Introduction: Lecture as a teacher-centered pattern is a common method in education. However, previous years showed a tendency of various disciplines of medical sciences toward a student-centered orientation. This study aimed to compare the effectiveness of teaching through lecture and conference presentation method on the learning level of anesthesiology students.
Method: This quasi-experimental study was performed on 44 anesthesiology students through census method in Jahrom University in 2013. This study compared teaching through peer learning with lecture method. At the end of the semester, satisfaction questionnaires were completed by the students. Also, at the end of the course, students were assessed using multiple-choice questions.
Results: Mean test scores in the classroom conference method and teacher lecture method were79.02 ± 11.43 and 78.57 ± 8.21, respectively. The difference was not statistically significant (p=0.76). Also the results showed that most of the students (68.36%) were satisfied with the class conference method.
Conclusion: The two teaching methods used did not have a statistically significant difference and a tangible effect on the final exam results. However, conference method had the highest student’s satisfaction. In line with the finding of this study, learning method based on the student participation is recommended.
Keywords: Teaching method, lecture, conference method, learning.
Received: 9 November 2014 Accepted: 10 October 2015
مقايسه تأثير تدريس به روش يادگيری از طريق همتايان با روش سخنرانی بر ميزان يادگيري
دانشجويان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1392
رسول اسلامی اکبر1، محسن حجت2، *زهره بادیه پیمای جهرمی3
استادیار، دکتري پرستاري، گروه داخلی-جراحی، دانشکده پرستاري و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.
عضو هیأت علمی، دانشجوی دکتري پرستاري، گروه داخلی-جراحی، دانشکده پرستاري و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.
عضو هیأت علمی، گروه پرستاری داخلی-جراحی، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران )نویسنده مسؤول(
[email protected] :پست الکترونیکی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نشریه آموزش پرستاری دوره 4 شماره 3 پاییز 56-65 1394
چکيده
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه: روش سخنرانی به عنوان یکی از الگوهای استاد محور از روش های رایج در آموزش می باشد در حالی که طی سالهای گذشته گرایش رشته های مختلف علوم پزشکی به سمت دانشجو محوری آشکار شده است. این مطالعه به هدف مقایسه تأثیر تدریس به روش یادگیری از طریق همتایان و سخنراني بر میزان یادگیري دانشجویان و رضایتمندی آنان از الگوی یادگیری از طریق همتایان در قالب روش ارائه کنفرانس های کلاسی انجام گرفت.
-15874-1216891

روش: این مطالعه نیمه تجربي در سال 1392 در دانشگاه علوم پزشکی جهرم در درس تئوری فیزیوپاتولوژی به روش سرشماری بر روي 44 نفر از دانشجویان هوشبری انجام گردید. بعضی از مباحث به روش معمول سخنرانی و برخی از مباحث در قالب تدوین و ارائهکنفرانس های کلاسی توسط گروه های دانشجویان تدریس شدند. در پایان ترم تحصیلی، بعد از اجراي دو روش تدریس، پرسشنامه رضایتمندی از روش آموزشی ارائه کنفرانس توسط دانشجویان تکمیل گردید. همچنین در پایان دوره آموزشی از مطالب درسي دو روش تدریس، آزمون چهار گزینه اي به عمل آمد.
یافته ها: میانگین نمرات امتحانی دانشجویان در روش کنفرانس کلاسی دانشجویان 43/11±02/79 و در روش سخنرانی استاد 21/8±57/78 بود که با یکدیگر تفاوت آماری معنی داری نداشتند) 76/0=P(. همچنین نتایج رضایتمندی دانشجویان از روش تدریس توسط دانشجویان نشان داد که اغلب دانشجویان) 36/68%( از روش ارائه کنفرانس های کلاسی راضی بودند.
نتیجه گیری: اگرچه دو روش تدریس مورد استفاده، بر نتایج آزمون پایان دوره اثرات ملموسی نداشت و بین یادگیری دانشجویان در دو روش تدریس تفاوت آماری معناداری مشاهده نشد اما رضایت اغلب دانشجویان را جلب نموده است. با توجه به تأکید منابع بر استفاده از روش های یاددهی-یادگیری مبتنی بر مشارکت دانشجویان اجرای چنین روش هایی پیشنهاد می گردد.
کلید واژه ها: روش تدریس، سخنرانی، کنفرانس کلاسی، یادگیری.
تاریخ دریافت: 18/1393/8 تاریخ پذیرش: 18/7/1394
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه

