Results: Positive and direct correlation was observed between students’ academic performance and social intelligence (R=0. 394, P=0. 00), a compassion subscale of moral intelligence (r=0. 320, P=0. 00), a responsibility subscale of moral intelligence (R=0. 243, P=0. 00), a forgiveness subscale of moral intelligence (r=0. 436, P=0. 00), and honesty subscale of moral intelligence (r=0. 263, P=0. 00). The results of multivariate correlation coefficient showed that variable of social intelligence and the subscales of moral intelligence may partially (41.3%).
Conclusion: According to the direct correlation of academic performance with social intelligence and subscales of moral intelligence, it seems that social and moral intelligence causes an increase in the students’ academic performance.
Keywords: Social Intelligence, Moral Intelligence, Academic Performance, Students.
Received: 9 November 2014 Accepted: 13 November 2015
بررسی ارتباط هوش اجتماعی و اخلاقی با عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی
شهرستان های مراغه و بناب در سال 1393
*مظفر غفاری1، نادر حاجلو2، شهناز بایرامی3
مربي، گروه روان شناسی، دانشگاه پيام نور، ایران )نویسنده مسؤول(
[email protected] :پست الکترونیکی
دانشيار، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی، دانشگاه محقق اردبيلی، اردبيل، ایران.
کارشناسی ارشد روانشناسی بالينی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات آذربایجان شرقی، تبریز، ایران.

نشریه آموزش پرستاری دوره 4 شماره 3 پایيز 48-55 1394
چکیده
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه: هوش اجتماعی و اخلاقی در محيط های دانشگاهی که از لحاظ تفاوت های فردی و شخصيتی از تنوع بسياری برخوردار هستند، باعث افزایش سازگاری دانشجویان شده و عملکرد تحصيلی آنان تحت تأثير قرار میدهد. هدف این مطالعه بررسي ارتباط هوش اخلاقی و اجتماعی با عملکرد تحصيلی دانشجویان میباشد.
روش : روش پژوهش توصيفی از نوع همبستگی است. نمونه آماری این تحقيق شامل 333 نفر از دانشجویان علوم پزشکی دانشگاههای آزاد و دولتی شهرستانهای بناب و مراغه در سال 1393 بودند که به روش خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از نسخه فارسی پرسشنامههای هوش اجتماعی تت و هوش اخلاقی لنيک و کيل استفاده شد. سپس داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه مورد تحليل قرار گرفتند.
9525-1904284

یافته ها: بين عملکرد تحصيلی دانشجویان با متغير هوش اجتماعی) 493/0=r و 00/0=P(، مؤلفه دلسوزی) 023/0=r و 00/0=P(، مؤلفه مسئوليت پذیری) 342/0=r و00/0=P(، مؤلفه بخشش) 634/0=r و 00/0=P( و مؤلفه درستکاری هوش اخلاقی) 362/0=r و00/0=P( رابطه مثبت و مستقيم وجود دارد. نتایج ضریب همبستگی چند متغيری به روش Enter نشان داد که متغير هوش اجتماعی وخرده مقياس های هوش اخلاقی در تبيين متغير عملکرد تحصيلی دانشجویان) 3/41%( سهم دارند.
نتیجه گیري: با توجه به ارتباط مستقيم عملکرد تحصيلی با هوش اجتماعی و مولفه های هوش اخلاقی، به نظر می رسد هوش اجتماعی و اخلاقی باعث افزایش عملکرد تحصيلی دانشجویان میشود .

کلید واژه ها: هوش اجتماعی، اخلاقی، عملکرد تحصيلی، دانشجویان.
تاریخ دریافت: 81/8/3931 تاریخ پذیرش: 22/8/1394
مقدمه

