جدول 3. ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي مورد مطالعه 100=n
دامنه انحراف معيار ميانگين گويهها
6/00 1/33 7/02 روشن بودن اهداف و سرفصل ها از نظر فراگيران
16/00 2/35 15/57 رضايت فراگيران از محتواي آموزش
12/00 2/26 10/70 رضايت فراگيران از روش ها و وسايل كمك آموزشي
12/00 2/737 14/40 رضايت فراگيران از محيط، امكانات و مدت زمان آموزش
20/00 4/841 34/08 رضايت فراگيران از آموزشگران دوره
26/00 7/82 50/74 اثربخشي دوره
ب- آمار استنباطي
سن: با توجه به جدول شماره 4، با 99 درصد اطمينان مي توان گفت كه بـين »اثربخشـي « دوره آموزشي با سن افراد مورد مطالعه رابطه منفي و معناداري وجود داشت.
سنوات خدمت: با توجه به جدول شماره 4، با 99 در صد اطمينان مي توان گفت كه رابطه منفي و معناداري بين »اثربخشي« دوره آموزشي طرح تكفا و سنوات خدمت افراد مورد مطالعـه وجـودداشت.
تحصيلات: با توجه به جدول شماره 4، بـين »اثربخشـي « دوره آموزشـي طـرح تكفـا و ميـزانتحصيلات افراد مورد مطالعه رابطه معناداري ديده نشد.
رضايت فراگيران از ارائه روشن اهداف و سرفصل ها در ابتداي دوره آموزشي: با توجه به
جدول شماره 4، با 95 درصد اطمينان مي توان گفت كه بين »اثربخشي« دوره آموزشي طرح تكفا با روشن بودن اهداف دوره براي فراگير رابطه مثبت و معناداري وجود داشت.
رضايت فراگيران از محتواي آموزشي دوره: با توجه به جدول شماره 4، با 99 درصد اطمينان مي توان گفت كه بين »اثربخشي« دوره آموزشي طـرح تكفـا بـا رضـايت فراگيـران از محتـوايآموزشي دوره رابطه مثبت و بسيار معناداري وجود داشت.

رضايت فراگيران از روش و وسايل كمك آموزشي: با توجه به جدول شماره 4، با 99 درصد اطمينان مي توان گفت كه بين »اثربخشي« دوره آموزشي طرح تكفا با رضايت فراگيـران از روشو وسايل كمك آموزشي رابطه مثبت و بسيار معناداري وجود داشت.
جدول 4. محاسبه ضريب همبستگي بين اثربخشي آموزش با متغيرهاي شخصي افراد مورد مطالعه
آماره متغيرهاي مستقل آزمون ضريب همبستگيمعناداري سطح
-59435-470946سن پيرسون ٭٭427/0 – 000/0 سنوات خدمت پيرسون ٭٭379/0 – 001/0 تحصيلات اسپيرمن 128/0 – 269/0 رضايت فراگيران از روشن بودن اهداف دوره براي فراگير پيرسون ٭282/0 015/0 رضايت فراگيران از محتواي آموزشي دوره پيرسون ٭ ٭319/0 006/0 رضايت فراگيران از روش و وسايل كمك آموزشي پيرسون ٭٭327/0 005/0 رضايت فراگيران از محيط، امكانات آموزشي پيرسون 199/0 091/0 رضايت فراگيران از آموزشگران پيرسون ٭٭320/0 006/0
رضايت فراگيران از محيط، امكانات آموزشي: با توجه به جدول شماره 4، بين »اثربخشـي « دوره آموزشي طرح تكفا با رضايت فراگيران از محيط و امكانات آموزشي رابطه معنـاداري وجـودنداشت.
رضايت فراگيران از آموزشگران: با توجه به جدول شماره 4، با 99 درصد اطمينـان مـي تـوانگفت كه بين »اثربخشي« دوره آموزشي طرح تكفا با رضايت فراگيران از آموزشگران دوره رابطـ ه بسيار معناداري وجود داشت.

