ترسیم نقشه علم اخلاق مدیریت و سازمان حسینزاده [3] 1389

روششناسی پژوهش
روش پژوهش تحلیل استنادی، است که مبتنی بر بهکارگیری ریاضیات و آمـار در سـنجش مســتندات اســت. ایــن روش بــهتــازگی در حــوزههــای کتــابســنجی، علــمســنجی و اطلاع سنجی،کاربردی رایج یافته است. فرآیند ترسیم نقشـه هـای علـم دارای شـش مرحلـه است که بهترتیب عبارتند از: [9]
− استخراج داده
− تعریف واحدهای آنالیز
− انتخاب شاخص
− محاسبه شباهتهای بین واحدها
− دستهبندی
− استفاده از نتیجه برای آنالیز کردن و تفسیر دادهها روش گردآوری دادهها
در انجام پژوهش برای ترسیم نقشه علم، انتخاب روش علمی سیستماتیک و انتخاب پایگـاه دادههای معتبر، تعیین واحد تحلیل مناسب یا واحدآنالیز مورد نظر و انتخاب کلید واژههـای مرتبط با حوزه علمی از مهمترین امور محسوب میشود.
انتخاب روش علمی سیستماتیک
با پیدایش روش”علمی تحلیل استنادی”و انتشار مستمر “ابزارهای کتاب شـناختی ” هماننـد نمایه استنادی علوم و نمایه استنادی علوم اجتماعی، شناسایی و گردآوری مقـالات و منـابع آنها تسهیل شده است بهصورتیکه امروزه تحلیل استنادی یکی از روشهای پذیرفتهشـده در این گونه بررسیها به شمار میآید [2]. بنیان روشهای گوناگون تحلیـل اسـتنادی ایـن است که میان مـدرک اسـتناد شـونده (سـند ) و مـدرک اسـتناد کننـده (مـتن )، نـوعی رابطـه محتوایی وجود دارد و متن کمو بیش به همان موضوعی میپردازد که سند بـه آن پرداختـه است.
انتخاب پایگاه دادهها
پایگاه اطلاعاتی ISI شامل محصولاتی برپایه نمایه استنادی منابع علمـی اسـت کـه توسـط مؤسسه اطلاعات علمی درکشور امریکـا در اختیـار عمـوم علاقـه منـدان در سراسـر جهـان قرارگرفته است. ایده ایجاد این نوع پایگاه داده برای اولین بـار توسـط “گارفیلـد ” مطـرح و اجرا شد که پایگاه مهم اطلاع استنادی در سراسر جهان اسـت [4]. کـار اصـلی ایـن پایگـاه نمایهسازی نقلقولها و تحلیل آنها است که توسط خود گارفیلد پایهگـذاری شـده اسـت .
این خدمات شامل نگهداری دادههای نقلقولهای مقالات هزاران نشریه دانشـگاهی اسـت .
این خدمات از طریق سرویس پایگاه داده “Web of Knowledge” در دسترس است. ایـن پایگاه داده به پژوهشگر این امکان را میدهد که بداند کدام مقاله بیشتر مورد نقلقول قـرار گرفته است.
این پایگاه اطلاعاتی دارای سه بخش است:
− نمایه استنادی علوم شامل علوم محـض، علـوم کـاربردی، پزشـکی، دامپزشـکی، کشاورزی، شیمی، علوم کامپیوتر، ریاضی و برخی دیگر رشته هاست.
− نمایه استنادی علوم اجتماعی شامل رشته های مختلف علوم اجتماعی است.
− نمایه استنادی هنر و علوم انسانی شامل رشتهها و گـرایش هـای مربـوط بـه هنـر و علوم انسانی است.
گرد آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات
انتخاب واحد تحلیل مناسب یا واحد آنالیز
