تاكتيكهاي متمركز بر خود: تاكتيك هاي متمركز بر خود يعني فرد بـه خـودش اشـاره دارد و هدف ايجاد تصوير فردي بـا مهـارت و داراي ارزش هـاي كيفـي مثبـت اسـت [19].
براي مثال خود ارتقايي زماني استفاده مي شود كه فرد مستقيم در مـورد خـودش تعريـف و سعي مي كند، به طرف مقابل بقبولاند كه وي داراي مهارت هاي لازم و كيفيـت مـورد نظـر است. مثال ديگر اين كه در مصاحبه ممكن است كانديد درمقابل مصاحبه گر مدعي داشـتن مهارت هايي علاوه بر مهارت اصلي مورد نياز باشد. مهارت هايي كـه از نظـر كارفرمـا تـأثير غيرمستقيم ولي برجستهاي در كار كارمندان دارد. افرادي كه خود را مستحق چيزي بداننـد سعي مي كنند، مسئوليت وقايع مثبت را برعهده گيرند؛ براي مثال يـك مـدير ممكـن اسـت مدعي باشد سبك برجسته رهبري وي به افزايش بهره وري سازمان در سال هاي اخير منجـر شده است. در تاكتيك افزايش يا بالا بردن فرد سعي مي كند، ارزش كـار مثبتـي كـه انجـام داده است، بيشتر از آن چه هست، نشـان دهـد . بـراي مثـال زمـانيكـه سـخنران مـدعي بيـان مي كند كه چگونه مشـكلات و موانـع سـر راه پيـاده شـدن فرآينـد سـازماني را شناسـايي و برطرف كرده است، درواقع وي از تاكتيك هاي متمركز بر خود استفاده نموده اسـت [26].
پژوهش هاي اخير نشان مي دهد، اغلـب داسـتان هـاي شخصـي كـه افـراد بـراي مخاطـب يـا مخاطبان تعريف مي كنند، نـوعي تاكتيـك بـراي ايجـاد تصـوير مثبـت از خـود اسـت . ايـن تاكتيك شامل تعريف هاي فرد از وقايع يا فعاليت هاي خاصي در گذشته است [26]. بعضـي ديگر از پژوهشگران بيان كردهاند، داستان هاي شخصي كاركرد كـاربردي (بـه عنـوان يـك ابزار جهت بيشتر تفهيم كردن موضوعي خاص) دارند. استفاده از آن ها سـبب مـي شـود ، تـا درواقع تأثير تاكتيك خود ارتقايي افزايش يابد و اين داستان ها بهعنوان شواهد قابـل قبـول و مستند براي ادعاهاي فرد از طرف مخاطب پذيرفته مي شوند [27].

