فرضیه 1: حمایتهای سازمانی بهطور منفی با تعارض کار ـ خانواده مرتبط است.
فرضیه 2: حمایت های سازمانی بهطور منفی با تعارض خانواده ـ کار مرتبط است.
قصد ترک خدمت
اثر ترک خدمت بر اثر بخشی یک سازمان بسیار مهم اسـت . تـرک خـدمت بـالا مـیتوانـدبه طور منفی روی ظرفیت سازمان بـرای بـرای فـراهم آوردن خروجـی هـای بـا کیفیـت اثـربگـذارد [36]، همچن ین ت رک خ دمت م یتوانـد پیام دهای مهلک ی در ب اب کارمن دیابی،هزینه های آموزشی و توقف عملیـات داشـته باشـد [29]. آگـاهی از ایـن موضـوع کـه چـهعواملی باعث میشوند تا یک کارمند تصمیم به جدایی میگیرد، در توانایی سـازمان بـرایحفظ کارمنـدان بسـیار حیـاتی اسـت [7]. تمـایلات رفتـاری اصـلی تـرین و بهتـرین مراجـعشناختی رفتار، شناخته شدهاند [11]. تئوری نگرشهای فیشبین و آجـزن بیـان مـیکنـد کـه”بهترین پیشبینی کننده رفتار یک فرد، سنجش نیت وی برای انجام آن رفتار اسـت “[11].
بنابراین، قصد ترک خدمت بهترین پیشبینی کننده تـرک خـدمت شـناخته مـیشـو د [20].

اولین تئوری در زمینه ترک خدمت، تئوری مارچ و سـیمون [30] اسـت کـه بیـان مـیکنـد،عوامل غیر شغلی، مهمترین مؤلفههایی هستند کـه تعیـین مـیکننـد چـرا افـراد مـیماننـد یـا
-17525-72871

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تعارض کار و خانواده: نقش ادراک حمایت های سازمانی در قصد ترک خدمت (…) 115

می روند.کارمندانی که در محیطی کار میکنند که با خـانواده در تـداخل اسـت و تعـارضزیادی تجربه میشود، به احتمال زیاد به دنبال محیط کاری خواهند بود که استرس کمتـریدر آن وجود داشته باشد [9]. اگر افراد احساس کنند که نمیتوانند از عهـده مشـکلاتی کـهاز تعارضاتWFC و FWC ناشی میشوند برآیند؛ ممکن است به فکر ترک سازمان فعلی خود بیفتند. این مسئله با تئوری حفظ منابع نیز سازگار است. در نتیجـه مـیتـوان ایـن گونـهبیان کرد کـهWFC و FWC عـواملی اساسـی در افـزایش قصـد تـرک خـدمت کارکنـانهستند. شواهد تجربی فراوانی وجود دارد که این مورد را تأییـد مـیکننـد . بـرای نمونـه درپژوهشی که در مورد بررسـی روابـطWFC و FWC بـا قصـد تـرک خـدمت انجـام شـد، پژوهشگران در نهایت بیان نمودند کهWFC بهصورت مثبتی بر قصد تـرک خـدمت تـأثیر میگذارد [6]. در تازهترین مطالعهای که در زمینه صنعت انجام شـد ، پژوهشـگران دریافتنـدکه هر دو بعد تعارض کار ـ خانواده و خانواده ـ کار با قصد ترک خـدمت سـازمان ارتبـاطتنگاتنگی دارند [25]. بر اساس اطلاعات گفته شده ما مفروضات زیر را بیان میکنیم:
فرضیه 3: تعارض کار ـ خانواده بهصورت مثبتـی بـا قصـد تـرک خـدمت کارکنـان مـرتبطاست.
فرضیه 4: تعارض خانواده ـ کار بهصورت مثبتـی بـا قصـد تـرک خـدمت کارکنـان مـرتبطاست.
بر اساس مفروضات گفته شده، مدل مفهومی زیر، ارایه میشود:

