حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران وبا روش نمونه گيري تصادفي طبقهاي متناسـب بـاحجم هر طبقه، معادل 250 نفربا فروض زير انتخاب گرديدند.
482351-2843

)
1
)
5
.
0
).(
5
.
0
.(
)
96
.
1
(
(
1
1
)
058
.
0
(
.
.
1
.
2
2
2
2
/
1
2
2
2
/
1

+
=q
p
z
d
p
α
α

)

1

)

5

.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

0

).(

5

.

0

.(


دیدگاهتان را بنویسید