سفيدها از سرمايه انساني بيشتر ارزيابي شده است. ازطريق مصاحبه تخصصي با 35 مدير، معيارهاي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

موفقيت شغلي استخراج و مدل آن ارائه شده است. موفقيت شغلي براي كاركنان يقه سفيد چه معنايي دارد. 2007 املي هنكوئين
نتايج نشان داده است كه عوامل موثر بر پيشرفت شغلي مديران عبارت از
سرمايه انساني و اجتماعي مي باشند. داده ها از كاركنان ومديران سازمان هاي خدماتي و غيرخدماتي در اسرائيل جمع آوري شده است و از تحليل رگرسيون فرضيات آزمون شده اند. پيشرفت شغلي 2005 آبراهام كارملي
با توجه به پيشينه تحقيقات در زمينه موفقيت شغلي، به طور كلي دو شكل سرمايه انساني و اجتماعي در اكثر تحقيقات و سرمايه عاطفي نيز در يكي از جديدترين آنها مورد سنجشقرار گرفته است. بنابراين در مطالعه حاضر، تاثير سرمايههاي انساني ، اجتماعي و عـاطفي بـرموفقيت شغلي مديران مورد بررسي قرار مي گيرد.

سرمايه انساني، اجتماعي، عاطفي و روابط ميان آنها
سرمايه انساني به ويژگيهاي اصلي افراد مانند پيچيدگي شناختي و ظرفيت يادگيري، دانش ضمني و صريح، مهارت ها و تخصص كسب شده ايشان در طي زمان اشاره دارد.
در اين راستا، تئوري سرمايه انساني بيان مي كند كه كاركنـان انتخـابهـاي عقلايـي يـامنطقي را نسبت به سرمايه گذاري در سرمايه انساني خود ايجاد مي كننـد [41]. ايـن تئـوريبحث مـي كنـد كـه افـراد بـا ملاحظـه اينكـه آيـا مـي خواهنـد وقـت، تـلاش و پـول صـرفسرمايه گذاري در تحـصيلات، آمـوزش و تجربـه نماينـد يـاخير، اقـدام بـه انتخـابي منطقـي ميزنند.در واقع به نوعي، كاركنان، مزايا ومعايب تصميمات يا سرمايه گذاريهـاي خـود را مي سنجند[10]؛ براين اساس سرمايه انساني به راحتي قابليـت جابجـايي دارد زيـرا كاركنـانخود مالك آن هستند و درحقيقت به سازمان تعلق ندارد.
ازديدگاه سرمايه انساني، آنچه براي پيامدهاي شغلي حياتي است، سـرمايهگـذاري فـرددر سرمايه انساني اش است. زيرا سرمايه گذاري، بهره وري را افزايش مي دهد و پاداشهاي بيروني از سوي سرپرستان مانند اضافه حقوق يا ارتقا را در پي خواهد داشت[13].
بنابراين، توسعه سرمايه انساني به توانايي فرد در شناسايي و مديريت نيازهاي يـادگيري، بهبود كاربردهـاي يـادگيري از طريـق برنامـه ريـزي مـسير شـغلي و همچنـين مهـارتهـايجستجوي شغل و مديريت متوازن زندگي كاري بستگي دارد.
عامل دوم سرمايه اجتماعي است. سـرمايه اجتمـاعي بـه شـبكه هـايي از ارتباطـات گفتـه مي شود كه دسترسي به منابع افراد درون شبكه را ممكن مي سازد[17]. اين سرمايه در رابطـهبين افراد و حدي كه آنها ميتوانند براي دستيابي به روابط كاري و پيامدهاي شغلي مثبت به منابع قدرت درسازمان متصل و جايگاهي مناسب در شبكه اجتماعي كسب نمايند، شناسايي ميشود. بنابراين افراد داراي سرمايه انساني بالاتر معمولا تمايل دارند دوستاني در پست هاي نفوذي در سازمان داشته باشند تا از اين طريق فرصت هاي جديدي بدست آورند. از ديدگاه سرمايه اجتماعي، موفقيت بيش از آنكه ناشي از ويژگيهاي افراد باشد به موقعيت اجتماعيآنها در سازمان بستگي دارد. بنابراين جايگاه فرد درشبكه روابـط اجتمـاعي اسـت كـه حـدس رمايه اجتم اعي وي را تعي ين م يكن د و موج ب ب روز تف او ت ه ايي در نت ايج ش غلي مي شود[8].
اما دانش تخصصي و وجود يك شبكه قوي از روابط دوستي، براي دستيابي به موفقيتشغلي، كافي نيست . از اين رو افراد به نوع ديگري از سرمايه يعني سـرمايه عـاطفي نيـز نيـازدارند. در تحقيقات مختلف از آن تحت عنوان هوش يا دانش عاطفي نيز ياد مي شود.ازايـنرو مدلهاي مختلف سرمايه عاطفي در پي مفهوم سازي و عملياتي نمودن اين سازه هستند.
اما آنچه در ادبيات معمول از س رمايه عاطفي مفهوم سـازي شـده اسـت، تركيـب متغيرهـايشخصيتي، انگيزشـي و مهـارت ارتبـاطي نظيـر اعتمـاد بـه نفـس، صـداقت، ابتكـار و نفـوذ مي باشد. شايان ذكر است كه در تحقيقات مختلف، ارتباط هوش عاطفي بانتـايج سـازمانيمانند كسب مقام سرپرستي، مهارتهاي رهبري و عملكرد شغلي به اثبات رسيده است[15].
به طـور كلـي، افـراد بمنظـور انتقـال دانـش (سـرمايه انـساني) و برقـراري روابـط (سـرمايهاجتماعي) جهت انجام عمليات اثربخش نياز به اعتماد به نفس برمبناي عزت نفس، شجاعت و انطباق پذيري (سرمايه عاطفي) دارند.
شايان ذكر است كه سرمايه اجتماعي يا به تعبيـر ديگـر وجـود ارتباطـات بـين افـراد درشبكههاي اجتماعي ميتواند منجر به توسعه سرمايه انساني شود. بدين صورت كه افـراد بـابرقراري تعاملات دوجانبه به دانش و مهارتهاي يكديگر دسترسي پيدا مي كننـد و از ايـنطريق سرمايه انساني آنها افزايش مييابد. سرمايه عـاطفي، خودآگـاهي و انـسجام را در بـر مي گيرد. از اين رو، ايجاد روابط باز و مبتني بر اعتماد بين افراد، موجب شكلگيري سرمايه اجتماعي قوي تر مي شود.همچنين تمايل به يادگيري در سرمايه انـساني مـيتوانـد بـه عنـوانمحركي براي توسعه شخصي افراد شناسايي شود و در نتيجه منجـر بـه ايجـاد خـود آگـاهيدرسرمايه عاطفي شود و از طريق اين چرخه بازخور تقويت كننـده، دانـش شخـصي افـراد، روابط معنيدار و بـاز را كـه خودآگـاهي و اعتمـاد بـه نفـس را افـزايش مـي دهـد، بوجـود مي آورد[19].
تركيب سرمايه عاطفي ، اجتماعي و انساني مبنايي براي سـاخت روابـط قـوي و حمـايتيبوج ود م ي آورد و ب راي اف زايش ش جاعت، ك ارآفريني و اق دامات عمل ي در س ازمان، ضروريست. درواقع يك نوع رابطه همزيستي بين تمام عناصر سرمايه انساني وجود دارد. در نهايت بايد اين نكته را افزود كه اين سه سرمايه با همديگر ميتوانند بر روي موفقيت شغلي افراد تاثير بگذارند. بنابراين وجود روابطي بين آنها از اهميت بالايي برخوردار است بنابراين افراد نبايد به فكر ارتقا و بهبود جداگانه اين سرمايهها باشند [20]. از اينرو لازم است كه اينسرمايهها اندازهگيري شوند و وضعيت موجود آنها مشخص شده تا براي بهبود و ارتقا آنهـانيز تدابيري انديشيده شود.

انساني

سرمايه

عاطفي

سرمايه
اجتماعي

سرمايه

روابط

كيفيت

و

ساختار
اجتماعي

شبكه

در

افراد

،
شجاعت
و

صداقت

انطباق

پذيريافراد

ه
م

دانش
،
تخصص

و

رت
ا
افراد

انساني

سرمايه


دیدگاهتان را بنویسید