مدارک (مقالات، حقوق ثبت اختراعات، سخنرانیها و…) رایجترین واحدهای تحلیل برای یک حوزهی علمی بهشمار میآیند. این نقشـه هـا بـرای اهـداف متفـاوتی ماننـد جسـتجوی مدارک، تحلیل حوزهها، تصمیمگیری و سیاستگذاری علمی، ارزیابی دادههای یافته شده و همچنین مدیریت علم و فناوری و آگاهی از حوزههای رقابت، استفاده میشوند [10]. در این پژوهش از “مقالات” استفاده شده است. سایر واحـدهای تحلیـل مناسـب ترسـیم نقشـه علمی عبارتند از: مجّلات، مدارک، نویسندگان و لغات و اصطلاحات توصیفی که هرکدام جنبهای متفاوت از حوزه مورد مطالعه را نشان میدهند، بهعنوان مثال، نقشهای که بـر مبنـای تحلیل مجلات ترسیم میشود؛ تصویری کلان از علم مورد نظر را به نمایش میگذارد [6].
انتخاب عبارات جستجو
در انتخاب عبارات جستجو به دلیل اینکه در منابع فارسی دانشـنامه یـا لغـت نامـه مربـوط بـه رشته مدیریت دولتی وجود نداشت، از دو فرهنگ تخصصی مدیریت دولتی که نسبت به سایر فرهنگ ها جامعتر است، استفاده شده است.
با توجه به محتوای متون اداره عمومی(مدیریت دولتـی ) و سـیر تحـولات تـاریخی ایـن
Administration, Public, Management, Bureaucratic “:رشـــته، پـــنج واژه
Governance” انتخاب و با 410 واژه کـه از دو فرهنـگ گفتـه شـده بـه دسـت آمـده بـود، ترکیب شد. انتخاب عبارات جستجو، اطلاعات پایه و اولیه برای ترسیم نقشـه علمـی اسـت؛ بنابراین باید مفاهیم بهگونهای انتخاب شوند که پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات حوزههـای مرتبط با اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) مشخص شوند. بهعبارت دیگـر، مصوّرسـازی این رشته و ترسیم حوزههای مرتبط آن، بستگی به نوع عبارات جستجو دارد.
جستجو در وب سایت ISI
موتور جستجوی موجود در این پایگاه قابلیت جستجو در رکوردهای ذخیره شده بر اسـاس موضوع، عنوان، نویسنده، ویراستار، گروه نویسندگان، نام انتشـارات، سـال انتشـار، آدرس، زبان، نوع مدرک، آژانس سرمایهگذار و شماره بـورس پژوهشـی موجـود را دارد [14]. در این پژوهش، جستجو در قسمت” موضوع “کـه حـاوی عنـوان و چکیـده وکلیـد واژههـای مقالات است، انجام شده و در سایت مورد نظر جستجو محـدود بـه “نمایـه اسـتنادی علـوم اجتماعی” شده و سپس با نرمافزار موجود در این پایگـاه ، اطلاعـات مـورد تجزیـه وتحلیـل قرارگرفته است. اطلاعات بازیابی شده مبنای تشخیص حوزههای مرتبط بـا رشـته مـدیریت دولتی است. نتایج این تجزیه و تحلیل در قالب تعداد مقـالات موجـود کـه نشـان دهنـدهی اهمیت حوزه مورد نظر و میزان مقالات مشترک با سایر حوزههـا نیـز نشـان دهنـدهی میـزان همبستگی حوزههای مرتبط با هم است.
استخراج مقالات
نتــایج حاصــل از جســتجوها تعــداد 164584 مقالــههــای مــرتبط بــا رشــته بــا اداره امــور عمومی(مدیریت دولتی) و نتایج حاصل از اولین سطح تجزیه و تحلیـل نمـایش 223 حـوزه که مرتبطترین حوزه اقتصاد با 16502 مقاله و کمترین حوزه”پرنده شناسی” با 1 مقاله بـه نمایش درآمد.
مشخص کردن حوزههای اصلی
با توجه به اینکه برخی حوزهها بیشترین فراوانی مقالات و برخی حوزهها فقـط یـک مقالـه مرتبط رشته با اداره امور عمومی(مدیریت دولتـی ) را داشـتند، بایـد مـرتبط تـرین حـوزه هـا انتخاب میشد. بههمین سبب بر اساس قاعده پارتو 46 حوزه مرتبط کـه 80% مقـالات را در خود جای دادهاند مشخص شد و بهعنـوان حـوزه هـای مـرتبط بـا رشـته اداره امـور عمـومی (مدیریت دولتی) یا حوزههای اصلی انتخاب شده است که نزدیکترین حوزه، “اقتصاد” و دورترین حوزه، “نورولوژی بالینی” بود.

جدول 3. میزان مقالات مشترک، 46 حوزه اصلی رشته با اداره امور عمومی(مدیریت دولتی)
درصد تجمعی درصد فراوانی مقالات حوزه موضوعی ردیف
10/03 10/03 16502 اقتصاد 1
15/43 5/40 8886 علوم سیاسی 2
19/70 4/28 7043 سلامت عمومی، محیطی و شغلی 3
23/83 4/12 6784 مطالعات محیطی 4
27/04 3/21 5281 مدیریت 5
39/94 2/82 4641 اداره امور عمومی 6
42/36 2/61 4295 حقوق 7
49/11 2/57 4222 ارتباطات بینالمللی 8
63/85 2/47 4060 برنامهریزی وتوسعه 9
66/32 2/45 4026 جامعهشناسی 10
70/40 2/42 3983 روانپزشکی 11
77/99 2/41 3971 آموزش و تحقیقات آموزشی 12
10/03 2/23 3666 کسبوکار 13
15/43 2/11 3469 سیاستگذاری سلامت و سرویس دهی 14
19/70 1/90 3135 جغرافی 15
23/83 1/90 3127 دانش سلامت و خدمات 16
27/04 1/88 3102 علوم محیطی 17
ادامه جدول 3. میزان مقالات مشترک، 46 حوزه اصلی رشته با اداره امور عمومی(مدیریت دولتی)
درصد تجمعی درصد فراوانی مقالات حوزه موضوعی ردیف
39/94 1/83 3015 کسبو کار و مالی 18
42/36 1/83 3012 علوم اجتماعی و روانشناسی میان رشته ای 19
49/11 1/53 2515 مطالعات منطقهای 20
63/85 1/34 2204 مطالعات شهری 21
66/32 1/28 2103 موضوعات اجتماعی 22
70/40 1/24 2039 روانشناسی، چند رشتهای 23
77/99 1/24 20238 پرستاری 24
10/03 1/23 2028 روان شناسی بالینی 25
15/43 1/08 1782 علوم اجتماعی پزشکی 26
19/70 1/07 1757 تحقیق در عملیات و علم مدیریت 27

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

23/83 0/99 1627 کار اجتماعی 28
27/04 0/95 1558 علوم کتابداری و اطلاع رسانی 29
39/94 0/91 1498 اخلاق 30
42/36 0/80 1323 انرژی و سوخت 31
49/11 0/79 1305 ارتباطات 32
63/85 0/79 1304 سوء مصرف مواد 33
66/32 0/78 1276 روانشناسی 34
70/40 0/76 1243 پزشکی عمومی و داخلی 35
77/99 0/74 1222 روانشناسیاتوسعه ی 36
10/03 0/70 1152 آمادگی مجدد 37
15/43 0/68 1115 روانشناسی اجتماعی 38
19/70 0/64 1058 انسانشناسی 39
23/83 0/64 1056 بومشناسی 40
27/04 0/64 1048 تاریخ 41
39/94 0/62 1025 علوم اجتماعی، روشهای ریاضی 42
42/36 0/60 980 جرمشناسی 43
49/11 0/58 962 علوم عصبشناسی 44
63/85 0/58 951 پیریشناسی 45
66/32 0/58 950 نورولوژی بالینی 46
بررسی میزان همبستگی میان حوزههای موضوعی با اداره امور عمومی (مدیریت دولتی)
پس از تشخیص وتعیین حوزههـای موضـوعی تشـکیل دهنـده رشـته بـا اداره امـور عمـومی (مدیریت دولتی)، باید میزان ارتباط و میزان نزدیکـی و همبسـتگی ایـن حـوزه هـا بـا هـم را مشخص شود. نرمافزار ISI امکان آنالیز مجدد حوزههای بهدست آمده را فراهم میکند، از اینرو با کلیک کردن بر روی هر یک از حوزههای بهدست آمده میزان ارتباط آن حوزه با سایر حوزهها بر مبنای تعداد مقالات مشترک بهدست خواهد آمد.
ترسیم ماتریس بر مبنای میزان مقالات مشترک
برای استخراج اطلاعات از آنالیز مجدد 46 حوزه اصلی بایدبه ترسیم یک ماتریس مبادرت ورزید. اطلاعات آن حاوی تعداد مقالات مشترک بین حوزههای مرتبط با هم است.
ترسیم نقشه
اطلاعات ماتریس را وارد نرمافزار پاژک نموده و نقشه را ترسیم مینماییم.

