*علیرضا عبدی1، پروانه اسدی2، تورج محمدیاری3، جواد میری4
دانشجوی دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ، ایران )نویسنده مسؤول(
[email protected] :پست الکترونیکی
کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ، ایران.
دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
4-کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ، ایران.

نشریه آموزش پرستاری دوره 4 شماره 3 پاییز 19-29 1394
چکیده
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه: تصمیم گیری یکی از مفاهیم اصلی پرستاری است که بر کیفیت مراقبت از بیمار تأثیر مستقیم دارد. آگاهی از ارتباط بین سبک تصمیم گیری با صلاحیت بالینی پیش نیاز طراحی برنامه های آموزشی مناسب جهت ارتقاء سطح تخصص پرستاران است، با عنایت به کمبود اطلاعات در این زمینه، مطالعه حاضر با هدف تعیین همبستگی بین سبک تصمیم گیری عمومی با صلاحیت بالینی در پرستاران انجام گردید.
32824-1140734

روش: این مطالعه به صورت همبستگی در سال 1393 انجام شد نمونه ها شامل 204 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی کرمانشاه بودند که به صورت تصادفی طبقه ای وارد مطالعه شدند، ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه های صلاحیت بالینی بنر و سبک تصمیم گیری اسکات و بروس بودند. داده ها با مراجعه به محل کار نمونه ها و تکمیل پرسشنامه ها جمع آوری شدند، سپس با استفاده از نرم افزار 61 SPSS و آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .
یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره صلاحیت بالینی کل برابر با 74/10±56/69 بود، نمره سبک تصمیم گیری عقلایی
)70/3 ±97/17( و سبک تصمیم گیری شهودی) 34/3 ±95/17( از سایر سبک ها بیشتر بودند. آزمون همبستگی نشان داد که بین سبک تصمیم گیری عقلایی ) 902/0=p=0/003, r( و شهودی) 600/0=r=0/193, p( با صلاحیت بالینی ارتباط معنادار مثبتی وجود دارد.
نتیجه گیری: در مطالعه حاضر ارتباط معناداری بین سبک های تصمیم گیری شهودی و عقلایی با صلاحیت بالینی در پرستاران یافت شد، لذا توصیه می شود برنامه های آموزشی مناسب برای تقویت این سبکهای تصمیم گیری در دانشجویان و کارکنان پرستاری جهت افزایش سطح صلاحیت بالینی آنها طراحی شود.
کلید واژه ها: تصمیم گیری، صلاحیت بالینی، پرستاران.
تاریخ دریافت: 21/1/4931 تاریخ پذیرش: 2/7/1394
مقدمه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

انسانها معمولا به صورت روزمره درگیر تصمیم گیری در خصوص مسائل ساده و پیچیده زندگی هستند، این تصمیم گیری می تواند به صورت حرفه ای یا غیر حرفه ای انجام شود) 1(. بعضی پژوهشگران بر این باورند که “تصمیم گیری” یک روند فرآیندی را طی می کند) 2(؛ براین اساس تصمیم گیری یک فرایند چند مرحله ای است که از تعریف و جمع آوری داده ها شروع می شود و با اقدام بر روی آنها پایان می پذیرد) 3(. پژوهشگران دیگر تصمیم گیری را یک تجربه شخصی می دانند که براساس علائق، ارزشها و ایدئولوژی افراد شکل می گیرد) 4(، هانوند) Hannond( و همکاران تصمیم گیری و قضاوت را طیفی بین تحلیلی و شهودی می دانند) 5( و اسکات و بروس) Scott& Bruce1995) (( پنج سبک تصمیم گیری عقلایی، شهودی، اجتنابی، آنی، و وابستگی را براساس ویژگیهای شخصیتی و درونی افراد مطرح کرده اند) 6(؛ در تصمیم گیری عقلایی فرد مشکل را می شناسد، از همه راه حلها مطلع است و طی یک رویکرد فرآیندی که نیاز به زمان دارد، بهترین راه حل را انتخاب می کند) 7(. تصمیم گیری براساس شهود به صورت ناخودآگاه، بلاواسطهو بدون طی مراحل فرایندی صورت می گیرد و نوعی تمایل درونی فرد برای انجام عمل خاصی بدون وجود شواهد کافی است) 8-01(، در تصمیم گیری اجتنابی تصمیمات به تعویق می افتند و فرد تمایلی به انجام آن ندارد) 11(، تصمیم گیری آنی بدون پشتوانه فکری کامل و در کمترین زمان ممکن انجام می گیرد)6(، و در نهایت در تصمیم گیری وابسته فرد به دیگران متکی است، استقلال فکری کمی داشته و نقش تقریبا منفعلی در تصمیم گیری دارد) 11(.
سبک تصمیم گیری هر فردی به عنوان ویژگی نسبتا منحصر به فرد او محسوب می شود که براساس عوامل روانی، شخصیتی و محیط تصمیم گیری شکل می گیرد) 12(، بروین دبروین) Bruine de Bruin( و همکاران بیان کردند که سبک تصمیم گیری غالب در افراد مختلف مرتبط با مهارت در تصمیم گیری، مشخصه های شخصی و تواناییهای شناختی او است) 13(. نحوه تصمیم گیری همچنین تحت تأثیر نگرش، حرفه، وضعیت سلامتی، تجربیات ،مشخصه تصمیم و زمینه های فرهنگی افراد قرار می گیرد) 41(. نتایج مطالعات نشان می دهد که عملکرد حرفه ای افراد تحت تأثیر سبک تصمیم گیری آنها است) 15( و سبک های مختلف تصمیم گیری با استفاده از رویکردهای متنوع آموزشی و ایجاد زمینه های محیطی مناسب قابل تغییر هستند، بدین منظور می توان متناسب با نوع حرفه، گرایش به طرف سبک خاصی از تصمیم گیری را تقویت کرد، زیرا تناسب سبک تصمیم گیری فرد با شغل یکی از عوامل اصلیپیشرفت حرفه ای است) 51-71(.
تصمیم گیری یکی از مفاهیم اساسی در پرستاری است که فرایند مراقبت از بیمار و روند بهبودی او را تحت تاثیر قرار می دهد 18،19)(. لوری و سالانترا) Lauri, & Salanter¨a( بیان کردند که بیشتر از 60% پرستاران از روشهای تلفیقی برای تصمیم گیری استفاده می کنند) 20(، رمضانی بدر و همکاران) 2009( نشان دادند که پرستاران براساس سه رویکرد شهود، تشخیص موقعیت های مشابه و آزمون فرضیه تصمیم گیری می کنند) 8( و جوهانسون )Johansen( و همکاران) 2015( لزوم توجه پرستاران به روشهای مختلف دانستن برای تصمیم گیری مناسب در زمینه های متنوع پرستاری را مطرح کرده اند) 18(. بنر) Benner( بیان می دارد نوع قضاوت و تصمیم گیری پرستاران تعیین کننده سطح صلاحیت بالینی آنهاست) 21(. صلاحیت بالینی یکی از شاخصهای اصلی تعیین عملکرد در پرستاری است) 22(، و با عنایت به لزوم ارائه مراقبت با کیفیت به بیماران و پیچیده شدن محیط های درمانی همگام با ظهور بیماریهای جدید، این مفهوم به یکی از موضوعات اساسی مراکز آموزشی پرستاری تبدیل شده است و پژوهشگران بر این باورند که برای حفظ استانداردهای مراقبتی پرستاری شناخت روشهای توسعه و ارتقاء صلاحیت بالینی الزامی است) 23(. از دیدگاه بنر پرستاران از نظر صلاحیت بالینی به 5 گروه مبتدی، مبتدی پیشرفته، ّباصلاحیت ،ماهر و متخصص طبقه بندی می شوند؛ هر چه فرد سطح صلاحیت بالینی بیشتری داشته باشد جنبه شهودی قضاوت و تصمیم گیری او بیشتر است) 24(، اما مطالعات دیگر در این رابطه نتایج متناقضی بدست آورده اند؛ همپسال) Hempsall( در راستای نظریه بنر، بیان می دارد شهود سبک تصمیم گیری غالب در پرستاران متخصص است) 25(، اما در پژوهش انگلیش) English(، ارتباطی بین سبک تصمیم گیری و صلاحیت بالینی وجود ندارد) 26( و گابت و چاسی )Gobet & Chassy( بیان کردند که لازمه رسیدن به سطح بالای صلاحیت بالینی در پرستاران استفاده از سبکهای مختلف تصمیم گیری تحلیلی و شهودی در تلفیق با یکدیگر است) 72(.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

پژوهشگران جهت طراحی برنامه های آموزشی مناسب برای افزایش مهارت در تصمیم گیری و صلاحیت بالینی در پرستاران ،انجام مطالعات بیشتر را ضروری دانسته اند) 28،18(، با عنایت به اینکه پژوهشهای اندکی در رابطه با سبک تصمیم گیری در پرستاران و ارتباط آن با صلاحیت بالینی بویژه در ایران یافت می شود، که بعضا همراه با نتایج متناقضی است، به همین منظور، پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی بین سبک تصمیم گیری عمومی پرستاران با
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

صلاحیت بالینی آنها انجام شد.
روش مطالعه


دیدگاهتان را بنویسید