رديف

SD

Χ ابعاد رديف

رديف

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

0/626 4/57 رهبري عاطفي و اعتمادساز 5 0/430 4/77 مشتري محوري 1
0/507 4/53 فرهنگ كيفيت محوري و بهبود مستمر 6 0/479 4/67 عدالت و اخلاق حرفه اي 2
0/621 4/40 فرهنگ تعلق، وفاداري و رفتار شهروندي سازماني 7 0/629 4/47 توانمندي و فرهنگدانشمحوري 3
0/498 4/60 فرهنگ مشاركت وهمكاري 4

جدول3. ميانگين و انحراف استاندارد مؤلفههاي فرهنگ سازماني شايسته
SD

Χ مؤلفهها رديف

رديف

SD

Χ مؤلفهها رديف

رديف


دیدگاهتان را بنویسید