نقشه شماره 1.
نخستین نقشه بهدست آمـده 46 حـوزه موضـوعی رشـته مـرتبط بارشـته اداره امـور عمـومی (مدیریت دولتی) را نشان میدهد. خطـوط بـه معنـای میـزان ارتبـاط حـوزه هـا بـاهم اسـت .
همان طور که مشاهده میشود، حجم دایرهها به معنی میزان مقالات مشترک است و خطوط موجود در نقشه به معنی میزان ارتباط حوزههای موضـوعی اسـت . همـان طـور کـه مشـاهده م ی کنی د؛ براب ری ان دازه دای رهه ا حج م دقی ق می زان مق الات مش ترک ب ین رش ته اداره امورعمومی (مدیریت دولتی) و سایر حوزههـای علمـی را نشـان نمـی دهـد، بنـابراین بـرای استخراج دقیقتر اطلاعات از روش تحلیل خوشهای استفاده میشود.
خوشهبندی حوزههای موضوعی مرتبط رشته مدیریت دولتی
46 حوزه مورد نظر بر اساس الگو ریتم خوشهبندی به 12حوزه تبدیل مـی شـود کـه مبنـای خوشهبندی نیز میزان مقالات مشترک است. نقشه زیر بر اساس اولـین خوشـه بنـدی ترسـیم شده است، دراین نقشه رشته اداره امورعمومی (مدیریت دولتی) و نزدیکترین حوزههـای آن با رنگ آبی نمایش داده شدهاند و سایر حوزهها در اطراف قرار دارند، حجـم دایـره هـا به معنی میزان ارتباط این رشتهها با رشته اداره امورعمومی (مدیریت دولتی) اسـت . بزرگـی حجم دایرهها در این نقشه به معنی بالا بودن میزان مقالات مشترک حوزههای بهدست آمده و ارتباط نزدیکتر این حوزهها با علم اداره امورعمومی (مدیریت دولتی) است.

نقشه شماره2. ( یافتههای حاصل از اولین خوشهبندی)
جدول 4. یافتههای اولین خوشهبندی
درصد فراوانی حوزه موضوعی ردیف
10/03 16502 اقتصاد 1
5/40 8886 علوم سیاسی 2
4/28 7043 سلامت عمومی، محیطی و شغلی 3
4/12 6784 مطالعات محیطی 4
3/21 5281 مدیریت 5
2/45 4026 جامعهشناسی 6
2/42 3983 روانپزشکی 7
2/11 3469 سیاست گذاری سلامت و سرویسدهی 8
1/24 2039 روانشناسی، چند رشتهای 9
1/23 2028 روانشناسی بالینی 10
0/95 1558 علوم کتابداری و اطلاعرسانی 11
0/64 1058 انسانشناسی 12
جدول بالا خوشههای بهدست آمده داخل نقشه را نشان میدهد. ترتیب رشتهها به معنـی اولویت میزان تأثیرگذاری این حوزهها در رشته اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) اسـت .
باید توجه داشت که هر یک از خوشهها نیز دارای زیر حوزههایی است.
تجزیه و تحلیل روابط درونی خوشههای 12 گانه
بررسی وتجزیه وتحلیل12 خوشه بهدست آمده و زیرحوزههای آنها نشان میدهد، هریک از خوشههای بهدست آمده بهعنوان سر خوشه و رشتههای درون هرخوشـه بـا بیـان فراوانـی مقالات مشترک و درصد مقالات بهعنوان زیر خوشههـای یـک حـوزه بـه شـمار مـی آینـد .
ترتیب خوشهها به معنای میزان ارتباط حوزههای علمی نسبت بـه رشـته اداره امـور عمـومی (مدیریت دولتی) است. همانطورکه مشاهده میشود نزدیـک تـرین حـوزه نسـبت بـه اداره امور عمومی (مدیریت دولتی ) حوزه” اقتصاد”و دورترین حوزه” انسانشناسی” اسـت . در این مقاله بهدلیل محدودیت فقط خوشه شماره 1 و خوشه شماره 3 را مشاهده میکنید.

