مدل هاي شخصيت
تاريخچه طبقهبندي تيپ هاي شخصيتي به زمانهاي دور برمي گردد. برخي مهمترين مدل ها عبارتند از:
بقراط و جالينوس شخصيت و منش افراد آدمي را وابسته به مزاج مي دانستند[8].
مدلي آيزنگ از تيپولوژي شخصيت،تركيبي است از نظريه بقـراط و جـالينوس، دو تيپ درونگرا و برونگراي يونگ، و عامـل پايـداري و ناپايـداري (روان رنجـوري) كه خود به آنها افزوده است[11].
مدل شخصيتيA وB در سال هـاي 1960 تـا 1970 مطـرح شـد. شخـصيت نـوعA داراي روحيه تهاجمي، توانمندي در مخالفـت، حـساسيت زيـاد نـسبت بـه وقـت وتأكيد زياد بر پيشرفت است[4]، [8]. تحقيقات نشان مي دهند كه اكثر مديران ارشدسازمان ها از دسته بندي نوع B مي باشند[4]، [28].
شش خصوصيت شخصيتي ديگر شناسايي شده اند كه بنظر مي رسد ارتباط مـستقيمتري با توضيح و پيشبيني رفتار در سازمانها داشته باشند. آنهـا عبارتنـد از: كـانونكنترل، ماكياوليسم، عزت نفس (غرور) خودكنترلي، ريـسك پـذيري، و شخـصيتتيپ A [28]، [20].

سبك شناسي كارل يونگ
يكي از شناخته شدهترين تئوريها، تيپ شناسي يونگ اسـت كـه در حـوزه مـديريت بكـار ميرود.
تيپ شناسي او به دو عنصر تكيه مي كند؛ نگرش ها و كاركردها:
نگرشها- برون گرايي و درون گرايي؛
كاركردهاي ادراك- حسي و شهودي؛
كاركردهاي قضاوت- فكري و احساسي[17]، [24].
ب رونگراي ي و درونگراي ي جهت ي را ك ه ان رژي روان ي جري ان پي دا م ي كن د ن شان ميدهد[17]، [15] .
در هر انساني كاركردهاي غالب، فرعي، توسعه نيافته و ناخودآگاه وجـود دارد[17]. در اثر تلفيق اين دو مجموعه از كاركردهاي دوگانه، چهار تيپ شخصيتي حاصل مي شـود كـهعبارتند از:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

حسي

شه
ودي

عاطفي

عقلاني

عمل

گرا

نوآور

دوست

گروه

NT
NF
ST
SF

منطقي

حسي

شه


دیدگاهتان را بنویسید