ويژگيهاي
/
وظيفه
/
انسجام
پاداش
/
اعتماد
/
حمايت
/
تشويق
/
تنبيه

رئيس

رابطه

مرئوس

رهبري
سرپرستي

و

مديريت
/
اثرگذاري
نزديك

متغييرهاي
)
ساختاري

(
ارزيابي

سيستم

مشخصات
ارزيابيها

سازي

مستند
ارزيابي

سيستم

اهداف
عملكردي

استانداردهاي
عملكرد

ابعاد
ارزيابيها

تعداد
دور

متغييرهاي
سازماني

ساختار
/
ارزشها
/

فرهگ

فني

توسعه

رقابت
/
رقبا
اقتصادي

شرايط
سازي

تنوع

بر

فشار
شرايط
/
قانوني

محيط
شونده

ارزيابي

و

مميز

رفتار
عملكرد

ارزيابي
)
اي

وظيفه

و

اي

زمينه

(
مميز

رفتاري

واكنش
/
شونده

ارزيابي
مميز

نگرشي

واكنش
/
شونده

ارزيابي
مميز

شناختي

واكنش
/
شونده

ارزيابي
مميز

اداركي

واكنش
/
شونده

ارزيابي

نزديك

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

متغييرهاي

)

فرايندي

(

سازماني

تعهد


دیدگاهتان را بنویسید