یکي از مشکلات شایع نظام آموزشي در بسياري از کشورهاي جهان، پدی دهي افُت تحصيلي است که زی انهاي علمي، فرهنگي و اقتصادي زیادي متوجه دولتها و خانوادهها ميکند. تلاش براي شناسایي عوامل مهم در پيشرفت تحصيلي و ارای هي راهبردها و انجام اقداماتي در جهت کاهش خسارات ناشي از افُت تحصيلي ،مستلزم تحقيقات بسيار در این زمينه است) 1(. تعاریف متفاوتی از عملکرد تحصيلی و روش های اندازه گيری آن وجود دارد که به طور عمده در دو حيطه عينی و ذهنی قرار می گيرند) 2(. درپژوهش های انجام شده پيرامون ارزیابی عملکرد تحصيلی، نمرات دروس یا دوره های تحصيلی به عنوان معيار تعيين کننده عملکرد تحصيلی مد نظر قرار گرفته شده است) 4،3(. عوامل مختلفی با عملکرد تحصيلی رابطه دارد یکی از این عوامل، متغير هوش اجتماعی هست. هوش اجتماعی) Social Intelligence( در ابتدا فقط به عنوان یک مفهوم منفرد معرفی شد، اما بعدها آن را به عنوان دو نوع هوش فردی تعریف کردند که به دو جنبه هوش
درون فردی) Intrapersonal Intelligence( و هوش بين فردی) Interpersonal Intelligence( می پردازد که شامل دانش و آگاهی در مورد خود و دیگران می باشد) 5(. هوش اجتماعی به عنوان یک توانایی ضروری برای افراد به منظور ارتباط، درک و تعامل مؤثر با دیگران می باشد) 6(. هوش اجتماعی را می توان درک بهتر از روابط بين انسانها، احساسها، افکار و رفتار تعریف کرد) 7(. موفقيت در عملکرد تحصيلی، وابسته به هوش اجتماعی دانشجویان می باشد) 8(. بين عملکرد تحصيلی و هوش اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد) 10،9(. عملکرد تحصيلی بالا به هوش اجتماعی وابسته است) 11(. از نظر هوش اجتماعی بين دو گروه از دانش آموزان دارای خلاقيت بالا و پایين تفاوت وجود دارد) 21(. اما در مطالعه Meijs و همکاران رابطه هوش اجتماعی و عملکرد تحصيلی معنی دار مشاهده نشد) 31(.
متغير دیگری که با عملکرد تحصيلی دانشجویان رابطه دارد هوش اخلاقی است .Martin و همکاران هوش اخلاقی را اعتقاد عميق و ارزش های ميدانستند که قادر است تمامی افکار و رفتارهای فرد را هدایت کند) 14(. این نوع هوش به مثابه نوعی جهت یاب برای اقدام به عمل درست و توانایی کاربرد اصول اخلاقی در تعامل با دیگران است) 15(. هوش اخلاقی به معنی ظرفيت و توانایی درک درست از خلاف، داشتن اعتقادات اخلاقی قوی و عمل به آنها و رفتار در جهت صحيح و درست است) 16(. هوش اخلاقی یکی از ابعاد هوش است که می تواند چارچوبی را برای عملکرد صحيح انسانها فراهم آورد و به عنوان یک عامل پيش بينی کننده رفتار انسانها محسوب شود) 17(. بسياری از رفتارها و عملکردهای انسان ریشه در اصول و ارزش های اخلاقی دارد و از آن متأثرمی شود) 18(. در نظر گرفتن اصول اخلاقی نتایج مهمی در پذیرش تفاوتها و پی بردن به ارزش های گوناگون به دنبال دارد) 19(. متغير اخلاق و هوش اخلاقی در پيش بينی عملکرد تحصيلی دانش آموزان متوسطه، سهم دارند) 20(. اخلاق تحصيلی و پایبندی به قواعد با عملکرد تحصيلی دانشجویان رابطه دارد) 21(. ميزان هوش اخلاقی و صلاحيت اخلاقی در دو گروه از دانشجویان دارای عمکرد تحصيلی بالا و پایين متفاوت می باشد) 22(. برای افزایش عملکرد تحصيلی دانشجویان، لازم هست که اخلاق و هوش اخلاقی آنها تقویت شود) 23(. یکی از عوامل بالقوه عملکرد تحصيلی مطلوب، هوش اخلاقی دانشجویان می باشد) 22(. بين پيشرفت تحصيلی و رشد اخلاقی در دختران نوجوان رابطه مثبت و معنی دار مشاهده شد) 42(. رابطه هوش اخلاقی با پيشرفت تحصيلی دانشجویان مثبت و معنی دار میباشد) 25(. یافته مطالعه مایر نشان داد که با افزایش هوش اخلاقی می توان عملکرد تحصيلی دانشجویان را تقویت کرد) 62(.
از آنجایی که دانشگاه از لحاظ بافت قومی، طبقه اجتماعی و مذهبی از تنوع بسياری برخوردار است و جامعه دانشجویی متأثر از این تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی هستند. ًضمنا در داخل کشور تحقيق روشنی راجع به موضوع حاضر صورت نگرفته است و اجرای چنين طرحها، می تواند باعث تقویت دانش روانشناسی اجتماعی و فرهنگی در داخل کشور باشد. گذشته از این در نظام آموزشی استفاده از نتایج تحقيقات، امکان سياست گذاری، برنامه ریزی و اجرای بخردانه فعّاليت های نظام های آموزشی را فراهم می آورد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش هوش اجتماعی و اخلاقی در تبيين عملکرد تحصيلی دانشجویان علوم پزشکی انجام گردید.
روش مطالعه


دیدگاهتان را بنویسید