ارتباط معنادار نقش تعاملي پاسخگويي و خودكارآمـديشغلي بر رفتار شهروندي همبستگي اعضاي هيئت علمي دانشگاه اروميه حسني و تيما (1392)
تحليل شغلي، ناكـارايي و رفتـار شـهروندي سـازماني،همگي ارتباط معناداري با يكديگر دارند، به طوري كـهبين تاكارايي و رفتار شهروندي سازماني ارتبـاط منفـي وجود دارد. همبستگي 32 مؤسسة خدماتي در آمريكا اسپمن و زارات (2008)
اثر مثبت رضايت شغلي بر رفتار شهروندي سازماني همبستگي كارگران كارخانهاي
در شهر اهواز شكركن و نامي
(2009)
عدالت اطلاعاتي و مشاهده اي بيشترين تأثير و عـدالتزباني و توزيعي كمترين تأثير را بر جو سازماني دارد. همبستگي سازماني در حوزةفناوري اطلاعات پورعزت و ديگران
(1392)
استرس شغلي رابطة مثبت و مسـتقي مي بـا فرسـودگيعاطفي دارد. اعتماد سازماني، عدالت سازماني و اخلاق كاري اسـلامي، بـر رفتارهـاي شـهروندي سـازماني واثربخشي عملكرد تأثير مي گذارند. معادلات
ساختاري معلمان مقطع
راهنمايي مدارس
دخترانة دولتي شهر
ايلام هاشمي و ديگران
(1391)
روش شناسي پژوهش
به طور قطع، روش هاي مورد استفاده در بررسي رابطة ميان دو يا چند متغيـر را مـي تـوان بـه دودسته روش هاي آماري و روش هاي رياضي طبقه بندي كرد. از جمله مهم ترين روش هاي آمـاريمي توان به روش همبستگي و روش معادلات ساختاري و از جمله مهم تـرين روش هـاي رياضـينيز مي توان به روش آزمايشگاه ارزيابي و آزمون تصميم (ديمتل)1 اشاره كـرد . مبنـاي روش هـايآماري را مي توان به قضاوت جمعي پيرامون يك موضوع يا متغير نسبت داد. در روش هاي آماري چنانچه بخواهيم حجم وسيعي از متغيرها را بررسي كنيم بايد از پرسشنامه هـايي بـا تعـدد سـؤال استفاده كنيم. از طرف ديگر، روش هاي آماري (همبستگي، رگرسيون و جزآن) تنها نوع اسـتقلالو عدم استقلال ميان عناصر را مشخص مي كنند، در حالي كه روش هاي رياضـي از جملـه روشديمتل به سنجش نظر خبرگان پيرامون يك موضوع يا متغير مي پردازد. در ايـن روش مـي تـوانعلاوه بر تعيين استقلال يا عدم استقلال، جهت و شـدت تأثيرگـذاري را نيـز مشـخص كـرد. در روش هاي آماري چنانچه بخواهيم مجموعه اي از متغيرها را اولويت بندي كنيم، بايد از آزمون هاي مختلف مانند فريدمن استفاده كنيم. در حالي كه روش ديمتل روشي جامع براي بررسي رابطه هـاو اولويت بندي از طريق تعيين تأثيرگذارترين و تأثيرپذيرترين متغير به شمار مـي آيـد . روش ايـنتحقيق با توجه به در نظر گرفتن تعداد زيادي از متغيرها و لزوم تلفيـق قضـاوت پيرامـون رابطـةميان متغيرها، روشي رياضي بر مبناي سنجش نظر خبرگان اسـت . جامعـة آمـاري ايـن تحقيـقعبارت است از خبرگان علم رفتار و مديريت منابع انساني در شركت ايران خودرو ديـزل . در ايـنتحقيق با توجه به استفاده از پرسشنامه و روش ديمتل و نياز به بهره گيري از خبرگان (بين 10 تا 12 نفر) (اصغرپور، 1377)، ده نفر از خبرگان منابع انساني شركت ايران خـودرو ديـزل، بـه روشهدف مند قضاوتي به عنوان نمونه انتخاب شدند كه آشـنايي بـالايي بـا مسـائل صـنعت و منـابعانساني داشتند. در اين راستا، پرسشنامة تحقيق در قالب مقايسه هاي زوجي طراحي و بين خبرگان توزيع و جمع آوري شد. در ادامه، روش ديمتل استفاده شد كـه در ايـن تحقيـق روش پيشـنهاديمورد استفاده جهت مدلسازي روابط ميان متغيرها و اولويت بندي آنها تشريح شد.
روش ديمتل براي اولين بار در مركز تحقيقات ژنو2 معرفي شد. اين روش در آن زمـان بـرايحل مسائل پيچيده اي نظير مسائل قحطي، انرژي، حفاظت از محيط زيست و جزآن استفاده شـد(فونتلا و گابوس، 1976). روش ديمتل يكي از ابزارهاي تصميم گيري چندمعياره بر مبناي نظرية گراف است كه ما را قادر مي سازد تا مسائل را برنامه ريزي و حل كنيم؛ به نحوي كه ممكن است براي درك بهتر روابط عليّ نقشة روابط شبكه اي چندين معيار را در گروه علـت / معلـول ترسـيمكنيم. اين روش شناسي ممكن است تأييدكنندة روابط متقابل ميان متغير/ معيارها يا محدودكنندة روابط در روندي توسعه اي و روش مند باشد (چيـو، چـن، تزنـگ و شـائو، 2006؛ تـامورا، ناگاتـا وآكازاوا، 2002؛ لي، ين و هانگ، 2011؛ دالاها، هاياجنه و باتيها، 2011). محصول نهـايي فراينـد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1 DEMATEL
2. Geneva Research Center
ديمتل تصويري است كه پاسخگو بر اساس آن فعاليت هاي خود را سازمان مي دهد و جهت روابط ميان معيارها را مشخص مي كند (تزنگ، چيانگ و لي، 2007). وو (2008) پنج گام زيـر را بـرايروش ديمتل بر اساس روش فونتلا و گابوس (1976) ارائه كرد (آقايي، 1390).
گام اول. از 10 تا 12 خبره بخواهيد مقايسه اي زوجي را ميان دو متغير انجـام دهنـد و چنانچـهمتغير a بر b تأثيرگذار است، جهت فلش از a به b و چنانچه متغير b بر a تأثيرگذار است، جهـتفلش از b به a خواهد بود. بايد توجه داشت كه جهت روابط ميان متغيرها دوسويه و شدت روابط نهايي و صورت امتيازدهي باشد (براي مثال، از 0 تا 4، 0 تا 10 يـا 0 تـا 100). سـپس ، ميـانگينحسابي (يا هندسي) امتيازهاي همة پاسخ دهندگان را محاسبه كرد و به صورت ماتريس M نشان داد. ورودي هر تقاطع نشان دهندة شدت نفوذ است؛ به اين معني كه چنانچه تقـاطع 1C در سـطراول و 3C در ستون سوم برابر با 2 باشد، بيانگر آن است كه معيار 1C به ميزان 2 واحد بـر معيـار3C تأثيرگذار است و جهت تأثير از سمت معيار 1C به سمت معيـار 3C اسـت . شـكل 1 مثـالي ازچنين نقشة شبكة تأثيرات است. هر حرف نشان دهندة يك معيار در سيستم است. هر پيكان از c به d نشان دهندة تأثيري است كه c بر d دارد و ميزان تأثير 4 است.

شكل
1
.
نمونه

تأثير

نقشة

از

اي

b

c

d

a

3

1

3

2

4

شكل

1

.

نمونه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تأثير


دیدگاهتان را بنویسید