Results: Iran Master’s curriculum of pediatric nursing has distinctive philosophy, values, position, and career duties. The required qualification to enter the course is included having a Bachelor’s of Science degree in nursing and passing the test. In the United States interview and presenting the scores, CV, and working licensure were essential as well. Pediatric nursing course is delivered during 4 semesters in Iran. In the curriculum of the USA it is also possible to pass the course as part-time. The content of both curriculums were similar.
Conclusion: The new pediatric nursing master’s curriculum in Iran has many strong points regarding its clinical nature. Considering the volunteers’ carrier records, interviewing participants in terms of their psychological qualification before entering the course and also delivering the course as a part-time program could be worthwhile.
Keywords: Curriculum, pediatric nursing, master of science.
Received: 1 April 2015 Accepted: 23 September 2015
مقایسه برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری کودکان ایران و آمریکا
فاطمه قربانی1، ماهنی رهکار فرشی2، لیلا ولیزاده3
دانشجوی دکتری آموزش پرستاری، گروه کودکان، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران.
دانشجوی دکتری آموزش پرستاری، گروه کودکان، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران )نویسنده مسؤول(
[email protected] :پست الکترونیکی
دانشیار گروه کودکان، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران.

نشریه آموزش پرستاری دوره 4 شماره 3 پاییز 41-47 1394
چکیده
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه: هدف از برنامه های کلان پرستاری، فارغ التحصیل شدن پرستارانی است که در محیط های مراقبتی تغییر مثبت ایجاد کنند .مقایسه نظام های مختلف آموزشی باعث ارتقای محتوی و کیفیت برنامه آموزشی شده و توجه به نظام های موفق جهان، مبین نهادینه شدن یک نظام کارآمد می باشد. این مطالعه با هدف مقایسه برنامه آموزشی ارشد پرستاری کودکان ایران و آمریکا و ارائه پیشنهادات عملی جهت بهبود کیفیت آن انجام شده است.
روش: این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 93 انجام شده است. پس از جستجوی اینترنتی در ارتباط با برنامه آموزشی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان در دانشگاه های معتبر جهان، دانشگاه جان هاپکینز آمریکا بدلیل تشابه نسبی رشته انتخاب شده و دو برنامه آموزشی از نظر فلسفه، اهداف، محتوای دوره تحلیل و نقاط ضعف و قوت آنها ارزیابی شده است .
-3174-1903612

یافته ها: برنامه کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ایران دارای فلسفه، ارزش ها، جایگاه و وظایف شغلی مشخص می باشد. ضوابط ورود به دوره در ایران داشتن مدرک کارشناسی و قبولی در آزمون می باشد در آمریکا علاوه بر آن، ارائه ریز نمرات و رزومه، انجام مصاحبه و پروانه کار ضروری است. برنامه آموزشی ایران به صورت ترمی در چهار نیمسال ارائه می گردد. در آمریکا امکان گذراندن دوره بصورت پاره وقت نیز وجود دارد. محتوی هر دو برنامه مشابه می باشد.
نتیجه گیری: برنامه آموزشی جدید دوره ارشد پرستاری کودکان ایران با توجه به ماهیت بالینی آن دارای نقاط قوت بسیاریمی باشد. جهت بهبود کیفیت هر چه بیشتر دوره، توجه به سوابق کاری داوطلبان، انجام مصاحبه از لحاظ خصوصیات روانشناختی قبل از ورود به دوره و ارائه دوره بصورت پاره وقت پیشنهاد می شود.
کلید واژه ها: برنامه آموزشی، پرستاری کودکان، کارشناسی ارشد.
تاریخ دریافت: 21/1/4931 تاریخ پذیرش: 2/7/1394
مقدمه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

برنامه های درسی آینه پیشرفت دانشگاه ها بوده و در توفیق یا شکست این موسسات نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند، بنابراین بررسی برنامه های درسی موجود در دانشگاه ها اهمیت ویژه ایمی یابد) 1(. برنامه درسی از مؤلفه های اصلی یک نظام تربیت رسمی است. زیرا این مؤلفه به صورت هدفمند، تجارب تربیتی ویژه ای را برای ارتقاء و تعالی در ابعاد و شئون مختلف فراهم می نماید 2)(. ارزشیابی در آموزش عالی به منظور ارتقای کیفیت برنامه های درسی در دهه های اخیر مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفته است) 3(. هدف، توجه به شاخص های کیفی و ارتقای کیفیت آموزش در بخش آموزش عالی و در نهایت تربیت نیروهایی است که از قابلیتهای اخلاقی، علمی و عملی کافی برخوردار باشند) 5،4(.
از آنجایی که هدف پرستاری ارتقاء سلامت افراد در کلیه فرایندهای زندگی به منظور دستیابی به سطوح بالاتر تندرستی است،لذا جایگاه این رشته در نظام سلامت کشور بسیار حساس بوده و یکی از عناصر اصلی در هدایت جامعه بسوی اهداف بیست ساله کشور به حساب می آید، بنابراین تعهد نظام سلامت در پاسخگویی مناسب و حرکت در جهت سند چشم انداز بیست ساله کشور )تأمین سلامت با کیفیت زندگی مطلوب و بهره مندی از محیط زیست سالم(، برخوردی هوشمندانه را الزامی می سازد) 6(. هدف از برنامه های کلان پرستاری، فارغ التحصیل شدن پرستاران توانمندی است که در محیط مراقبت سلامتی تغییر مثبت ایجاد کرده و در راستای ارتقای کیفیت زندگی افراد، خانواده ها، گروه ها و بطور کلی جامعه قدم بردارند) 8،7(. عدم تطابق آموزش ها با نیازهای جامعه ،فراگیران و دانش مستقل پرستاری، می تواند صدمات بسیاری به آموزش پرستاری وارد آورد) 10،9(. برای پاسخگویی به این نیازها ،رشته های تحصیلی گوناگون پرستاری در دنیا دایر شده است. رشته پرستاری کودکان یکی از رشته های یاد شده است که در حوزه سلامت در خدمت کودکان و خانواده آنها قرار دارد و دانش آموختگان این رشته در زمینه های مختلف، آموخته ها و مهارتهای خود را در جهت حمایت از این قشر جامعه قرار می دهند) 11(. در ایران برنامه دوره کارشناسی ارشد آموزش پرستاری 19 سال پیش با توجه به نیازهای جامعه برنامه ریزی شده است. جایگاه شغلی تعریف شده برای فارغ التحصیلان در آن زمان شامل مؤسسات آموزش عالي یا مراکز تحقیقاتي بود و دانش آموختگان رشته جهت تدریس، تحقیق و برنامه ریزي در مؤسسات تربیت می شدند. کرمانشاهی و همکاران 1390)( در مطالعه خود به مقایسه برنامه آموزش کارشناسی ارشد کودکان در ایران و کانادا پرداخته اند. طبق نتایج مطالعه، واحدهایعملی برنامه بسیار محدود بوده و سایر محتوی نیز متناسب با نیازجامعه نمی باشد. وظایف، فلسفه، اهداف و رسالت برنامه نیز نیاز به بازبینی و اصلاح دارند) 01(.
افزایش تعداد فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد پرستاری و بالا بودن نیاز به خدمات تخصصی در مراکز درمانی از یک طرف و افزایش تعداد دانش آموختگان مقطع دکترا و تمایل به جذب نیروی دکترا در مراکز آموزشی از سوی دیگر، سبب شد گستره کاری کارشناسان ارشد از دانشکده ها به بیمارستانها تغییر یابد .پرستاری کودکان از سال 1374 به عنوان یک گرایش در دو برنامه ،دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش پرستاری و کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت خدمات پرستاری ارائه شده است ولی برای جلوگیری از ناهمخوانی محتوی برنامه آموزشی با نیازهای جامعه، رشته ارشد پرستاری کودکان با محتوی و اهداف هماهنگ با خواست های جامعه و بصورت بالینی طراحی شده است. در سال 1391 برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری کودکان به عنوان یک رشته مجزا به تصویب رسیده و اجرا می شود.
دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری کودکان در بیشتر دانشگاه های معتبر دنیا نظیر کانادا، آمریکا، انگلستان و استرالیا نیز دایر می باشد) 11(. رویکرد علمی به برنامه درسی، هدف و جنبه های ملموس برنامه را بیش از هر چیز مورد توجه قرار می دهد. اما رویکرد انسان گرایانه به داده های ناشی از برنامه درسی نگاهی ارزشی و کیفی دارد. رویکرد حقیقی یا ذات نگر نیز بر طرح و تدوین برنامه درسی نظر دارد و تناسب محتوا، ارزش اهداف و انواع فعالیتهای یادگیری را مورد تأکید قرار می دهد) 12(. از طرف دیگر توجه به نظام های آموزشی موفق در جهان، مبین نهادینه شدن یک نظام کارآمد و اثربخش است) 3( و مقایسه نظام های مختلف آموزشی باعث ارتقای محتوی و کیفیت برنامه آموزشی می گردد .با توجه به اینکه تلاش کمیته بازنگری بر آن بوده که با گنجاندن نیازهای آموزشی در برنامه، در جهت اعتلای سلامت کودکان گام بردارد، این مطالعه با هدف مقایسه برنامه آموزشی ارشد پرستاری کودکان و ارائه پیشنهادات عملی و کارساز جهت بهبود کیفیت برنامه آموزشی انجام شده است.
روش مطالعه


دیدگاهتان را بنویسید