جامعة آماري اين پژوهش شامل كلية دبيران مدارس متوسطة شهر كرد در سال تحصيلي 1387ـ 1388 است. شمار دبيران بالغ بر 683 نفر است (367 نفر مرد و 316 نفر زن).
براي تعيين حجم نمونة آماري دبيران مدارس متوسطه با استفاده از 30 پرسشـنامة مقـدماتي واريانس جامعه برآورد شد. به دليل اينكه افراد مورد مطالعه فقط يك گروه و آن هم گروه دبيران بودند، با استفاده از فرمول خطاي استاندارد ضريب همبستگي (مولوي، 1379) حجم نمونه بالغ بر 160 نفر بهدست آمد (75 نفر مرد و 59 نفـر زن). بنـابراين، بـراي نمونـهگ يـري نخسـت از بـين دبيرستان هاي پسرانه و دخترانة نواحي دوگانة آموزش و پرورش شهر شهر كرد چهـار دب يرسـتان دخترانه و چهار دبيرستان پسرانه انتخاب شد و در هر دبيرستان پرسشـنامه هـا توز يـع گرد يـد. در مجموع 160 نفر از هشت دبيرستان دخترانه و هشت دبيرستان پسرانه انتخاب شدند.
در اين تحقيق براي جمعآوري اطلاعات از دو پرسشنامة مجزا استفاده شد:
پرسشنامة ساختار سازماني: اين پرسشنامه بر اساس ساختار سازماني جرالد هيگ ترجمـه شده است و حاوي 63 سؤال بسته پاسخ (پيچيدگي 31 سؤال، تمركـز 13 سـؤال، و رسـميت 19 سؤال) است كه بر اساس مقياس درجهبندي ليكرت تهيه شده است. روايي آن از نوع محتوا سـت. براي سنجش روايي آن، با استفاده از آرايِ استادان محترم گروه علـوم ترب ي تـي، سـؤالات در سـه متغيرـ پيچيدگي، تمركز، و رسميت ـ اندازهگيري شـد. بـراي تع يـين پا يـايي پرسشـنامه از روشضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد كه اعتبار آن 93 درصد برآورد گرديد و حاكي از اعتبـار بـالايابزار اندازهگيري است. همچنين، پايايي به شيوة دو نيمهسازي نيز محاسبه شد و 89 درصـد و 85 درصد براي هر نيمة پرسشنامه بهدست آمد.
پرسشنامة تلفيقي فرسودگي شغلي: اين پرسشنامه شامل 55 سؤال بسته پاسخ است و بر اساس مقياس درجهبندي ليكرت تهيه شده است.
روايي پرسشنامه وابسته به محتواست؛ بدين صورت كه پرسشنامة مقدماتي در اختيار استادان راهنما و مشاور قرار گرفت و پس از دريافت و اعمال ديدگاه هاي ايشان پرسشنامه تهيه و توزيـع گرديد. پايايي پرسشنامه از طريق ضريب الفاي كرونباخ تعيين گرديد. ضريب پايايي دروني برابـربا 95 درصد برآورد شد.
تجزيه و تحليل داده هاي اين پژوهش در دو سطحـ آمار توصيفي و استنباطيـ بـا اسـتفاده از نرمافزار SPSS19 انجام شد. در سطح آمـار توصـيفي از مشخصـه هـاي آمـاري ماننـد فراوانـي، ميانگين، و انحراف مع يـار و در سـطح آمـار اسـتنباطي از ضـر يب همبسـتگي پيرسـون ، تحل يـل رگرسيون چندمتغيري، و تحليل مانوا استفاده شد.
يافتههاي پژوهش
به دليل بههمپيوستگي سه سؤال اول اين پژوهش، سؤالات و روش آماريِ آنها با هم مطرح ميشود:
− آيا بين ساختار مدارس متوسطه از نظر پيچيدگي و فرسـودگي شـغلي دب يـران رابطـه اي وجود دارد؟
− آيا بين ساختار مدارس متوسطه از نظر تمركز و فرسودگي شغلي دبيران رابطه اي وجـوددارد؟ − آيا بين ساختار مدارس متوسطه از نظر رسميت و فرسودگي شغلي دبيران رابطه اي وجود دارد؟
براي محاسبة رابطة بين ساختار مدارس متوسـطه از نظـر رسـميت، تمركـز ، و پيچ يـدگي بـافرسودگي شغلي از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد كه جدول 1 نتايج آن را نشان ميدهد.