خوشه شماره 1. اقتصاد

جدول 5. تحلیل نهایی خوشه اقتصاد

درصد(کل مقالات) فراوانی(کل مقالات) حوزه موضوعی
10/03 16502 اقتصاد
1/83 3015 کسبو کار و مالی
0/62 1025 علوم اجتماعی روشهای ریاضی
12/48 20532 جمع

خوشه شماره 2 . علوم سیاسی

جدول 6. تحلیل نهایی خوشه علوم سیاسی

درصد(کل مقالات) فراوانی(کل مقالات) حوزه موضوعی
5/40 8886 علوم سیاسی
2/61 4295 حقوق
2/57 4222 ارتباطاتابین لمللی
1/53 2515 مطالعات منطقهای
12/11 19918 جمع

خوشه شماره3 . سلامت عمومی، محیطی و شغلی

جدول 7. تحلیل نهایی خوشه سلامت عمومی، محیطی و شغلی
درصد(کل مقالات) فراوانی(کل مقالات) حوزه موضوعی ردیف
5/40 8886 سلامت عمومی، محیطی و شغلی 1
2/82 4641 اداره امور عمومی 2
2/41 3971 آموزش و تحقیقات آموزشی 3
1/28 2103 موضوعات اجتماعی 4
1/08 1782 علوم اجتماعی پزشکی 5
0/99 1627 کار اجتماعی 6
0/91 1498 اخلاق 7
3/76 1243 پزشکی عمومی و داخلی 8
0/68 1115 روان شناسی اجتماعی 9
19/33 25023 جمع

خوشه شماره 4. مطالعات محیطی

جدول 8. تحلیل نهایی مطالعات محیطی
درصد(کل مقالات) فراوانی(کل مقالات) حوزه موضوعی ردیف
4012 6784 مطالعات محیطی 1
2047 4060 برنامهریزی وتوسعه 2
1/90 3135 جغرافی 3
1/88 3102 علوم محیطی 4
1/34 2204 مطالعات شهری 5
0/80 1323 انرژی و سوخت 6

0/64 1056 بومشناسی 7
13/17 21624 جمع

خوشه شماره 5. مدیریت
جدول 9. تحلیل نهایی مدیریت
درصد (کل مقالات) فراوانی (کل مقالات) حوزه موضوعی ردیف
3/21 5281 مدیریت 1
2/23 3666 کسبوکار 2
1/07 1757 تحقیق در عملیات و علم مدیریت 3
6/51 10704 جمع 4