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

كاربردهاي مديريت تصويرسازي
پژوهشها نشان داده است، استفاده از تاكتيكهاي مـديريت تصويرسـازي رابطـه مثبتـي بـا مورد توجه بودن از طرف سرپرست دارد كه بـه معنـاي اثرگذاشـتن در رابطـه متقابـل ميـان سرپرست و كارمند است [12][24][28]. پژوهش هاي بعدي از رابطه ميان ميزان مورد توجه سرپرست بودن و نحوه ارزيابي عملكرد توسط سرپرستان دلالـت مـي كننـد [29]. همچنـين بين مديريت تصويرسازي و ارتقا يافتن در سازمان ها نيز ارتباط وجود دارد [30][31].
مديريت تصويرسازي به عنوان يك انگيزه
يافتن انگيزه هاي رفتارهاي شهروندي سازماني موضوع مهمي اسـت؛ زيـرا ايـن امـر كمـك مي كند تا مديران با تحريك آن انگيزههاي اين رفتـار را در ميـان كارمنـدان خـود افـزايش دهند، اما كارمندان براي اين رفتار انگيزههاي خود را دارند و ممكن است انگيزه بعضـي از آن ها مديريت تصويرسـازي باشـد . بعضـي از پژوهشـگران سـعي داشـتهانـد تـا تمـايز ميـان رفتارهاي در خدمت خود فرد و رفتارهاي در خدمت ديگران را شناسايي كنند [32]. بتسـن و شو دلايل خود را براي اين گونه پژوهش ها اين گونه ابراز داشته انـد : اول؛ انگيـزه يـا قصـد بهطور مستقيم قابل مشاهده نيستند. دوم؛ انگيزه واقعي يك رفتار را نمي توان تنها يك رفتارديگر تلقي كرد. سوم؛ اگر انگيزه هاي يك فرد در شرايط مختلف قابل بررسـي باشـند ، آنموقع مي توان اهداف واقعي وي را شناسايي كرد و درنتيجه انگيزه هاي پنهان وي نيز آشكار مي شوند [33].
مديريت تصويرسازي و رفتار شهروندي سازماني
افرادي كه از خود رفتار شهروندي سـازماني بـروز مـي دهنـد ، تمايـل دارنـد بـه ديگـران يـا سازمان خود حداكثر سـود و منـافع را برسـانند. همچنـين رفتـار شـهروندي سـازماني جـزء رفتار هاي اختياري كارمندان است كه شامل وظايف رسمي آن هـا نيسـت و مسـتقيم توسـط سيستم رسمي پاداش سازمان شناسايي نمي شود، ولي ميزان اثربخشي كل سازمان را افزايش مي دهد [3]. در اين جا يك پارادكس مشاهده مي شود. به اين ترتيب كه آيا هنگامي كه اين رفتار از كارمندي سر زد و سرپرست آن كارمند وي را مشاهده كـرد و متوجـه ارزش كـار كارمند شد، ممكن است سرپرست تصميم بگيرد كه كارمنـد را تشـويق كنـد؛ زيـرا مطـابق مباحث انگيزشي پاداش دادن به كارمنداني كه فعاليتهايشان موجب بالاتر بردن كارايي در سازمان مي شود، موجب تشويق كارمند و ديگر همكاران وي به تكرار فعاليتهاي سودآور ميشود. بنابراين كارمند مذكور براي فعـاليتي كـه در قبـل گفتـه شـده ، در سيسـتم رسـمي پاداش تعريف نشده است، پاداشي دريافت مي كند و در عمل عـاملي كـه باعـث مـيشـود ، دوباره فعاليت هاي فراتر از نقش خود را انجام دهد، ميتواند تا اندازهاي دريافت پـاداش از سوي سرپرست باشد. بنابراين طبيعي است كه انگيزه كارمند در ارايه رفتارهـاي شـهروندي سازماني در اين مرحله ب ه جز كمك رساندن به ديگر همكاران و تنها منافع سازمان ميتواند منافع خودش نيـز باشـد . بعضـي از پژوهشـگران اشـاره داشـته انـد، انگيـزه هـاي بـروز رفتـار شهروندي سازماني ممكن است تصويرسـازي و منـافع شخصـي باشـد [34]. البتـه پـژوهش درباره-ي اين موضوع به اندازه پـژوهش دربـاره ديگـر انگيـزه هـاي OCB نيسـت . بنـابراين كساني كه رفتار شهروندي از خود ارايه مـي كننـد، بـه احتمـال زيـاد تمايـل دارنـد، توسـط ديگران انسان هايي خوشايند و مطلوب به نظر بيايند. پژوهشگران علاوهبـر ايـن كـه مـديريت تصويرسازي را يكي از انگيـزه هـاي OCB مطـرح كـرده انـد [7][34]، اشـاره داشـته انـد كـه كارمندان از مزاياي جانبي اين رفتارها نيز آگاه هستند.
