اندازه گيري عملكرد خدمات كاركردي مديريت منابع انساني براساس معيارهاي مالي و كمي؛
اندازه گيري عملكرد مديريت منابع انساني براساس معيارهايي از جنبه هاي مختلف به شكل كمي و كيفي (براي مثال، عملكرد مديريت منـابع انسـاني در انجـام وظـايف عملكـردي خـود و عملكرد مديريت منابع انساني، در كمك به سازمان براي دست يابي به اهداف استراتژيك).
در گذشته بخش مديريت منابع انساني را يك هزينة سربار يا يك واحد هزينه زا مي دانسـتند.
از اين رو در آن زمان، هيچ گاه نيازي به اندازه گيري عملكرد وجود نداشت. با تكامـل نقـش هـا ووظايف مديريت منابع انساني در سازمان، اين واحد به واحدي بسياري مهم در سـطح عمليـاتي واستراتژيك شركت تبديل شد و استفادة اهرمي از عملكرد مديريت منابع انساني، عـاملي اساسـيبراي بقا و موفقيت سازمان شناخته شد؛ هر چند تا اواسط دهة 1980 زبان مشتركي براي توصيف عملكرد منابع انساني وجود نداشت (فيتز ـ انز، 2002).
فيتزـ انز بيان مي كند بسياري از محققان (دراكر، دمينـگ، پيتـرز، اوريلـي و ففـر، فيليـپس،هيوسليد و بكر، اولريش، زنگر، و داونپورت و…) بر اين باور هستند كه در ارزيابي عملكرد، ارزيابي كمي از اهميت خاصي برخوردار است، اما با وجود اين، تـا سـال 1984 هـيچ معيـار كمـي بـرايارزيابي عملكرد منابع انساني وجود نداشت.
در سال 1984، انجمن مديريت فردي آمريكا به توسعة استانداردهاي حرفه اي و اصولي براي اندازهگيري و ارزيابي عملكرد منابع انساني پرداخت كه اين معيارها از مقبوليت عمومي برخـورداربودند. در سال 1984، انجمن مديريت فردي آمريكا، از مؤسسة ساراتوگا خواست كه مجموعـه اي از روابط را براي اندازه گيري عملكرد وظايف منابع انسـاني توسـعه دهـد كـه هـم اكنـون آنهـا را معيارهاي سرمايه انساني مؤسسه ساراتوگا1 مينامند. فيتزـ انز اين معيارهـا را كـه در كشـورهايبسياري مورد استفاده قرار گرفته است، استانداردي جهاني براي اندازه گيـري و ارزيـابي عملكـردسرماية انساني معرفي مي كند.
با توجه به مطالب بيان شده فرضية پژوهش به شرح زير بيان مي شود:
بين اجزاي مديريت استعداد استراتژيك و عملكرد اعضاي هيئت علمي، رابطه وجود دارد.
مدل مفهومي
شكل 1 مدل مفهومي پژوهش را نشان مي دهد.

1. Saratoga Institute Human Capital Bencharks

استعداد

مديريت

مزيت

استراتژي
پايدار

رقابتي

استراتژي

يامدهاي
پ
استعداد

از

تكنيك

هاي
استعداد

مدي

سيستم
ريت

استعداد

عملكرد
بلندمدت

عملكرد
كوتاه

مدت

عملكرد
ميان

مدت

اعضاي

عملكرد
علمي

هيئت

منبع

استراتژي
استعداد

استعداد

مديريت

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مزيت

استراتژي


دیدگاهتان را بنویسید