،
انداز

چشم
*
هداف
ا

رهبري

تجربه

*

مدرسه

فرهنگ

*

*
مشترك

گيري

تصميم

سازماني

توسعه

و

ارزيابي

*

احساس
معلم

كارآمدي
شغلي

رضايت
سازماني

تعهد
جمعيت

متغيرهاي

،
سن
:
شناختي
لات
ي
تحص

قه
،
ب
سا

شده

توزيع

هبري

ر

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

،


دیدگاهتان را بنویسید