سابقهي پژوهش هاي مديريت تصويرسازي
نگاره 1. پژوهش هاي گذشته درباره مديريت تصويرسازي رو به بالا
نتايج پژوهش موضوع پژوهش نويسندگان
اين پـژوهش نشـان مـيدهـد، اسـتفاده از تاكتيـك هـاي رو بـه بـالا توسـط كارمندان روي سرپرست هايشان به افزايش دوست داشـتني بـودن كارمنـد منجر مي شـود و بـه تبـع آن روي گـرفتن نمـره ارزيـابي بهتـر تـأثير مثبـت ميگذارد. رابطـــــــ ه اســـــــ تفاده از
تاكتي ك ه اي تصويرس ازي رو به بالا و ارزيابي شدن وين و ليدن (1995)[12]
در اين مقالـه پژوهشـگر مـدعي شـده اسـت كـه اسـتفاده از تاكتيـك هـاي مديريت تصويرسازي توسـط كانديـدا هـاي اسـتخدام در سـازمان هـا نبايـد همواره بهعنوان تهديد نگريسته شود، بلكه كارمنداني كه بهخوبي بتوانند با استفاده از اين تاكتيك ها بر مصاحبه گرها تـأثير بگذارنـد؛ مسـلماً از منـافع س ازمان ني ز م ي توانن د در مقاب ل مش تريه ا و رقب ا ب ا اس تفاده از هم ين تاكتيكها به خوبي دفاع كنند. به اين ترتيب بهتر است سازمانها مـديريت تصويرسازي راتمهار ي در نظر بگيرند و نه نقطه ضعف. مــــديريت تصويرســــازي،انصــ اف و كــ اربرد آن در مصاحبه هاي استخدامي روزنفلـــ د (1997)[36]
يا ن پژوهش بيانگر وجود رابطه مثبت معنادار ميان استفاده از تاكتيك هـاي متمركز بر روي سرپرست با دوست داشتني بـودن نـزد سرپرسـت و رابطـه منفي ميان استفاده از تاكتيـك هـاي متمركـز بـر شـغل و وظيفـه بـا دوسـت داش تني ب ودن اس ت. همچن ين ظ اهر فيزيك ي و م ورد لط ف واق ع ش دن مي تواند موجب به وجود آمدن ادراك متخصص بودن زيـر دسـت توسـط سرپرست بشود و درنهايت در ارزيابي وي تأثير مثبت بگذارد. بررسـ ي رابطـ ه اسـ تفاده ازتاكتي ك ه اي تصويرس ازي روب ه ب الا و م ورد ارزي ابي قرار گرفتن بل ين بان دا ويل لا وهمكاران (2007)
[25]
اين پژوهش نشان ميدهد، به هر اندازه ميزان سياست زدگي در سـازمان هـا
كم تر باشد، استفاده از تاكتيـك تمركـز بـر شـغل و وظيفـه در آن سـازمان بيشتر نتيجه مثبت دارد و برعكس هرچه قدر كارمندان احساس سياست زده بودن سازمان را داشته باشند؛ استفاده از تاكتيك هاي تمركز بر سرپرست و خودشيريني بيشتر ميشود و اين تاكتيك ها نتيجه مثبت تري مي دهند. ميزان سياستزدگي سـازمان
و اســتفاده از تاكتيــك هــاي مديريت تصويرسازي چــــ ن و فنــــ گ(2008) [37]
چارچوب نظري پژوهش
همان طور كه در ادبيات پژوهش گفته شد، مديريت تصويرسازي يكي از انگيزه هاي رفتـار شهروندي سازماني توسط پژوهشگران برجسته اي مطرح شده است. از طرفي پژوهش هـايي در مورد رفتار شهروندي سازماني در سال هاي اخير در ايران افزايش يافتـه اسـت؛ بنـابراين،پژوهشگران در اين پژوهش به دنبال يافتن رابطـه مـديريت تصويرسـازي روبـه بـالا و رفتـار شهروندي سازماني در سازمان هاي ايراني هستند.

تصويرسازي

مديريت
بالا

به

رو

شهروندي

رفتار
سازماني

تصويرسازي

مديريت

بالا

به


دیدگاهتان را بنویسید