عوامل و ويژگيهاي مؤثر بر سازمان هولوگراف كدامند؟
براي پاسخ به اين دو سؤال، ميتوان با توجه به الگوي عمومي سهشاخگي (ساختاري، زمينه اي و رفتاري)، عوامل و متغيرهاي اثرگذار بر هولوگراف را از متن ادبيات موضوع و مباني نظري استخراج كرد و آنها را برشمرد. پژوهشگران پس از مطالعة مباني نظري در اين حوزه، 47 عامل را عوامل مؤثر بر طراحي سازمان هولوگراف معرفي كردند. پس از تركيب و تلفيق ميان عوامل مشابه و استخراج متغيرهاي استنباطي يا حذف موارد تكراري و همچنين با توجه به روش تحليل مقاله (كيفي و كمي)، با مشورت برخي از خبرگان صاحب نظر و انجام مصاحبههاي اكتشافي با آنها، 23 عامل اصلي سازمان هولوگراف شناسايي شد. استخراج عوامل به كمك تحليل عاملي اكتشافي انجام گرفت. تحليل عاملي سعي در كشف و شناسايي متغيرهاي اساسي يا عوامل و تلخيص آنها به منظور تبيين الگوي همبستگي بين متغيرهاي مشاهده شده دارد (سرمد و همكاران، 1385). عواملبيست وسه گانه به شرح جدول 1 است.
جدول 1. عوامل اصلي بيستوسهگانة سازمان هولوگراف
مطالعات مربوط به ادبيات پژوهش زمينه اي رفتاري ساختاري عامل رديف
هــچ (1997)، مشــبكي (1383)، جوهنســن (2007)، ماجورانا و وارلا (1980)، شلتون (2001).  خودسازماندهي 1
جيمــز (2003)، مشــبكي (1383)، ســرلك (1386) ، هاراري (1994).  توسعة سازماني 2
نوبل (2000)، مورگان (1995)، كاولي (1995).  تناسب سيستم با محيط 3
مورگان (1995)، سرلك (1387)، آمايا ري (2008).  ســـــاختارهاي ســـــلولي(ماجولار) 4
لاو و ايرانــي (2000)، آمايــا ري (2008)، جوهنســن (2007)، مورگان (1995)، سرلك (1386).  انعطافپذيري 5
سنگه (1990)، جيمز (2003).  تسهيلگري مديران 6
آماياري (2008)، مورگان (1995)، گاه (1997)، سـنگه (1990)، قليپور و همكاران (1388).  توانمندسازي 7
جوهنسن (2007)، سرلك (1387)، آمايـا ري (2008)، مشبكي (1383)، هابر (1991).  آينده پژوهي 8
كــاولي (1995)، ســرلك (1387)، آرجــريس و شــون (1996)، مورگــان (1995)، مشــبكي (1383)، ســنگه
(1990)، الـ واني (1378)، هـ چ (1997)، پيـ رايش و همكاران (1388).  يادگيري دوحلقهاي 9
گــاه (1997)، آمايــا ري (2008)، مورگــان (1995)، مشبكي (1383)، جوهنسن (2007)، سرلك (1387).  ارزشهاي مشترك 10
روولـي و گيـبس (2008)، سـرلك (1387)، مـاركوات (2006).  جهتگيري سازماني 11
مورگان (1995).  رهبري مشاركتي 12
آگـان و همكـاران (2007)، مورگـان (1995)، سـرلك (1387)، هچ (1997)، مشبكي (1383).  هوش سازماني 13
رابين ز (2007)، راب رت (2006)، آماي ا ري (2008)، س رلك (1387)، م اركوات (2006)، ف ايوا و لايل ز (1985)، مشبكي (1383).  ساختارهاي مجازي 14
ادامة جدول 1
مطالعات مربوط به ادبيات پژوهش زمينه اي رفتاري ساختاري عامل رديف
گــاه (2002)، چانــك (2007)، آمايــا ري (2008)، سرلك و اسلامي (1390).  تيمهاي كلگرا 15
گليــك (1993)، مشــبكي (1383)، ســنگه (1990).  انديشة خلاق 16
جفـــارت و مارســـيك (1996)، ســـنگه (1990)، تفرشي (1381).  تفكر سيستمي 17
داگسون (1993)، فايول و لايلز (1985).  هم افزايي 18
الواني (1371)، گليك (1993).  خودمانايي (وجود خـواص كل در اجزا) 19
جوهنسن (2007)، شلتون (2001).  بازخور به موقع 20
سرلك (1387)، جوهنسن (2007).  تمركز نداشتن 21
الواني (1378).  اثر پروانهاي (داشتن نقاطاهرمي و حساس) 22
ماجورانـــا و وارلا (1980)، هـــچ (1997)، مشبكي (1383)، مورگـان (1995)، لومـان