در برنامه هاي آموزشي، دو الگوي کلي تدریس وجود دارد؛ الگوي استاد محور که استاد نقطه اتکاي فراگیر است و در این الگو فراگیران مطالب را مي آموزند و زود هم فراموش مي کنند ،الگوي دیگر دانشجو محور نامیده مي شود که به فراگیر، نیازها وتوانایي هاي او توجه خاص دارد) 1(.
روش سخنرانی به عنوان یکی از الگوهای استاد محور از روش های رایج در آموزش می باشد که برای دانشجویان فرصت تأمل در امر یادگیری خود را فراهم نمی نماید) 2( اما عوامل مختلفی مانند آسان بودن، مناسب بودن برای کلاس های پر جمعیت، حجم زیاد مطالب آموزشی و محدود بودن زمان تدریس باعث گردیده که هنوز هم جایگاه خود را در برنامه درسی حفظ نماید) 3،2( و در آموزش علوم پزشکی به عنوان یک روش بسیار کم هزینه برای ارائه ایده ها و مفاهیم جدید و شناسایی ارتباطات فیزیولوژیک و آناتومیک بدن انسان به تعداد زیادی از دانشجویان رشته های علوم پزشکی کاربرد داشته باشد؛ این در حالی است که باید تشویق شوند و بیاموزند که چگونه یاد بگیرند و به عنوان افرادی ماهر، با دانش کافی و سطح بالایی از عملکرد، توانایی خودیادگیری در محیط به سرعت در حال تغییر را داشته باشند) 4(.
راههای مختلفی برای کمک به یادگیری دانشجویان و تقویت درک مطلب توسط آنها وجود دارد، یکی از این روشها یادگیری از طریق همتایان است) 5( که به صورت توسعه دانش و مهارت از طریق کمک فعال و حمایت بین افراد هم سطح تعریف مي شود 6)( در این روش دانشجویان به یکدیگر کمک می نمایند یاد بگیرند و خودشان نیز با آموزش به همتایان یاد می گیرند؛ در حقیقت دانشجویان فعالانه مشارکت می نمایند، از یکدیگر می آموزند و مسئولیت یادگیری خود را بر عهده می گیرند) 5(. از جمله روشهایی که می تواند زمینه یادگیری از همتایان را در دانشجویان فراهم سازد استفاده از روش ارائه کنفرانس توسط دانشجویان است. در این راستا تدریس با شیوه کنفرانس کلاسی، فرصتی را در اختیار دانشجویان قرار می دهد تا با ارائه بخشی از موضوع و همچنین با طرحپرسشها، شرکت فعالی در آموزش داشته باشند و با بهره گیری از این روش، امکان شرکت بیشتر دانشجویان در مقایسه با روش تدریس سخنرانی فراهم می گردد) 7(.
این روش اجازه می دهد تا دانشجویان یک کنفرانس واقعی را تجربه نمایند، به راهبردهایی که استاد برای ارائه خود استفادهمی نماید توجه نمایند و یاد بگیرند که این روش یادگیری چگونه به آنها در بر آوردن نیازهای درسی کمک خواهد نمود) 8(. ارائه کنفرانس به عنوان یک روش یادگیری توام با شور و انگیزه است که دانشجویان با آن احساس راحتی می نمایند و هدف آن یادگیری بیشتر و دریافت بازخورد از اساتید می باشد) 9(. چنانچه در مطالعه ادیب حاج باقری و همکاران) 2011( تدریس توسط دانشجویان نسبت به روش سخنرانی استاد با رضایت و یادگیری بیشتری برای دانشجویان همراه بود) 2( اما در بررسی های انجام شده دیدگاه های متفاوت دیگری نیز گزارش گردیده است و علی رغم اینکه دانشجویانی که نقش مدرس و فرد آموزش دهنده را بر عهده داشتند احساس می کردند که مطالب را حتی بهتر از زمانی که توسط استاد آموزش داده می شود یادمی گیرند؛ اما، سایر دانشجویان از آموزش همتای خود رضایت نداشته و این روش آموزش را بدون جزئیات کافی و ناقص می دانستند و به عقیده آنان اگر همین مطالب توسط استاد تدریس شود بهتر یادمی گرفتند) 01(.
بدین ترتیب با توجه به مطالب یاد شده و نتایج مطالعات انجام گرفته که نتایج متفاوتی را در ارتباط با یادگیری و رضایتمندی دانشجویان از از رویکردهای تدریس استاد محور و دانشجو-محور گزارش می دهند محققین بر آن شدند مطالعه ای را با هدف مقایسه تأثیر تدریس به روش یادگیری از طریق همتایان با سخنراني بر میزان یادگیري دانشجویان هوشبری و رضایتمندی ایشان از روش ارائه کنفرانس های کلاسی به انجام رسانند.
روش مطالعه


دیدگاهتان را بنویسید