نتیجهگیری
تحلیل یافتهها
اداره امور عمومی (مدیریت دولتی)، مانند بسیاری از علوم میان رشتهای و چنـد رشـتهای از تولیدات علوم دیگر از جمله ریاضیات و روش های کمّیّ، روان شناسی بالینی، روان پزشکی و اقتصاد و علوم انسانی و اجتماعی استفاده میکند؛ بررسی نتایج نشان میدهد کـه از میـان خوشههای دوازدهگانه که مبتنی بر دانشهـایی اسـت کـه در رشـته مـدیریت دولتـی مـورد استفاده قرار گرفتهاند نزدیکترین خوشه علمی به این رشـته، “اقتصـاد ” و دورتـرین آنهـا نسبت به این رشته”انسانشناسی” است که برخاسته از تغییر و تحولاتی است که ا یـن رشـته در دهه مورد مطالعه با آن مواجه بوده است که مهمترین آنها را میتوان بحـران اقتصـادی در امریکا و اروپا و به تبع آنها دیگر کشورهای جهان بیان کرد؛ قرار گرفتن انسـان شناسـی در دورترین نقطه نیز با توجه به تمایز اساسی فرهنگ شرق و غرب بـه ویـژه فرهنـگ ایـران اسلامی و تمدن غرب قابلتوجه است؛ در فرهنگ نخست انسان کرامت و جایگـاهی ویـژه دارد و در دومی همانند دیگر اشیاء و کالاها با نگاهی ابزاری به آن مواجه بودهایم کـه ایـن نکته نشان دهندهی ضرورت پرداختن هرچه بیشتر به ایـن خوشـه بـا توجـه بـه مبـانی نظـری فرهنگ ایرانی ـ اسلامی بهعنوان مدخل ورود بومی به این عرصههاست. با توجه به نزدیکی و دوری برخی از حوزهها که نشاندهندهی اولویتهای تأثیرگذاری آنها در این رشته نیـز است از یک سو و توجه کردن به اولویتها و نیازها جامعه ایرانی – اسلامی با نظر به تغییـر و تحولات امروز و فردا، تأمل در سرفصلها و بازنگری متون و محتـوای دروس ایـن رشـته نیازمند توجه جدی و اساسی است. نقشه ترسـیم شـده از سـیر تغییـر و تحـولات ایـن رشـته می تواند شناخت و آگاهی صاحبنظران و استادان و دانشجویان این رشـته را افـزایش داده و آنها را در جهتگیریهایشان در ادامه فعالیتهای علمی در ایـن رشـته یـاری دهـد؛ تهیـه نقشه علمی و توجه داشتن به آن مبنایی برای عقلانی کردن فعالیتهـای علمـی و بهـرهوری این فعالیتها از یک سو و توجه داشتن به ضرورت رصد کردن تغییر و تحـولات و توسـعه معنادار این رشته با توجه به الزامات و نیازهای کشور از سوی دیگر نـه تنهـا مـا را بـه توجـه داشــتن بــه توســعه ایــن رشــته و تولیــد علــم در ســطح جهــانی فــرا مــیخوانــد؛ بلکــه از پراکنده کاریها و در نتیجه اتلاف منابع و امکانات مادی و مالی کشور جلوگیری میکند.
پیشنهادها
− در این پژوهش کلیـه مقـالات موجـود در پایگـاه اطلاعـاتی ISI بررسـی شـده اسـت ، پژوهش دیگری میتواند مقالات ایرانی موجود در ایـن پایگـاه را مـورد بررسـی قـرار دهد، تا دانشمندان برجسته ایرانی در حوزه اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) شناخته شده و تأثیرگذارترین افراد در این حوزه مشخص شوند.
− واحد تحلیل این پژوهش مقالات اسـت، در صـورتی کـه نویسـندگان حـوزه مـدیریت دولتی درISI بهعنوان واحد تحلیل مورد بررسی قرار گیرند، دانشمندان تأثیرگذار این حوزه علمی در دنیا شناخته میشوند. در ضمن، برای ترسیم نقشه ایـن علـم از زوایـای دیگر میتوان از سایر واحدهای تحلیل نیز استفاده نمود.
− سایر پایگاههای اطلاعاتی داخلی و خارجی نیز می توانند بهعنوان پایگـاه دادههـا بـرای سایر پژوهشگران مورد استفاده قرار گیرند.
− دانشنامه مدیریت دولتی، از ضروریات این نوع از پـژوهش اسـت . بـا توجـه بـه نبـودن دانشنامه مدیریت دولتی به زبان فارسی، میتوان اقـدام بـه تهیـه و تنظـیم دانشـنامه و یـا ترجمه دانشنامههای موجود در این رشته نمود.
− نقشه علمی میتواند در رشته مدیریت و یا سـایر گـرایش هـای مربـوط بـه آن، ترسـیم شود.
− یافتههای این پژوهش میتواند جهت بهروز کردن سرفصل دروس در مقـاطع مختلـف رشته اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
− یافتههای این پژوهش لزوم بازنگری در محتـوای علمـی و در سـر فصـل دروس رشـته اداره امور عمومی را نشان میدهد.

