در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

دکتر فریده یغمایي، دانشیار دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي
ویراستار انگلیسي: علیرضا قریب
ویراستار فارسي: دکتر فاطمه الحانی
حروفچیني و صفحه آرایي: اکرم پورولی
طراح جلد: اکرم پورولی
ناشر: انجمن علمي پرستاري ایران
نشاني: تهران – میدان توحید – دانشكده پرستاري و مامایي تهران
-116162-8368255

كدپستي: 1419733171، صندوق پستي: 14195/398 ، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: [email protected] , Website: http://jne.ir
بررسی مزايای يادگيري الکترونيکي در آموزش پرستاری: مطالعه مروری
محمدعلی حسینی1، *علی رضا قهرمانی2، فرحناز محمدی شاهبلاغی3، سعید حمدزاده4، زهرا تمیزی5
1- دانشیار،گروه آموزش پرستاري، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
– دانشجوی دکتری پرستاری، گروه آموزش پرستاري، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران )نویسنده مسؤول( پست الکترونیکی: [email protected]
– استادیار، عضو مرکز تحقیقات مسائل روانی اجتماعی سالمندان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
4-دانشجوی دکتری پرستاری، گروه آموزش پرستاري، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
5- دانشجوی دکتری پرستاری، گروه آموزش پرستاري، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

نشریه آموزش پرستاری دوره 4 شماره 4 زمستان 9-16 1394
چکيده
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه: با ورود به عصر اطلاعات، نهاد آموزش از نخستین نهادهایي است که دستخوش تغییرات اساسي شده و آموزش الكترونیكي به عنوان پارادیمي جدید، به شكلی پیوسته و فزاینده در حال تغییر محیط آموزشی و یا ارائه بسترهای مختلف یادگیری است. با ایجاد روش یادگیري الكترونیكي فرایند یاددهي- یادگیري در آموزش پرستاري تسهیل مي شود. لذا این مطالعه با هدف بررسی مزایای یادگیري الكترونیكي در آموزش پرستاری انجام شد.
روش: این مطالعه از نوع مروري بوده که به منظور گردآوري داده ها، از مقالات موجود در پایگاه هاي تخصصی Science Direct Pub Med ، SID منتشر شده به هر دو زبان انگلیسی و فارسی و در محدوده زمانی 1995 تا 2015 استفاده شد. براي این منظور از روش جستجوي سلسله مراتبی و کلید واژه های آموزش الكترونیكی و آموزش پرستاری استفاده شد. در نهایت 20 مقاله انتخاب و بررسی شد.
-100287-2084930

یافته ها: با توجه به نتایج این مطالعه به طورکلي ميتوان مزایاي آموزش الكترونیكي را در چند محور به شرح زیر برشمرد: تعامل بین استاد و دانشجو و عدم نیاز به حضور فیزیكي استاد و دانشجو در کلاس درس، تغییر نگرش و دانش پرستاران و دانشجویان پرستاری، افزایش دانش و آگاهی پرستاران و به روز بودن اطلاعات و نهایتاً ارائه بهترین مراقبت ها در محیط بالین، بهبود نتایج بیماری، ایجاد روشی مناسب برای کارکرد مناسب پرستاری در بالین بیمار، افزایش میزان رضایت مندی پرستاران از به کارگیری این رویكرد آموزشی و افزایش مهارت ها و شایستگی های پرستاران در زمینه ارائه مراقبت ها به بیماران .
نتیجه گیری: با توجه به مزایای آموزش الكترونیكی، پیشنهاد می گردد که این روش به عنوان یك روش ارایه آموزش مؤثر در دانشگاه هاي علوم پزشكي کشور مورد توجه قرار گیرد. با توسعه آموزش الكترونیكی در دانشكده ها، بیمارستان ها و مدیریت علمي، به ارتقا بهره وري نزدیك خواهیم شد.
كلید واژه ها: یادگیری، آموزش الكترونیكی، آموزش پرستاری.
تاریخ دریافت: 1393/11/20 تاریخ پذیرش: 30/9/1394
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه

همزمان و همراه با تحولات و تغییرات وسیعی که در جهان به وجود آمده و تكنولوژهای جدیدی که روز به روز توسعه پیدامی کنند زندگی انسان ها نیز تحت تاثیر آن ها قرار گرفته و دچار تغییراتی شده است. زمانی بشر تنها به پست دسترسی داشت ولی امروزه با ورود تكنولوژی های جدیدی مثل پیام های متنی، ایمیل ها و پیام های فوری، تبادلاتی که بین افراد صورت می گیرد سریعتر و با بازده بالایی همراه می باشد) 1(. با ظهور پدیده های نوین در فن آوری اطلاعات و تاثیر آنها بر شیوه ها و روش های زیستن، فرآیند آموزش نیز که یكی از ارکان اساسی و بنیادین جوامع است متحول و دگرگون شده است. وجود شبكه های ارتباطی بسیار گسترده از جمله اینترنت و ابزارها و امكانات آموزشی پیشرفته، روش های آموزشی نیز دچار تحول شده و این امكان را فراهم ساخته است که طیف وسیعی از فراگیران علم و دانش در نقاط مختلف جهان و از فاصله های دور تحت پوشش شبكه های آموزشی از راه دور قرار بگیرند و با روش هایی متفاوت از روش های سنتی آموزش ببینند) 2(. فنآوری اطلاعات و ارتباطات، مشكل فاصله برای برقراری ارتباط را تا حد زیادی حل کرده است) 3(. با پیشرفت هایی که در تكنولوژي رایانه اي به وجود آمده، این وسیله می تواند در آموزش و یادگیري به کار رود. آموزش به کمك رایانه عبارت است از هر نوع فعالیت آموزشی که از رایانه به عنوان وسیله اولیه براي تدریس محتوا استفاده می کند 4)(. منظور از آموزش الكترونیك روشی است که تكنولوژي اطلاعات و فرآیند یادگیري با استفاده از موادی که از طریق اینترنت ارایه می شود، یكپارچه سازی شده و سبب تسهیل یادگیري در هر زمان و مكان می گردد. این روش اصول مهمی مانند فعال بودن دانشجو ،یادگیري انفرادي، پاسخ سریع و تكرار مطابق با نیاز را با هم ترکیب می کند. و فرصتی را براي کاربرد مهارت هاي کامپیوتر فراهم می کند) 5(. در مراحل اولیه یادگیري الكترونیكي آموزش از طریق کامپیوتر جهت گسترش فرآیند تدریس و یادگیري مورد استفاده قرار می گرفت) 6(. در حال حاضر یادگیري الكترونیكي به عنوان یك استراتژي انتخابي براي ارایه اطلاعات و مهارت هاي تدریس در آموزش پرستاري مدنظر قرار گرفته است .یادگیري الكترونیكي ترکیبي از مفاهیم و روش هاي آموزشي از طریق کامپیوتر مي باشد که براي تسهیل در ساخت دانش و مهارتها مورد استفاده قرار می گیرد 7)(. مدرسین پرستاري همواره در آموزش دانشجویان براي حرفه اي شدن که منجر به ایجاد دانش عمیق و مهارتهاي تصمیم گیري شود ،دچار چالش بوده اند. روش هاي آموزش الكترونیكي اگرچه نمي تواند جانشین کاملي براي معلم باشد، ولي با استفاده از روش هاي یادگیري الكترونیكي به صورت ترکیب با روش هاي معمول، فرآیند یاددهي – یادگیري در آموزش پرستاري را تسهیل مي کند و پاسخگوي تغییر سریع و مداوم قافله علم و دانش و نیازهاي دانشجویان خواهد بود 8)(. جهت نوآوري در آموزش پرستاري، اساتید به طور مداوم به دنبال راه هایي هستند که آموزش را مؤثرتر و راحت تر مي سازد) 9(. در آمریكا، آموزش به کمك رایانه به طور وسیع در آموزش پرستاري استفاده می شود) 11،10(. در بسیاري از کشورها مطالعات انجام شده در زمینه سودمندي آموزش به کمك رایانه در مقایسه با سایر شیوه هاي رایج آموزشی، نتایج مثبت و امیدوارکننده اي را در پرستاری نشان داده اند) 12،13(. در آموزش مباحث مربوط به دروس پرستاري در سایر کشورها، گرایش رو به رشدي در جایگزیني تدریس سنتي به دروس الكترونیكي و بالاخص آموزش الكترونیكي ترکیبي صورت گرفته است تا نیازهاي دانشجویان را در ارتباط با سهولت دسترسي به اطلاعات و سایر قابلیت هاي فن آوري برآورده نماید) 61،51،41(. لذا هدف این مطالعه مروری بررسی مزایای یادگیري الكترونیكي در آموزش پرستاری می باشد.
روش مطالعه


دیدگاهتان را بنویسید