.(1995)  آتوپيا (سيسـتم هـاي خـود بازتوليد و خودمرجع) 23
روششناسي پژوهش
اين پژوهش به لحاظ پرداختن به مباني نظري، آزمون نظريه ها، تبيين روابط بين پديده هـا و افـزودن به دامنة معرفت بشري در حوزه اي خاص (سازمان هولوگراف)، از دسته پژوهش هاي بنيادي است و از نظر ماهيت، جزء پژوهش هاي اكتشافي شمرده ميشود. پژوهش پيش رو براي دستيابي بهاهداف، رويكرد تركيبي (كيفي و كمي) را در پيش گرفته است. بـه منظـور يـافتن عوامـل كليـدي مـؤثر بـر طراحي مدل سازمان هولوگراف، از تحليل عاملي اكتشافي اسـتفاده شـده اسـت . در ايـن پـژوهش ، علاوه بر اطلاعات كتابخانهاي و مصاحبههاي نيمهساختاريافته با نخبگان دانشگاهي، بـراي خبرگـان نظام اداري و متخصصان در اين زمينه، بنـا بـه ضـرورت از دو پرسشـنامه اسـتفاده شـد ه اسـت . در پرسشنامة اول 23 عامل اصلي به رؤيت صاحبنظران رسيد و اعضاي خبره به هـر عامـل بـه طـور جداگانه در طيف دهگانه از يك تا ده امتياز دادند. دومين پرسشنامه مربوط به كسـب نظـر خبرگـان دربارة ارتباط ميان مؤلفههاي پنجگانة به دستآمـده از تحليـل عـاملي اكتشـافي از طريـق مـاتريس خودتعاملي ساختاري بود.
جامعة آماري اين پژوهش را در مرحلة اول و دوم، مديران با تجربة نظام اداري و استادانمديريت (هيئت علمي) كه در زمينة هولوگراف اطلاعات مناسبي داشتند، شكل داده است (كيوي وكامپنهود، 1988: 59). انتخاب خبرگان و تشكيل گروه صاحب نظران به كمك روش نمونه گيري گلولة برفي انجام گرفت.
علاوه بر تأييد روايي ابزار توسط خبرگان امر با توجه به بديع بودن مدل مفهومي براي تأييد قطعي روايي، از روش كمي جدول واريانس تبيين شدة جامع نيز استفاده شد. نتايج حاصل از آزمون واريانس تبيين شدة جامع روي يافته ها، حاكي از اين واقعيت است كه عوامل بيست وسه گانه در قالب مؤلفههاي پنجگانه، 056/87 درصد از عوامل مؤثر بر هولوگراف را تحت پوشش قرار ميدهند كه اين مقدار در تحليل عاملي اكتشافي و از ديد آماري بسيار مطلوب و قابل اتكا است. ضريب آلفاي كرونباخ ابزار پژوهش حاضر نيز 964/0بهدست آمده است كه بسيار بيشتر از مقدارِ حداقل براي پذيرش است و وضعيت عالي پرسشنامه و پايايي مناسب ابزار آزمون را نشان مي دهد.
يافتههاي پژوهش
نتايج آزمونهاي تحليل عاملي اكتشافي
نتايج آزمونهاي تحليل عاملي اكتشافي (تجزيه وتحليل مؤلفههاي اصلي و واريماكس)، كرويت بارتلت، كيسر ـ مير ـ اولكين و تحليل واريانس كه مبناي آمادهسازي و طراحي مدل مفهومي سازمان هولوگراف است در جدول هاي 2، 3 و 4 مشاهده مي شود. جدول 2، كفايت دادهها براي تحليل عاملي اكتشافي را نشان ميدهد كه مشتمل بر شاخص آزمون KMO1 و مقدار شاخص آزمون كرويت بارتلت است. اندازة شاخص آزمون KMO بيشتر از 5/0 به دست آمد، لذا ميتوان تحليل واريانس درون داده ها را اجرا كرد. شاخص آزمون كرويت بارتلت نيز در سطح اطمينان 99 درصد قابل قبول و معنادار است. همچنين مقدار دترمينان ماتريس ضريب همبستگي نيز بزرگتر از صفر بهدست آمده است.
جدول 2. نتايج آزمونهاي كرويت بارتلت، كيسر ـ مير ـ اولكين
0/543 شاخص آزمونKMO
466/312
317 مقدار خي دو
درجة آزادي آزمون كرويت بارتلت
0/000 شاخص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequace
نتايج تجزيهوتحليل مؤلفههاي اصلي و تحليل واريانس در جدول 3 مشـاهده مـي شـود . ايـنجدول، نشاندهندة واريانس كل (مقدار ويژه)، درصد تجمعي، درصد واريانس تبيين شدة هر مؤلفهو مقادير تحليل واريانس دادههاي مربوط به عوامل بيستوسهگانه است.
جدول 3. نتايج تجزيهوتحليل مؤلفههاي اصلي و تحليل واريانس

واريانس تبيين شدة جامع
مقادير چرخش يافتة بارگذاري مربع مقادير استخراج شدة بارگذاري مربع مقادير ويژة اوليه عوامل
درصد

تجمعي

درصد

تجمعي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

درصد

واريانس

درصد


دیدگاهتان را بنویسید