نمودار 1. مدل مفهومی پژوهش
روش پژوهش
پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و نحوه گـردآوری دادههـا از نـوع پـژوهش هـای توصیفی (غیرآزمایشی) و از شاخه مطالعات میدانی بهشمار میآید و از حیث ارتبـاط بـین متغیرهای پژوهش از نوع علیّ است. روش انجام پژوهش بهصورت پیمایشـی بـوده کـه از مهمترین مزایای آن قابلیت تعمیم نتایج است.
جامعه و نمونهی آماری
نمونه آماری شامل پرستاران (زن و مرد) شاغل در بیمارستانهای تهران بوده و نمونهگیری بهروش تصادفی ساده انجام شده است. حجم نمونه آماری براساس جدول مورگان حدود 490 نفر برآورد شد که بر اساس تجربیات پژوهشگران،20 درصـد بیشـتر از حجـم نمونـه پرسشنامه پخش شده است که در نهایت 494 پرسشنامه دریافت شده است.
ابزار گردآوری دادهها و روایی و پایایی آن: ابزار اصلی گردآوری دادههـا پرسشـنامه بوده است. گفتنی است، در طراحی همه مقیاسها و بـومی سـازی آن بـا شـرایط کشـور از مقیاسهای استاندارد استفاده شده است. در طراحی سؤالهای پرسشنامه دقت لازم بهعمـلآمده تا از سادگی و وضـوح کـافی برخـوردار باشـند . حمایـت هـای سـازمانی بـه وسـیلهی پرسشنامه 6 آیتمی که از کار آندرسون و همکارانش اقتباس شده بود، مـورد سـنجش قـرارگرفت[1]. تعارض خانواده ـ کار و تعارض کار ـ خانواده هـر کـدام توسـط 7 سـؤال مـوردسنجش قرار گرفتند که سؤالها در پژوهشهای مشابهی مثل نت میـر و همکـارانش [33] و بولز و همکارانش[5] مورد استفاده قرار گرفته بودند. قصد ترک خدمت توسـط 9 آیـتم درپرسشنامه اولیه مورد سنجش قرار گرفت که پس از تحلیل اولیه، 2 سؤال به علت بار عـاملیپایین حذف شدند و در کل 27 سؤال بر اساس طیف پنج گزینـه ای لیکـرت از 1 بـه معنـایبسیار مخالفم تـا 5 بـه معنـای بسـیار مـوافقم تنظـیم شـدند. در ایـن مطالعـه وضـعیت تأهـل ، جنسیت، سابقه کار و تعداد فرزند بهعنوان متغیرهای کنترلـی مـورد سـنجش قـرار گرفتنـد. برای سنجش سابقه کار از مقیاس 6 آیتمی استفاده شد. تعـداد فرزنـد نیـز توسـط مقیـاس 5 آیتمی مورد سنجش قرار گرفت که امتیازات بالاتر، تعداد فرزند بیشتر و سابقه کـار بـالا رانشان میدادند. جنسیت (0= مرد، 1= زن) و وضعیت تأهل (0= مجرد، 1= متأهل) نیز توسط 0 و 1کدگذاری شدند.
برای تعیین پایایی پرسشنامه، تعداد 30 پرسشنامه در جامعه آمـاری توزیـع و گـردآوریشد. ضریب آلفای کرونباخ مقیاس حمایت سازمانی با 6 سؤال، 0.721 است. ضریب آلفای کرونباخ مقیاس تعارض خانواده ـ کار با 7 سؤال 682/0 بوده است. ضریب آلفای کرونباخ برای تعارض کار ـ خانواده با 7 سؤال 842/0 و بـرای 7 سـؤال قصـد تـرک خـدمت 821/0 است. اکثریت پاسخ دهندگان را پرستاران زن (6/68%) تشکیل میدادند. هفده درصد(17%) از آنها کمتر از یک سال سابقه کار داشتند و (7/30%) از پاسخ دهندگان میان 1تا 5 سـال،(4/35%) بین 5 تا 10 سال، (2/9%) بین 10 تا 15 سال و (8/7%) بالای 15 سال سابقه خدمت داشتند. (6/67%) از پاسخ دهندگان نیز متأهل بودند. (4/5%) از متأهلان بدون فرزنـد بودنـد.
(4/23%) دارای یک فرزنـد، (7/44%) دارای دو فرزنـد، (8/14%) دارای سـه فرزنـد و بقیـه
(7/11%) بیشتر از سه فرزند داشتند.
همچنین جهت آزمون روایی سؤالات، هم از اعتبار محتوا و هم از اعتبار عاملی اسـتفادهشد. برای سنجش اعتبار محتـوای پرسشـنامه، از نظـرات متخصصـان، اسـتادان دانشـگاهی و کارشناسان خبره استفاده شد. در این مرحله با انجام مصاحبه های مختلف و کسـب نظـراتافراد یاد شده، اصلاحات لازم بهعمل آمده و بدین ترتیب اطمینان حاصل شد که پرسشنامه همان خصیصه مورد نظر پژوهشگران را میسـنجد . آزمـون اعتبـار عـاملی پرسشـنامه نیـز بـاکمک تحلیل عاملی تأییدی و با استفاده از نرم افزار LISREL 8.53 انجام گرفت.
روشهای تجزیه و تحلیل دادهها
بهمنظور آزمون فرضیات، ابتدا از آزمون همبستگی رتبهای اسپیرمن بـا اسـتفاده از نـرمافـزارSPSS15 جهت سنجش همبستگی بین متغیرها استفاده شد. سپس رابطه علّی بین متغیرهـایمستقل و وابسته پژوهش، بـا اسـتفاده از روش مـدلسـازی معـادلات سـاختاری، بـا کمـکنرم افزار LISREL 8.53 آزمون شد.
یافته های پژوهش
بهمنظور بررسی وجود ارتباط و نیز میزان آن بـین دو متغیـر از آزمـون همبسـتگی اسـپیرمناستفاده شده است که نتایج آن در جدول شماره 1 منعکس شده است.

جدول 1. ماتریس ضرایب همبستگی اسپیرمن
میانگین

میانگین

معیار

انحراف

معیار

انحراف

ترک

قصد
خدمت


دیدگاهتان را بنویسید