1-2:H بين احساس شايستگي و رفتار شهروندي سازماني كاركنان، ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد.
1-3:H بين احساس خودساماني و رفتار شهروندي سازماني كاركنـان ، ارتبـاط مثبـت و معنـاداري وجود دارد.
1-4:H بين احساس مؤثربودن و رفتار شهروندي سازماني كاركنان، ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد.
روش شناسي پژوهش
جامعة آماري اين پژوهش كاركنان ادارة آموزش و پرورش استان مازنـدران بودنـد كـه در زمـانپژوهش، 387 نفر برآورد شدند. بر اساس فرمول نمونهگيري كوكران، نمونة آماري پژوهش برابـربا 193 نفر از كاركنان محاسبه شد كه با روشهاي نمونهگيـري تصـادفي سـاده انتخـاب شـدند.
پرسش نامهها در ميان اين تعداد از كاركنان توزيع شده و درنهايـت 172 پرسـش نامـة تكميـل ومناسب براي تجزيه وتحليل آماري جمـع آوري شـد . دادههـا نيـز از پرسـش نامـه هـاي اسـتاندارد تكميلشده، گردآوري شده است. سؤال هاي پرسشنامه در سه بخش جداگانه شامل، سؤال هـاي مربوط به ويژگيهاي زندگينامهاي، رفتار شهروندي سازماني و توانمندسازي روانشناختي مطرح شده اند. گفتني است براي بخش اول اين پرسش نامه، شش سؤال جمعت شناختي در نظـر گرفتـهشده است. در بخش دوم، بيست سؤال رفتار شهروندي در مقياس ليكرت بـا بـاز ة يـك تـا پـنج، (نيهاف و مورمن، 1993)، براي پنج مؤلفة عفت اجتماعي، نوعدوستي، وظيفـه شناسـي، تواضـع وجوانمردي، مطرح شده است كه هريك از مؤلفه ها چهار گويـه دا رنـد . بخـش سـوم سـؤال هـايپرسش نامه ( توانمندسازي روان شناختي) نيز، شامل دوازده سؤال در مقياس ليكرت با بازة يك تـاپنج (اسپريتزر، 1995)، براي چهـار م ؤ لفـة احسـاس مؤثربـودن، احسـاس خودسـاماني، احسـاسشايستگي و معنادار بودن مطرح شده است و براي هركدام سه گويه در نظر گرفته شده است.
براي تعيين روايي (اعتبار) پرسش نامه، ابتدا آن را در اختيار شـش نفـر از اسـتادان و خبرگـانقرار داده و پس از اخذ نظرات اصلاحي و تعديل مواردي از آنها، پرسشنامه ها بهمنزلة نمون ة اوليه در ميان چهل نفر از اعضاي جامعة آماري پخش شـد . نظـرات اصـلاحي نمونـه هـاي اوليـه نيـز اعمالشده و از مرتبط بودن سؤال ها با توجه به جامعة آماري مورد مطالعه، اطمينان حاصـل شـد. آنگاه پرسش نامة نهايي براي جمع آوري داده ها مورد استفاده قرار گرفت. علاوه بـر ايـن، شـاخص GFI كه يكي از معيارهاي سنجش روايي است (هير، اندرسون، تاسـام و بلـك، 1998)، در ايـنپژوهش بيشتر از رقم 90/0 به دست آمده است.
به منظور تعيين قابليت اعتماد (پايايي) ابزار اندازهگيـري نيـز، روشهـاي مختلـف و متعـدديوجود دارد كه يكي از آنها سنجش سازگاري دروني آن است. سازگاري دروني ابزار انـدازه گيـري ، مي تواند با ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شود. اين روشي است كه در اغلـب پـژوهش هـا مـورداستفاده قرار مي گيرد. اگرچه حداقل مقدار قابل قبول براي اين ضريب بايد 7/0 باشد، امـا مقـدار6/0 و حتي 55/0 نيز پذيرفته مي شود. بهاعتقاد نونالي (1978)، پاياييهاي مقياس سنجشـ ي كـهكمتر از 6/0 باشند ضعيف تلقي ميشوند، آلفاهايي كه در حدود 7/0 هستند قابل پذيرش و حـالآنكه آلفاهايي كه بالاتر از 8/0 هستند، در رتبة عالي قرار مي گيرند. يافتهها نشان مـي دهنـد كـهپايايي مقياس سنجش رفتار شهروندي سازماني 90/0 و پايـايي مقيـاس سـنجش توانمندسـازي روانشناختي 88/0 است.
در اين پژوهش از نرم افزارهاي اس.پي.اس.اس. و ب هخصوص مدل معادلات ساختاري ليـزرل استفاده شده است، بدين گونه كـه روابـط علـّي توانمندسـازي روانشـناختي و رفتـار شـهرونديسازماني، از طريق ضريب استاندارد و عدد معناداري با نرم افزار ليزرل مورد سنجش قرار گرفتـه وبر اساس آن، نسبت به تأييد يا رد فرضي هها تصميمگيري شده است. درمجموع از تحليـل عـامليمرتبة اول و مرتبة دوم (مدل هاي اندازهگيري) و همچنين تحليل مسير (مدل ساختاري) اسـتفادهشده است. بدين ترتيب كه ابتـدا تحليـل عـاملي مرتبـة اول و دوم بـراي مفهـوم توانمندسـازي روانشناختي و تحليل عاملي مرتبة اول و دوم براي مفهوم رفتار شهروندي سازماني انجام گرفته، سپس از طريق تحليل مسير، رابطة علي ميـان توانمندسـازي روان شـناختي و رفتـار شـهرونديسازماني مورد سنجش قرار گرفته است.
يافته هاي پژوهش
آمار توصيفي
با توجه به آمار مشاهده شده از جداول توصيفي بايد گفت كه در مورد وضعيت سني پاسخ گويـان،17 درصد از آنها در ردة سني 25 تا 32 سال، 31 درصد در ردة سني 33 تا 40 سـال ، 43 درصـد بين 41 تا 48 سال و 9 درصد از پاسخگويان، در ردة سني 49 تا 55 سال بوده اند. از نظر جنسيت نمونه هاي آماري، 39 درصد زنان و 61 درصد مردان شركت داشتند كه از اين ميان، 7 درصد آنها مجرد و 93 درصد متأهل بودند. در مورد تحصيلات پاسخ گويان، 8 درصد ديپلم، 4 درصد كارداني و 67 درصد ليسانس و 21 درصد كارشناسي ارشد بودهاند.
آمار استنباطي
براي سنجش همبستگي ميان متغيرها، ابتدا از جدول معناداري ضريب همبستگي استفاده شد كه در آن، مقادير بحراني ضريب همبستگي در درجه آزادي 05/0 و 01/0 لحاظ شده است (جدول 1).
جدول 1. آمار توصيفي و همبستگي براي رفتار شهروندي و توانمندسازي روان شناختي
5 4 3 2 1 Mean S.D. متغير –
4/01 0/65 معناداري 1
0.630** 3/93 0/74 خودساماني 2
**
0.496 0.485** 4/08 0/63 شايستگي 3
**
0.543 **
0.575 0.406** 3/77 0/69 مؤثربودن 4
**
0.735 **
0.804 **
0.830 0.785** 3/95 0/47 توانمندسازي 5
0.661** 0.516** 0.444* 0.611** 0.432** 4/09 0/62 نوعدوستي 6
0.573** 0.423** 0.234* 0.445** 0.521** 3/61 0/58 وظيفهشناسي 7
0.464** 0.365** 0.504** 0.323** 0.312** 3/72 0/48 جوانمردي 8
0.458** 0.561** 0.472** 0.542** 0.382** 3/82 0/44 تواضع 9
0.427** 0.372** 0.451** 0.493** 0.451** 4/04 0/46 عفت اجتماعي 10
0.491** 0.476** 0.462** 0.536** 0.310** 3/87 0/32 رفتار شهروندي 11

