختلف رفتار سازمان (به ويژه سه دسته رفتار پيش گفته) بـا كاركنـان، شـرايط حمايـتسازماني را معين مي كند. از سوي ديگر، حمايت سازماني ادراك شده به مثابـة نگـرش شـغلي، بـروضعيت سازمان اثر مي گذارد. كانوي و شاپيرو معتقدند، حمايت سازماني ادراك شده متغير مهمـيبراي نشان دادن تأثير دوطرفة رفتار سازمان و كاركنان است؛ اين تأثير در طول زمان ممكن است تغيير كند، اما همواره وجود دارد (كانوي و شاپيرو، 2012).
بر اساس پژوهش هاي صورت گرفته، حمايت سازماني ادراك شده با رضايت شغلي رابطـه دارد و مي تواند پيش بين معناداري براي انگيزة پيشرفت بيشتر در كار و جابه جايي كاركنان باشد (جاوار و حماسي، 2006) و در رضايت كاركنان از مسير شغلي شان نقش مهمي دارد؛ اما با غيبت در كـار(ايزنبرگر، فسالو و ديويس لامسرو، 1990) و قصد ترك خـدمت (سـبك رو، كلهريـان ، كـامجو و طالقاني، 1390) رابطة منفي دارد. حمايت سازماني ادراك شده بـا عملكـرد وظيفـه اي و عملكـردزمينه اي (ريگـل ، ادمنسـون و هنسـن ، 2009 و چـين ، اري و لـي ، 2005) و بـا قـرارداد روانـي1 (گل پرور، جواديان و حسين زاده، 1390) رابطه دارد. همچنين بين حمايـت سـازماني و رفتارهـاي كارآفرينانه2، به ويژه در سـطوح پـاييني سـازمان همبسـتگي وجـود دارد (زمپتـاكيس ، بلـدكس و موستكيس، 2009 و رحمانيان كوشككي، 1392). حمايت سـازماني ادراك شـده موجـب كـاهشمشكلات روان تني3 (كريشـنن و شـيلماري، 2012)، فشـارهاي مـوقعيتي4 و افـزايش صـلاحيتحرفه اي ادراك شده5 (دنينز، 2004)، تعادل بين كـار و زنـدگي (اسـدي ، فياضـي و حسـينقلي پـورياسوري، 1393) و تعهد سازماني (ريگل و همكاران، 2009) مي شود و بر تغيير فرايندها، بـه ويـژهنحوة اجراي كارهاي گروهي تأثيرگذار است. در اين راستا، حمايت مافوق و همكاران بيشـترين و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Psychological Contract
32. Psychosomatic . Entrepreneurial behavior
Occupational violence
Perceived professional competence
پاداش ها كمترين تأثير را بر اهداف و عملكرد گروه مي گذارد (اسكا، يرين، گنزالس كمينو، مارتينز پرز و مارتينز پرز ، 2005).
حمايت سازماني ادراك شده نوعي نگرش شغلي است كه نسبت به ساير نگرشها كمتر به آن توجه شده است (رابينز و جاج، 2008: 81). سازمان بـا تغييـر و مداخلـه در حمايـت از كاركنـان،مي تواند رفتارهاي مطلوب و مقبولش را به كاركنان منتقل كند، اما آيا ادراك از حمايـت سـازماندر كار گرو هي كه موقعيت و هنجارهاي خاصي دارد نيز مي تواند مؤثر باشد؟ در بطالت اجتمـاعيبا وضعيتي روبه رو مي شويم كه فعاليت گروهي، مانعي براي فعاليت بهتر فرد ايجاد مي كند؛ يعنـيگروه به جاي تقويت عملكرد فرد موجب تضعيف عملكرد او مي شود.
دربارة بطالت اجتماعي نيز مطالعات محدودي به چشم ميخورد و اغلب آنها در آزمايشگاه يـاميان تيم هاي ورزشي انجام گرفته است. در اين پژوهش تلاش شده است بـا بررسـي و شـناختتأثير نگرش حمايت سازماني ادراكشده بر بطالت اجتماعي در محيط واقعي كار، زمينـة كـاهشاين پديدة مخرب ميان كاركنان فراهم شود. از اين رو فرضيه اي بدين شرح در نظر گرفتـه شـدهاست: حمايت سازماني ادراك شده، تأثير منفي و معناداري بر بطالت اجتماعي دارد.
مدل مفهومي پژوهش
مدل مفهومي، الگوي مبتني بر روابط تئوريـك ميـان عوامـل و متغيرهـاي اثرگـذار بـر موضـوعپژوهش است. متغيرهايي كه در اين پژوهش به بررسي آن پرداخته ميشود، بطالـت اجتمـاعي وحمايت سازماني ادراك شده برگرفته از ادبيات پژوهشاند. شكل 1 مدل مفهـومي پـژوهش را بـهنمايش گذاشته است.

سازماني

حمايت
ادراك

شده

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اجتماعي

بطالت

سازماني

حمايت

ادراك

شده


دیدگاهتان را بنویسید