انرژي و سرزندگي افراد و سازمان به كميت ارتباط بين افراد داخل سازمان و بيرون سازمانبستگي دارد. رابطه سطح بالا به احترام مثبت، اعتماد و مشاركت فعالانه طرفين بستگي دارد.
در رابطه سطح بالا، مشاركت، آزادي عمل و شايستگي افـراد بيشـتر اسـت. آنهـا احسـاسسرزندگي مي كنند. رابطه سطح بالا تأثير عميقتري بر طرفين و كل سازمان دارد. ارتباط بـاسطح بالا نياز به ارتباط عميق و صميمي ندارد. اين ارتباط مستلزم دانش شخصـي يـا تعامـلگسترده نيست. در هر نوع رابطه اي با ديگران مي توان اين سـطح از ارتبـاط را ايجـاد كـرد. براي مثال در يك مكالمـه، ايميـل يـا در يـك ديـدار، لحظـهاي احسـاس سـرزندگي را در طرفين برانگيخت و شوق در رابطه و عمـل را ايجـاد كـرد. در مقابـل ، ارتبـاط سـطح پـايينآسيب شديدي بر انرژي و تندرستي افراد مي رساند. از نظر پژوهشگران، ارتباط سطح پايين با بياعتمادي و بي احترامي همراه است. چنين رابطه اي پاسخگوي احساس انسـاني ، ارزشـيو نوعدوستي نيست. هماننـد فلـزات كـه در مقابـل اسـيد دچـار زنـگ زدگـي و پوسـيدگيمي شوند، افـراد سـازمان نيـز وقتـي در معـرض رابطـه سـطح پـايين قـرار مـي گيرنـد، دچـار زنگزدگي مي شوند. رابطه سطح پايين موجب از بين رفتن توانايي و انگيزه شده و آنـان رابه مخاطره مياندازد. اينگونه روابط موجب ز نگزدگي انگيزه، وفاداري و اعتماد افراد در سازمان مي شود. به طور خلاصه، كيفيت ارتباط با ديگران يكي از قويترين متغيرهاي مـؤثر در سلامتي افراد و سازمان است.
انرژي: احساس اشتياق به انجام عمل و قابليت عمل است. انرژي مثبت شكلي از تأثير مثبت است و موجب تقويت رفتا ر مي شود كه افراد از انجام آن لـذت مـي برنـد . احسـاس انـرژيبيشتر مشابه تعصب و تمايل بيشتر است. احسـاس انـرژي كمتـر درسـت بـرعكس، موجـبكاهش ظرفيت عملكرد مي شود. انرژي، سـوخت محـرك سـازمان اسـت . ر يـيس شـركتخصوصي محـيط زيسـت و توسـعه ويليـام ال رابرتسـون قـدرت انـرژي را چنـين توصـيف ميكند: انرژي ميتواند تمام آنچه را كه شما ميدانيد و يا قصد داريد بدانيد به سطح بـالا، متوسط و يا ضعيف تغيير دهد. هر تعاملي با ديگران در كار، بزرگ يا كوچك، كوتاهمدت و يا طولانيمدت ظرفيت ايجاد و يا كاهش انـرژي را دارد . افـرادي كـه تجربـههـاي رابطـهسطح بالا دارند، پرانرژي تر، با احساس عاطفي مثبت بيشتر از جملـه شـادي، علاقـه و عشـقهستند. اين نشان ميدهد، فرد در اين لحظه ظرفيت عملكردي و فكـري بـالاتري دارد. ايـنحالت به ظرفيت و تمايل بيشتر و مؤثرتري در تعامل با ديگران منجـر مـي شـود و شـرايط رابراي گسترش انرژي فراهم مي كند. به قول يكي از مديران ” روابط مخرب در سازمان مانند چالههاي سياهي هستند كه تمامي نور در سازمان را به خود جذب مي كنند و درمقابل هـيچچيز از خود منعكس نميكنند”. بنابراين فرضيه فرعي اول پژوهش بـه صـورت زيـر مطـرح مي شود:
فرضيه فرعي1: بـين رابطـه رهبـر ـ پيـرو(LMX) و ايجـاد احسـاس انـرژي در كاركنـاندانشگاه الزهرا (س) رابطه معناداري وجود دارد.
رابطه انرژي و خلاقيت
پژوهش ها نشان مي دهد، رفتار خلاقانه مستلزم مقدار زيادي وقت و انرژي است[11].
ولبورن، اندوز (2005) معتقدند، انگيزه در كار به انرژي واقعي كاركنان مربـوط اسـت كـه آنان را در جهت بروز رفتار خلاقانه هدايت مي كند. تمام پژوهش هـاي انجـام شـده توسـطاسپرتيزر، داتون، زود كليف، زون شـاين و گرانـت (2005) بـر تأثير هـاي مثبـت انـرژي درايجاد نشاط و سرزندگي و بروز رفتار خلاقيت تأكيد دارند. برون و اولباين ادعـا مـي كننـد ، تجربه احساسات مثبت به بروز خلاقيت منجـر مـي شـود. تجربيـات احسـاس مثبـت موجـبارتقاي اين احساس و تفكر و عمل خلاقانه خودبه خـودي در فـرد مـي شـود. مـدل كاميـابي(اسپرتيز) بيان مي كند، ابزار كاميابي موجب افزايش حالات مثبت مي شـود . ايـن حـالات ازرابطه بين افراد نشئت ميگيرد. تعامل با يكديگر موجب ايجاد انرژي فردي در كار مي شود.
اين تئوري بيان مي كند، نشاط يعني همان ميل و رغبت از ارتباط با ديگران ناشي مـي شـود.
بنابراين احساس انرژي موجب افزايش رفتارهاي نوآورانه فرد و سـازمان مـي شـود . افـراديكه از انرژي بالايي برخوردارند، بيشتر در فعاليتهاي خلاق مشاركت ميكنند.
بدون وجود انرژي توانايي خلاقيت شكوفا نمي شود و كاركنـان كمتـر در فعاليـت هـايخلاقانه مشاركت مي كنند. بنابراين فرضيه فرعي دوم پژوهش مطرح مي شود:
فرضـيه فرعـي2: :ب ين ايج اد احس اس ان رژي و ب روز خلاقي ت در كاركن ان دانش گاه الزهرا(س) رابطه معناداري وجود دارد.

مدل مفهومي پژوهش
با توجه به بررسي مباني نظري و پيشينه موضوع مي توان مـدل مفهـومي نمـودار(1) را ارايـه كرد كه فرضيه هاي پژوهش بر اساس آن شكل گرفته است:

خلاقيت

انرژي

احساس

پيرو

رهبر

رابطه
LMX

خلاقيت

انرژي

احساس

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

پيرو


دیدگاهتان را بنویسید