جدول 1. ضريب همبستگي پيرسون بين متغير هاي پيچيدگي، تمركز، رسميت و فرسودگي شغلي
فرسودگي كل ساختار رسميت تمركز پيچيدگي
4447352032

1 722% 765% 956% 75%- پيچيدگي – 0 0 0 0
160 160 160 160
– %334 %315 %556 %344 سطح معناداري فرسودگي
160 160 160 160 160 تعداد
همان طور كه در جدول 1 مشاهده ميشـود ، اگرچـه همبسـتگي بـين سـه وي ژگـي سـاختارسازماني ـ پيچيدگي، تمركز، و رسميت ـ بسيار بالاست، همبستگي بين اين متغيرهـا و فرسـودگي شغلي درخور ملاحظه نيست. بنابراين، در پاسخ به سه سؤال فوق ميتوان گفت كه بـين سـاختار مدارس متوسطه از نظر پيچيدگي، تمركز، رسميت، و فرسودگي شغلي همبستگي معنا داري وجود ندارد.
به منظور تعيين سهم متغير هاي پيچيدگي، رسميت، و تمركز در فرسودگي شـغلي از تحل يـل رگرسيون به شيوة ورود و گام به گام استفاده شد. جدول 2 نتايج رگرسيون به شيوة ورود را نشان مي دهد.
جدول 2. نتايج تحليل رگرسيون چندمتغيره براي بررسي رابطة بين فرسودگي و متغير هاي پيچيدگي، رسميت، و تمركز
سطح
معناداري F ميانگين مجذورات درجة آزادي مجموع مجذورات
553 %798 1105/887 5 5529/435 رگرسيون
1385/471 150 207820/584 باقيمانده
155 213350/019 كل

همان طور كه جدول 2 نشان ميدهد، رابطة معناداري بين متغير هاي پيچ يـدگي، رسـميت، و تمركز با فرسودگي شغلي وجود ندارد. اگرچه اين رابطه معنادار نبوده است و لازم نيست كار ادامه يابد، براي مشاهدة ضرايب بتا، تحليل رگرسيون به شيوة گام به گام اسـتفاده شـد كـه جـدول 3 نتايج آن را نشان مي دهد.
جدول 3. نتايج تحليل رگرسيون و ضرايب βمربوط به رابطة بين پيچيدگي، تمركز، و رسميت با
فرسودگي شغلي
سطح معناداري t ضريب بتا S B متغيرها
%994 -0/007 -%01 %299 -3/232E -03 پيچيدگي
714 %367 %44 %569 %209 تمركز
%674 -%54 %54 %497 – %209 رسميت

در جدول 3 رابطة هيچ يك از متغير هاي مديريتي با فرسودگي شغلي معنادار نيست، بنابراين، هيچ كدام از معادلة رگرسيون خارج نشدهاند.
براي محاسبة رابطة بين فرسودگي شغلي و ويژگي هاي دموگرافيك از تحليل مـانوا اسـتفادهشد كه جدول 4 نتايج آن را نشان مي دهد.
جدول 4. تحليل مانواي مربوط به رابطة بين متغير هاي دموگرافيك و متغير هاي فرسودگي شغلي، پيچيدگي، رسميت، و تمركز
قدرت پيش
بيني مجذورات سطح
معناداري F ميانگين
مجذورات درجة
آزادي مجموع مجذورات متغيرها

0/151
0/568
0/173 0/517
0/074
0/020 0/673
0/080
0/608 0/514 329/2 0/613 116/842
100/562
46/047 3
3
3 350/527
301/683
138/141 پيچيدگي تمركز رسميت سن

سن

0/175 0/021 0/604 0/620 425/714 3 1277/142 كل ساختار 0/484 0/062 0/130 1/933 2356/136 3 7068/407 فرسودگي 31265-51050پيچيدگي 589/13 1 589/13 060/0 707/0 001/0 057/0 تمركز 299/14 1 299/14 331/0 566/0 004/0 088/0 رسميت 029/2 1 02-029/2 0 987/0 0 050/0 كل ساختار 916/57 1 916/57 084/0 772/0 001/0 060/ فرسودگي 473/20 1 473/20 017/0 897/0 0 050/0 پيچيدگي 349/22 1 349/22 098/0 754/0 001/0 061/0 تمركز 937/69 1 937/69 619/1 207/0 018/0 242/0 رسميت 966/33 1 966/52 453/0 503/0 005/0 102/0 كل ساختار 740/52 1 846/3425 072/0 782/0 001/0 059/0 فرسودگي 846/3425 1 366/665 811/2 097/0 031/0 382/0 پيچيدگي 732/1330 2 690/125 930/2 059/0 062/0 558/0
0/558
0/372
0/631 0/062
0/040
0/572 0/560
0/166
0/537 2/910
1/830
3/438 137/353
2361/257

1181/810 2
2
2 251/380
274/706
4722/714 تمركز رسميت كل ساختار مدرك

تحص
ي
ل
ي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مدرك

تحص

ي

ل


دیدگاهتان را بنویسید