ملاحظات فردي با عملكرد تجاري رابطه مثبت و معنيداري دارد
رهبري تحول گرا با عملكرد مشتري رابطه مثبت و معناداري دارد.
رهبري تحول گرا با عملكرد توليد رابطه مثبت و معناداري دارد.

ويژگي

آرماني

هاي

آرماني

نفوذ

ذهني

ترغيب

بخش

الهام

انگيزه

فردي

ملاحظات

تجاري

عملكرد

عملكرد

توليد

عملكردمشتري

ويژگي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

آرماني

هاي

آرماني


دیدگاهتان را بنویسید