همانطور كه در جدول 1 مشاهده مي شود، بين رفتار شهروندي و توانمندسازي روان شناختي، ضريب همبستگي برابر بـا 491/0 اسـت كـه در سـطح (000/0 = sig) كمتـر از 05/0، معنـادار
مي شود. ميان رفتار شهروندي و ابعاد توانمندسازي روان شـناختي نيـز ارتبـاط مثبـت و معنـاداري مشاهده ميشود. افزونبر آن، به منظور بررسي بيشتر و دقيقتر، ارتباط عليّ (ساختاري) ميان رفتار شهروندي سازماني و توانمندسازي روان شناختي مورد بررسي قرار گرفت كه نتـايج حاصـل از آن در قالب خروجي نرم افزار ليزرل ارائه شده است.
تحليل معادلات ساختاري
مدل ساختاري تحقيق
بعد از اطمينان يافتن از صحت مدل هاي اندازهگيري (تحليل عاملي تأييدي مفاهيم توانمندسازي روان شناختي و رفتار شهروندي سازماني)، فرضيه هاي اصلي پژوهش مورد آزمون قرار گرفتنـد يـا
به گفتة ديگر، ارتباط ميان توانمندسازي روان شناختي بـا رفتـار شـهروندي و ابعـاد توانمندسـازيروان شناختي با رفتار شهروندي مورد سنجش قـرار گرفـت . شـكل 1 مـدل را در حالـت تخمـيناستاندارد (ضرايب استاندارد) و ضرايب معناداري (عدد معناداري) نشان مي دهد.

ضراي

استاندارد

ب

و
ضرا
ي
ب
T- Value

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ضراي

استاندارد

ب

و


دیدگاهتان را بنویسید