اعتماد، يك اعتقاد شخصي و گروهي است كه بـر مبنـاي آن، اشـخاص و گـروه هـا، بنـا بـهالزامات ضمني و عيني نسبت به هم حسن نيت پيدا ميكننـد و آن را در روابطشـان بـا همـديگرنشان مي دهند (كامينگز و بروميلي، 1996). اعتماد پـيش زمينـة نـوآوري اسـت. در محيطـي كـهاعتماد وجود ندارد نوآوري اتفاق نمي افتد؛ زيرا انجام دادن يك كار نو به طور ذاتـي داراي ريسـكاست و فقدان اعتماد مانع اين ريسك مي شود (گالاناكيس، 2006). بنـابراين، توجـه بـه عوامـلتأثيرگذار بر زيرساخت اعتماد، كه نوآوري را تقويت مي كند، ضروري به نظر مي رسد.
تفكر سيستمي و عوامل مؤثر بر زيرساخت اعتماد
تفكر سيستم ي ابزاري است براي درك بهتر مباحث و مشكلات پيچيد ة مديريتي. از اين روش به مدت پنجاه سال است كه استفاده مي شود و اكنون به خوبي جاي خود را در مباحث مـديريتي بـازكرده است. در اين روش رويدادها و علل آنها به صورت جـدا و خطـي بررسـي نمـي شـوند ، بلكـه بهصورت سيستمي كه متشكل از بخش هايي است كه تأثير متقابل روي هم دارند، در نظر گرفته مي شوند. از اصطلاح سيستم به اين دليل استفاده مي شود كه گروهي از اجزا ي به هم پيوستة يـك الگوي واحد و متحد را تشكيل مي دهند كه ديد جامع تري به برنامه ريزان ميدهد (ادسون، 2008:
5؛ سنجه، 1990: 32). براي درك بهتر روابط بين عوامل مؤثر بر زيرساخت اعتماد و ارتباط آن با نوآوري نيز مي توان از اين تفكر استفاده كرد.
عوامل مؤثر بر ايجاد و تقويت اعتماد شهروندان
عابدي جعفري، طالقاني، تنعمي و عابدي جعفري (1389) با استفاده از مطالعات كتابخانه اي و بـاكاربرد روش دلفي پژوهشي انجام دادند. آنان عوامل مؤثر بر ايجـاد اعتمـاد در شـهر را در قالـبمدلي ارائه كردند. اين مدل شـامل عـواملي اسـت بـا ويژگـيهـاي اعتمادشـونده، ويژگـيهـاياعتمادكننده و ويژگيهاي محيط كه اعتماد شهروندان را به مديريت شهري بهوجود ميآورد.
ويژگي هاي اعتمادشوند ه عبارتند از 1. پاسخگويي در برابر شهروندان؛ 2. صداقت، 3. وفاي به عهد؛ 4. درست كاري؛ 5. رفتار تـوأم بـا احتـرام بـه شـهروندان؛ 6. توانـايي انجـام دادن وظـايف؛ 7. همسويي اهداف مديريت شهري با نيـازهـاي جامعـه؛ 8. تبعيـت از اسـتانداردهـاي اخلاقـي؛
9. شفافيت اطلاعـات؛ 10. كـارايي؛ 11. امانـت داري؛ 12. گشـودگي؛ 13. حفاظـت از اطلاعـاتشهروندان؛ 14. ميزان ارتباط با شهروندان؛ 15. اعتماد متقابـل بـه شـهروندان؛ 16. برنامـه هـا وسياستهاي مدون و عقلايي؛ 17. مشاركت دادن شهروندان در امور شـهري؛ 18. نحـوة رهبـريشهردار (عابدي جعفري و همكاران، 1389).
ويژگي هاي اعتمادكننـده عبارتنـد از 1. تجـارب حاصـل در برخـورد مسـتقيم بـا شـهرداري؛
جهت گيري معطوف به موفقيت؛ 3. سطح تحصـيلات؛ 4. محـل سـكونت (عابـدي جعفـري وهمكاران، 1389).
ويژگيهاي محيط عبارتند از 1. نهادهاي قضايي كارآمد؛ 2. امنيت شغلي و اجتماعي در شهر؛
فرهنگ قوي حاكم بر شهر؛ 4. اعتقادات مذهبي شهروندان؛ 5. ميـزان آموزش و تحصـيلات؛
6. گردش اطلاعات؛ 7. شفافيت نظام اجتماعي؛ 8. پايـداري نظـم اجتمـاعي (عابـدي جعفـري وهمكاران، 1389).
از تلفيق اين سه عنصر اعتماد در شهر شكل مي گيرد.
در پژوهش ديگري، بستيلر (2006) عوامل مؤثر بر شكل گيري يا عدم شكل گيري اعتمـاد راشناسايي كرد. او اين عوامل را به دو بخش تقسيم كرد: 1. عامل تقويت كننده؛ 2. تضـعيف كننـدةاعتماد (شكل 2).

اختلاف

حل

براي

همكاري

(+)

خودخواهي

)

(

عدالت

(+)

ارتباطات

(+
)

تعارض

)

(

اعتماد

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اختلاف

حل

براي

همكاري


دیدگاهتان را بنویسید