دکتر مجتبي ویس مرادي، استادیار دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دکتر مجیده هروي، استادیار دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه شاهد
دکتر فریده یغمایي، دانشیار دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي
ویراستار انگلیسي: علیرضا قریب
ویراستار فارسي: دکتر فاطمه الحانی
حروفچیني و صفحه آرایي: اکرم پورولی
طراح جلد: اکرم پورولی
ناشر: انجمن علمي پرستاري ایران
نشاني: تهران – میدان توحید – دانشكده پرستاري و مامایي تهران
-23818-8368255

كدپستي: 1419733171، صندوق پستي: 14195/398 ، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: [email protected] , Website: http://jne.ir
مقایسه نگرش اساتيد و دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی تبریز نسبت به مشاوره تحصيلي در
سال 1390
مهناز جبرائیلی1، سوسن ولیزاده2، *ماهنی رهكار فرشی3
دانشجوی دکتری پرستاری، مربی، گروه کودکان دانشكده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشكی تبریز، ایران.
دانشیار، گروه کودکان دانشكده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشكی تبریز، ایران .
دانشجوی دکتری پرستاری، گروه کودکان، مرکز تحقیقات دانشجویی دانشكده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشكی تبریز، ایران )نویسنده مسؤول(پست الکترونیکی: [email protected]

نشریه آموزش پرستاری دوره 4 شماره 4 زمستان 1394 72-80
چکيده
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:23 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:23 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه: مشاوره یكی از عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان می باشد. عدم اعتقاد دانشجویان به مفید بودن مشاوره و وجود تفاوت در نگرش اساتید و دانشجویان می تواند یكی از موانع اجرای صحیح این برنامه به شمار آید، لذا این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه نگرش اساتید و دانشجویان نسبت به مشاوره تحصیلی انجام شده است.
-11118-1161496

روش: در این مطالعه توصیفی مقایسه ای در سال 90، نگرش 31 استاد و 250 دانشجوی )پرستاری ، مامایی و اتاق عمل( دانشكده پرستاری و مامایی تبریز که به روش تصادفی وارد مطالعه شدند، از طریق پرسشنامه 18 سوالی تعیین نگرش نسبت به مشاوره تحصیلی ادهمی و همكاران مورد بررسی قرار گرفته است. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 13 و آمار توصیفی و استنباطی )آزمون تی مستقل ،همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس یكطرفه( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: در این مطالعه میانگین و انحراف معیار نگرش اساتید راهنما 19/7±51/73 و دانشجویان 18/8±91/63 بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود) 0/0001P>(، همچنین در این مطالعه میانگین و انحراف معیار نمره نگرش اساتید پرستاری) 58/1±37/51( به طور معنی داری بیشتر از اساتید مامایی) 08/4 ± 87/47( بود) 01/0>P(.
نتیجه گیری: بین نگرش اساتید و دانشجویان تفاوت وجود داشت. اساتید مشاوره را برای سازگاري و حمایت از دانشجو لازممی دانند. از نظر دانشجویان نیز مشاوره نیازمند تخصص است. توجه به این تفاوتها به هنگام ارائه خدمات مشاوره ای توسط اساتید لازم و ضروری است.
كلید واژه ها: نگرش، مشاوره، اساتید، دانشجویان.
تاریخ دریافت: 01/7/4931 تاریخ پذیرش: 30/9/1394
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:23 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:23 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه

مشاوره تحصیلی رابطه ای پویا و هدفمند بر اساس مشارکت استاد و دانشجو بوده و با روشهای منطبق بر نیازهای دانشجو انجام می گیرد) 1(. مشاوره جزئي از وظایف اعضاي هیأت علميدانشگاه ها می باشد که به منظور فائق آمدن بر مشكلات قابل پیشگیري و افت تحصیلي ناشي از آن انجام می گیرد) 2( ودانشگاه ها موظف اند نیاز دانشجویان را در این خصوص برطرف نمایند) 3(.
استاد راهنما، ًمعمولا یك عضو هیأت علمي است که خدمات راهنمایي و مشاوره را به عنوان یك مسئولیت مهم حرفه ای انجام می دهد) 4( و با ارزیابي متناوب از پیشرفت تحصیلی دانشجو فرصتهای لازم برای پیشرفت وی فراهم می سازد) 5(.
خدمات مشاوره و راهنمایي دانشجویان، عامل مهمي در ارتقاي آموزشي می باشد. مشاوره مناسب از طرف مراجع با صلاحیت مي تواند منجر به حل مشكلات دانشجویان شده و حتي فرصت هایي براي رشد و تغییر الگوي رفتاري آنان فراهم نماید) 2(. مطالعات نشان می دهد که مشاوره تحصیلی نه تنها باعث کارایی و بازدهی بیشتر نظام آموزشی شده بلكه منجر به کاهش افت تحصیلی دانشجویان نیز می گردد) 6(.
مطالعه رجائی و همكاران مشاوره تحصیلی را بر بهبود عملكرد تحصیلی دانشجویان موثر و مثبت ارزیابی نمود) 7(، در مطالعه لطفی و همكاران) 1390( نیز بعد از مشاوره تحصیلی میانگین معدل دانشجویان نسبت به قبل از مشاوره افزایش یافته بود) 8(. از این رو لزوم وجود برنامه ارائه مشاوره و راهنمایی تحصیلی برای دانشجویان در دانشگاه از شروع تحصیل تا دستیابی به اهداف عالیه خود کاملاً مشهود است) 9(.
بدیهی است عدم راهنمایی و یا ارائه مشاوره ناکافی و نامناسب ،نه تنها دستیابی به اهداف آموزشی و مهارت های حرفه ای فراگیران را دچار اختلال می نماید) 10(، بلكه موجب نارضایتي، ناامني، سستي و استرس بیشتر در طول تحصیل دانشجو مي شود) 2(. در این راستا ،مطالعه اي در دانشگاه آمریكا نشان داد که تعیین اهداف واضح و روشن توسط استاد راهنما باعث مشاوره موثر می شود) 21(.
علیرغم نیاز به مشاوره، متأسفانه دانشجویان، اساتید مشاور را به عنوان منبع مطمئن و مرجع رفع نیازهاي خود در طي تحصیل نمي شناسند) 2(. بدیهی است هر چه رضایت دانشجویان از اساتید بیشتر باشد مراجعه آنها برای حل مشكل آموزشی، دریافت مشاوره و راهنمایی تحصیلی در مورد ادامه تحصیل و مسائل شغلی و حرفه ای بیشتر خواهد بود) 11(. در مطالعه گله دار و همكاران دانشجویان از مشاوره تحصیلی اساتید راهنما رضایت کافی نداشتند. لذا محققین برای اجرای مناسب مشاوره، اقداماتی نظیر اجرای قوانین و مقررات مربوط به استاد راهنما، پایش عملكرد و نتایج حاصل از فعالیت اساتید راهنما و اجرای برنامه های آموزشی مدون را پیشنهاد نمودند) 21(.
شكی نیست که داشتن نگرش مناسب، آگاهی و مهارت کافی در مورد نحوه انجام وظایف مشاوره و راهنمایی به منظور کمك و یاری دانشجویان ضروری و بسیار با اهمیت است. نتایج یك مطالعه نشان داد که آگاهی، نگرش و عملكرد اساتید راهنما در مورد مشاوره و راهنمایی تحصیلی در حد قابل قبول نبوده است) 3(. در مطالعات گوناگون بر لزوم نگرش مثبت اساتید نسبت به وظایف استاد مشاور و آمادگی آنان برای کسب دانش و مهارت بیشتر برای مشاوره و راهنمایی دانشجویان تاکید شده است) 13(. از آنجایی که استاد مشاور به عنوان اولین سطح ارتباطی دانشجو با سیستم آموزشی محسوب می شود، وجود تفاوت در دیدگاه های اساتید و دانشجویان می تواند به اجرای نامناسب این برنامه، کاهش رضایت آنان و در نهایت افت تحصیلی دانشجویان سبب شود) 41(.
از آنچه گفته شد می توان دریافت که استاد راهنما در هدایت دانشجو در تمام طول تحصیل نقش کلیدی دارد ولی علیرغم نیاز به مشاوره، متأسفانه دانشجویان اساتید مشاور را به عنوان منبع مطمئن و مرجع رفع نیازهای خود حین تحصیل نمی شناسند) 15(. گزارشهای حاصله از اساتید راهنما نیز حاکی از آن است که دانشجویان مراجعه کمی به استاد راهنما داشته و در برخی مواقع استاد راهنما را در حل مشكل خود موثر نمی دانند. مطالعه سام) 1391( نیز نشان می دهد که 7/71 درصد دانشجویان مراجعه کمی به مشاور داشتند) 6(. شاید عدم اعتقاد دانشجویان به مفید بودن مشاوره های استاد راهنما یكی از موانع مراجعه آنها نزد اساتید راهنماست. لذا این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه نگرش اساتید و دانشجویان نسبت به مشاوره تحصیلی انجام شده است تا شاید بتوان با بررسی نكات مختلف ،گامی در جهت ارتقاء کیفیت برنامه مشاوره تحصیلی دانشجویان برداشت.
روش مطالعه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

این مطالعه توصیفی- مقایسه ای است که در سال 1390 در دانشكده پرستاری و مامایی تبریز انجام شده است. جامعه پژوهش شامل اساتید راهنما و دانشجویان پرستاری، مامایی و اتاق عمل بودند .اساتید و دانشجویان دانشكده پرستاری و مامایی تبریز که معیارهای ورود به مطالعه مانند، اشتغال به کار یا تحصیل در زمان انجام مطالعه ،داشتن حداقل دو ترم تحصیلی سابقه مشاوره تحصیلی را داشتند به روش تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. دانشجویان انتقالی، مهمان و آنهایی که بیماری شناخته شده روانی داشتند، از مطالعه خارج شدند .
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:23 +0330 on Wednesday October 11th 2017


دیدگاهتان را بنویسید