مقايسه ميانگين اثربخشي دوره آموزشي در بين زنان و مـردان شـركت كننـده: بـا
توجه به جدول شماره 5، بين ميانگين دو گـروه زن و مـرد شـركت كننـده در دوره آموزشـي، ازنظر»اثربخشي« آموزش، با 95 درصد اطمينان تفاوت معني داري وجود داشت.
جدول 5- مقايسه ميانگين اثربخشي دوره آموزشي در بين زنان و مردان شركت كننده
سطح معني داري آماره t ميانگين فراواني متغير (گروهاي مورد مطالعه)
017/0٭ 2/434 54/571 28 زن جنسيت
49/673 49 مرد ٭ سطح معني داري: 05/0

بحث و نتيجه گيري
بر طبق نتايج به دست آمده بيش از نيمي از پاسخگويان ميـزان اثربخشـي دوره آمـوزش ضـمنخدمت طرح تكفا را از نظر ارتقاء دانش و مهارت در حد متوسط و زيـاد ارزيـابي كـرده انـد. بـين اثربخشي دوره آموزش ضمن خدمت طرح تكفا با سن و سنوات خدمت فراگيران، رابطه منفـي ومعناداري وجود داشت. بدين معني كه »اثربخشي« دوره آموزشي با افزايش سن و سنوات خـدمتافراد مورد مطالعه كاهش مي يابد. اين امر با پژوهش آزادواري (1377) و شاهاني (1377) مغايرت داشته، ولي با پژوهش عبدالملكي (1382) مبني بر وجود رابطـه منفـي و معنـي دار بـين سـن وميزان رضايت از دوره ها مطابقت دارد.
بين اثربخشي دوره آموزش ضمن خدمت طرح تكفا با سطح تحصيلات رابطه معناداري وجود نداشت. اين امر با پژوهش شاهاني (1377) مبني بر وجود رابطه منفـي و معنـاداري بـين سـطحتحصيلات كاركنان و ارزشيابي از دوره هاي آموزش ضمن خدمت مغايرت داشت. اثربخش نبودن دوره آموزشي مذكور براي فراگيران مسن و با سنوات خدمت بالا، مي تواند به دليل عدم احسـاسنياز شغلي اين دسته از فراگيران به يادگيري مهارت هاي كامپيوتري باشد.
بين اثربخشي دوره آموزش ضمن خدمت طرح تكفا با روشن بودن اهـداف و سرفصـلهـايآموزشي دوره براي فراگيران رابطه مثبت و معناداري وجود داشت. به عبارت ديگر هر چه اهـدافو سرفصل هاي دوره براي فراگيران روشن تر و واضح تر باشد؛ آموزش آن ها اثربخش تـر خواهـدبود، چراكه فراگيران مي توانند به كوشش هاي خود جهت دست يافتن به آن هدف ها جهت دهند.
بين اثربخشي دوره آموزش ضمن خدمت طرح تكفا با رضايت فراگيران از محتواي آموزشي دوره رابطه مثبت و معناداري وجود داشت. به عبارت ديگر هر چه محتواي آموزشي كاربردي تـر، قابـلفهم تر و متناسب با اهداف و سرفصل هـاي دوره و نيازهـاي شـغلي فراگيـران باشـد، اثربخشـيآموزش بيشتر خواهد بود؛ كه اين امر با پژوهش عبدالملكي (1382) مطابقت داشته است.
بين اثربخشي دوره آموزش ضمن خدمت طرح تكفا با رضايت فراگيران از روش ها و وسـا يل كمك آموزشي متنوع و متناسب با محتواي دوره رابطه مثبت و معناداري وجود داشت. به عبـارتديگر بكارگيري روش ها و وسايل كمك آموزشي متنوع، مناسب و متناسب بـا محتـوا، بـا انتقـالبهتر پيام، موجب تسهيل در امر يادگيري مي شوند. اما، پژوهش عبدالملكي (1382) رابطـه معنـيداري را بين متغير روش هاي آموزشي با ميزان رضايتمندي فراگيران نشان نداده است. با توجه به بزرگسال بودن فراگيران پيشنهاد مي شود كه توجه بيشتري به توانـا يي هـا و تفـاوتهـاي فـرديبزرگسالان گردد و همچنين از روش هـايي كـه موجـب مشـاركت بيشـتر فراگ يـ ران در آمـوزش مي شود، استفاده گردد.
بين اثربخشي دوره آموزش ضمن خدمت طرح تكفا با رضايت فراگيـ ران از آموزشـگران دورهرابطه مثبت و معناداري وجود داشت. به عبارت ديگر رضايت فراگيران از آموزشـگران، اثربخشـيآموزش را افزايش مي دهد؛ كه اين امر با پژوهش عبدالملكي (1382) مطابقت داشته است.
ميانگين اثربخشي دوره آموزش ضمن خدمت طرح تكفا در گروه خانم ها بيشتر از آقايان بوده است. بر اين مبنا پيشنهاد مي شود كه كلاس آموزشـي تكم يلـي و پيشـرفته واژه پـردازي بـرايخانم هاي شاغل در آن مجموعه كاري برگزار گردد.
پيشنهادها

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

با توجه به نتايج پژوهش، پيشنهادهاي زير ارائه مي گردد:
فراگيران براي دوره هاي آموزشيِ متناسب با شغل خود دعوت شوند.
نسبت به همگن و هم سطح نمودن فراگيران در دوره هاي آموزشي اقدام شود.
به فراگيران جوانتر و با سابقه كـاري كمتـر، شـانس بيشـتري بـراي شـركت در دوره هـايآموزشي داده شود.
با تهيه نشريات و بولتن هاي آموزشي، در زمينه اهداف و سرفصل هـاي دوره اطـلاع رسـانيشود، تا علاقمندان با آگاهي كامل و كافي در دورهها شركت نمايند.
قبل از برگزاري هر دوره آموزشي، نياز سنجي آموزشي از فراگيران بر حسب تحصيلات، نوع شغل و تجربه كاري انجام گيرد.
از آموزشگراني باتجربه و آشنا به آموزش بزرگسالان و ويژگي هاي بزرگسالان جهت تدريس دعوت به عمل آيد.
از روش هاي آموزشي كه موجب مشاركت بيشتر فراگيران مي شود، استفاده گردد.
منابع
آزادواري، حسين(1377). “بررسي اثربخشي محتواي برنامه آمـوزش عـالي رشـته تـرويج وآموزش كشاورزي”، پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس.
ابراهيم زاده، ع (1380). “مديريت ارزشيابي در نظام آموزشي باز”. مجموعه مقالات آموزش باز و از راه دور. تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
اسداﷲ پور، علي (1385). “ارزيابي دوره هاي آموزشـي دامـداران: مـورد اسـتان مازنـدران”.
مجله علمي ـ پژوهشي ترويج و آموزش كشاورزي، شماره 2 (جلـد 2)، دانشـكده كشـاورزيدانشگاه شيراز.
دودابي نژاد، اسماعيل (1371). “بررسي بازتاب آموزش هاي تخصصي ضـمن خـدمت ارائـهشده به كارشناسان وزارت كشاورزي در سال 1371″، پايان نامه كارشناسي ارشـد در رشـتهترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه تهران.
رضازاده ازگلي، حميد (1373). “ارزشيابي اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خـدمت كوتـاهمدت بر عملكرد كاركنان وزارت معادن و فلزات”. تازه هاي مديريت، دوره پنجم، شماره 20.
شاهاني، اسد(1377). “ارزشيابي دوره هاي آموزش ضمن خدمت از ديدگاه كاركنـان تـرويجسازمان كشاورزي استان مازندران بين سال هاي 1376-1374″، پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس.
عبدالملكي، محمد (1382). “ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي ـ ترويجـي مرتـعداران در حفاظت از مراتع: مطالعه موردي شهرستان توسيركان”، پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس.
كلانتري، خليل (1382). “پـردازش و تحليـل داده هـا در تحقيقـات اجتمـاعي اقتصـادي”، تهران، شريف.
نادري، ناهيد و عبدالرسول جمشيديان و قربانعلي سليمي(1386). “توانمندسازي كاركنـان ازطريق آموزش هاي ضمن خدمت”. پژوهشنامه علـوم انسـاني و اجتمـاعي، ويـژه مـديريت،شماره 27، دانشگاه مازندران.
.01 Atashak, M and P. Mahzadeh (2008). E-government Status in Iran (TAKFA plan case study). World Applied Sciences Journal 4 (Supple 2).
.11 Olaniyan, D.A and Lucas. B.O Jo (2008). Staff Training and Development: A Vital Tool for rganisational Effectiveness. European Journal of Scientific Research, Vol 24, No. 3.
.21 Yigit, Nevzat (2008). A study on Evaluation of Effectiveness of an Inservice Training (Inset) Course about the Use of Instructional Technologies and Material Development. World Applied Sciences Journal 4 (Supple 1).


دیدگاهتان را بنویسید