منابع
. آقازاده فتاح(1388). ترسیم نقشه علم مدیریت شهری بر مبنای مستندات آیاسآی. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
. حری عباس، نرگس نشاط(1381). بررسی رفتـار اسـتنادی نویسـندگان مقالـه هـای منـدرج در مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران از آغاز تا پایان سال 1379.
. حسینزاده امیر (1389). ترسیم نقشه دانش اخلاق مدیریت و سازمان در ایران.
. علیجانی رحیم نـوراﷲ کرمـی (1387). مطالعـات سـنجش کمّی،کتـاب سـنجی، علـم سـنجی، اطلاعسنجی، وبسنجی. تهران نشر چاپار.
. محمّدی احسان (1387). ترسیم نقشه علمی نـانو تکنولـوژی در ا یـران. پایـان نامـه کارشناسـی ارشد، واحد علوم تحقیقات.
. Bassecoulard E, Zitt M. (1999). Indicators in a research institute: A multi-level classification of journals. Scientometrics: 323-345.
. Batagelj V, A Mrvar(2007). Pajek. Program for Large Network Analysis. Networks/ Pajek. http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/ pajek/ (accessed 2009).
. Bernal J(1939). The social function of science, London: Routledge.
. Börner Katy, Chaomei Chen, Kevin w Boyack (2003) Visualizing Knowledge Domains. Annual Review of Information Science & Technology: 179-255.
. Boyack, K, B N Wylie, G S Davidson. Domain visualization using VxInsight for science and technology management. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2002: 764774.
. Boyack, K. W, Klavans, R, BÖRNER, K (2005). Mapping the backbone of science. Scientometrics: 351-374.
. Bradford, S.C. (1948). Complete Documentation in The Royal Society Empire Scientific Conference, June-July 1946: Report.
LondonCopyright 2006 by M.E. Sharpe, Inc.
. Doyle L (1961). Semantic Road Maps for Literature Searchers. Journal of the Association for Computing Machinery Foreword by Des Gasper
M.E. SharpeArmonk, New YorkLondon, England
. Garfield, E. (1963) Citation indexes in sociological and historical research. American Documentation 14.
. Garfield E (1994). Mapping the tracks of science. Social and Behavioural Sciences.
. Gould P, White R (1974). Mental Maps. Harmondsworth, England: Penguin Books.
. http://images.isiknowledge.com/WOK46/help/WOS/h_database.html (accessed 5 20, 2009).
. International Dictionary of Public Management and Governance
Gambhir Bhatta
. ISI Web of Knowledge. 520 (2010). 20 . Leydesdorff L (1987). Various Methods for the Mapping of science. Scientometric: 295-324.
. Leydesdorff L, Rafols I (2006). A Global Map of Science Based on the ISI Subject Categories. Journal of the American Society for Information Science and Technology: 348-362.
. Noyons E. C. M (1999). Bibliometric Mapping as a Science Policy and
Research Management Tool, DSWO Press, Leiden University. Small, H. and E. Garfield (1985) The geography of science: disciplinary and national mappings. Journal of Information Science 11.
. Price D D. Networks of scientific papers, Science, 1965: 510-515.
. Pritchard A (1969). Statisticcal Bibliography or Bibliometrics? Journal of Documentation.
. Ranganathan S.R (1947). Proceedings of the ASLIB’s Annual Conference, Leamington Spa, Great Britain.
. Small H (2000). Passage through science: Crossing disciplinary Trend. 27 . Small H (1981).The Relationship of Information Science to the Social Sciences: A Co-Citation Analysis. Information Processing and Management 17(1).
. Small H, E Garfield (1985). The geography of science: disciplinary and national mappings. Journal of Information Science 11.


دیدگاهتان را بنویسید