قانونگرايي در سازمان: فراهم بودن زمينه آزادي سـخن بـدون واهمـه از عكـس العمـلمقام بالاتر و نافذ بودن سلطه قانون نسبت به سلطه انساني؛
وابستگي اجتماعي زنـدگي كـاري: نحـوه برداشـت(ادراك) كاركنـان دربـاره مـسؤليتاجتماعي در سازمان؛
فضاي كلي زندگي: برقـراري تـوازن و تعـادل بـين زنـدگي كـاري و ديگـر بخـش هـاي زندگي كاركنان كه شامل اوقات فراغت، تحصيلات و زندگي خانوادگي است؛ 7. يكپارچگي و انسجام اجتماعي در سازمان كار: ايجـاد جـو و فـضاي كـاري مناسـب كـهاحساس تعلق كاركنان به سازمان را و اينكه آنان مورد نياز سازمان هستند، تقويت كند.
8. توسعه قابلي تهاي انساني: فـراهم بـودن فرصـتهـا يي نظيـر اسـتفاده از اسـتقلال و خـودكنترلي در كار، بهرهمند شدن از مهارتهاي گوناگون و دسترسي به اطلاعات متناسـببا كار[26].
در بين سال هاي 1980 تا 2006 پژوهش هاي فراواني در زمينه كيفيت زندگي كاري انجام شده است كه نتايج آنها نشان ميدهد كيفيت زندگي كاري رابطه مثبتي با ساير متغيرهاي موجود در سازمان(رضايت شغلي، بهره وري، تعهد سازماني و …) دارد كه مي توان از جمله آنها به عملكرد سازماني اشاره كرد.
درباره عملكرد تعاريف بسيار ي ارايه شده است؛ از جمله اين تعاريف موارد زير را مي توان اشاره كرد: از نظر كاسيو عملكرد اشاره به اجزاء وظايف محوله به فرد دارد[15].
پيتر دراكر عملكرد مدير را با توجه به دو معيار اثربخشي و كارايي تعريف ميكند.
اثربخشي يعني انجام دادن كارهاي درست و كارايي يعني درست انجام دادن كارها[20].
گفتن اين نكته حائز اهميت است كه جهت سنجش عملكرد بايد به ارزيابي عملكرد پرداخت. بي چ ميگويد: »ارزيابي عملكرد كاركنان عبارت است از سنجش سيستماتيك و منظم كار افراد در رابطه با نحوه انجام وظيفه آنها در مشاغل محوله و تعيين پتانسيل موجود در آنها جهت رشد و بهبود«[14]. اما يكي از بهترين تعاريف ارايه شده از ارزيابي عملكردعبارت است از تعيين درجه كفايت و لياقت كاركنان در انجام وظايف و مشاغل محوله و تقبل محدوديت ها در سازمان كه به طور عيني و سيستماتيك اجرا مي گردد، يا به عبارت ديگر سنجش نسبي عملكرد انسان در رابطه با نحوه انجام كار مشخص، در يك دوره زماني معين، در مقايسه با استاندارد انجام كار و همچنين تعيين استعداد و ظرفيت هاي بالقوه فرد به منظور برنامه ريزي در جهت به فعليت درآوردن آنها[33].
براي تعيين مولفه هاي اصلي عملكرد مديران از بين مولفههاي موجود در ادبيات علمي، آنهايي كه بيشترين كاربرد و فراواني را داشتند براي استفاده در اين پژوهش انتخاب شدند كه عبارتند از: برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي، هدايت، نظارت، برقراري روابط انساني، تصميم گيري، تغيير و تحول، ارزشيابي، زمينهسازي يادگيري، مشاركتجويي، هدفگذاري، انگيزش و بازخورد.
به طور خلاصه، پيشينه تحقيقات انجام شده به اين موضوع اشاره دارد كه بين كيفيت زندگي كاري و عملكرد سازماني رابطه اي مثبت و قوي برقرار است.
كايم[22] در پاياننامه دكتري خود به اين نتيجه رسيد كه: برنامه هاي مشاركت گروهي كاركنان پتانسيلي براي موفقيت در محيط هاي آموزش عمومي است، معلمان در مشاركت گروهي مدارس سطوح عالي تر كيفيت زندگي كاري را بدست مي آورند.
چيپل[16] به بررسي ادراكات مديران مياني از كيفيت زندگي كاري پرداخت كه در سه شركت آمريكايي، ژاپني و شركت تهايا در تايلند انجام شد. در اين مطالعه شركتهاي آمريكايي كيفيت زندگي كاري عالي تري را از شركت هاي ژاپني در اصطلاحات پرداخت، ارتقاء فرص تها و آموزش فرصت ها داشتند و شركت تهايا كيفيت زندگي كاري عاليتري را از شرك تهاي ژاپني در اصطلاح آموزش فرص ت ها داشت.
رمضاني فرزانه در تحقيقي به اين نتيجه دست يافت كه رابطه معني داري بين تمام مولفههاي كيفيت زندگي كاري و عملكرد وجود دارد[4]. در تحقيقي ديگر علي اكبري به اين نتيجه دست يافت كه ضريب همبستگي بين كيفيت زندگي كاري و عملكرد شغلي 294/0 مي باشد[6]. خرازيان در پايان نامه خود به اين نتيجه رسيد كه بين كيفيت زندگي كاري و عملكرد مديران رابطه معنا داري وجود دارد و تنها بين مولفههاي حقوق و مزاياي منصفانه و كيفيت شغل با عملكرد مديران رابطه معناداري وجود ندارد[3].
روش تحقيق
روش پژوهش از نوع توصيفي- همبستگي است. جامعه آماري شامل كليه مديران گروه-هاي آموزشي دانشگاه اصفهان مي باشد كه شامل 99 نفر مي باشند. روش نمونهگيري نيز طبقه اي دومرحله اي است. براي برآورد حجم نمونه با سطح اطمينان 95/. از فرمول زيراستفاده شده است: [2]
n =

z d2 pq2
بنابراين نمونه بدست آمده برابر با 60 نفر مدير گروه مي باشد. داده هاي مورد نياز از طريق دو پرسش نامه به شرح زير جمع آوري شده است:
الف) پرسش نامه كيفيت زندگي كاري: دربرگيرنده 32 گويه است و پايايي اين پرسش نامه 91/. =α گزارش شده است. ب) پرسش نامه عملكرد: محقق ساخته و شامل 42 گويه است و پايايي اين پرسش نامه 86/. =α گزارش شده است.

يافته ها
يافته هاي حاصل از پژوهش حاضر در چارچوب پرسش هاي مطرح شده بررسي شده است:
1. ميزان كيفيت زندگي كاري مديران گـروههـا ي آموزشـي دانـشگاه اصـفهان در چـهحدي است؟
جهت پاسخگويي به اين سؤال ابتدا از آمار توصيفي استفاده شده و سپس از نتايج آزمون t استودنت تك گروهي بهره مي بريم.
نگاره شماره (1) شاخص هاي آمار توصيفي ميزان كيفيت زندگي كاري مديران گروه هاي دانشگاه اصفهان و هريك از مؤلفه هاي آن را نشان مي دهد.
نگاره 1. آمار توصيفي مربوط به ميزان كيفيت زندگي كاري و هريك از مؤلفه هاي آن
11364-59736

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید