Results: The mean score and the standard deviation of general health among midwifery and nursing students were 22.85±11.22 and 48.20±10.8, respectively. There was a significant relationship between general health among midwifery and nursing students (p=0.03). However there was no significant relationship between general health and score of academic achievement in midwifery and nursing students (p>0.05).
Conclusion: The results of this study showed that the majority of nursing and midwifery students are in a state of perfect health. Consequently, providing training and counseling are necessary to maintain and improve their level of health.
Keywords: Educational Status; General Health; Student.
Received: 2 August 2014 Accepted: 2 July 2015
سلامت عمومی در دانشجویان پرستاری و مامایی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی
آسیه نمازی1، *شیوا علیزاده2، سبحانه کوچک زاده طالمی3
کارشناس ارشد مامایی و عضو هیات علمی گروه مامایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.
دانشجوی دکترای بهداشت باروری و عضو هیات علمی گروه مامایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران )نویسنده مسؤول(
[email protected] :پست الکترونیکی
کارشناس ارشد پرستاری و عضو هیات علمی گروه پرستاری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

نشریه آموزش پرستاری دوره 4 شماره 3 پاییز 11-18 1394

چکیده
-3174-485129

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه: دانشجویان گروه علوم پزشکی به علت شرایط تحصیلی شان بیش از سایر دانشجویان گروه های دیگر، در معرض آسیب سلامت عمومی و اختلالات روانی قرار دارند. توجه به سلامت این گروه دانشجویان، از جهت ارتقای توان علمی، عملی و پیشرفت تحصیلی شان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعه حاضر، با هدف بررسی وضعیت سلامت عمومی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان مامایی و پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی رشت انجام شد.
روش: این مطالعه همبستگی به روش سرشماری، بر روی کلیه دانشجویان مامایی و پرستاری مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی رشت، در نیمسال دوم 1391-92 انجام گرفت. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه ای در دو قسمت مشخصات فردی و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصیفی )توزیع فراواني، میانگین و انحراف معیار( و تحلیلی) t-test و ضریب همبستگي پیرسون(مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار سلامت عمومی دانشجویان مامایی و پرستاری به ترتیب 22/11± 58/22 و 8/10± 02/48 بود .
بین میانگین نمره سلامت عمومی در دانشجویان رشته پرستاری و مامایی، اختلاف آماری معنی دار وجود داشت) 03/0p=(. بین نمره کل سلامت عمومی دانشجویان مامایی و پرستاری با میانگین معدل آنان، همبستگی آماری معنی داری مشاهده نشد) 05/0p>(.
نتیجه گیری: خوشبختانه، نتایج پژوهش حاکی از آن است که، اکثریت دانشجویان مامایی و پرستاری در وضعیت سلامت کامل قرار دارند. جهت حفظ و ارتقای سطح سلامت دانشجویان، تدارک برنامه های آموزشی و مشاوره ایی، ضروری می باشد.
کلید واژه ها: پیشرفت تحصیلی، دانشجو، سلامت عمومی .
تاریخ دریافت: 11/5/3931 تاریخ پذیرش:11/4/1394
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه

سلامتی یک روند پویا است که با گذشت زمان مفهوم آن تغییر پیدا می کند. اگر چه تعاریف زیادی در مورد سلامتی وجود دارد، اما پذیرفته ترین آن، تعریفی است که سازمان جهانی بهداشت ارائه کرده است و شامل رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط عدم بیماری و یا ناتوانی است) 1(. طبق این تعریف، سلامتی ،یک مساله چند بعدی است که این ابعاد، بر یکدیگر اثر کرده و تحت تأثیر یکدیگر قرار می گیرند. لذا اقدامات بهداشتی انجام شده برای ارتقاء سلامتی باید به تمامی جوانب سلامتی فرد و در نهایت جامعه توجه داشته باشد) 2( یکی از ملاکهای تعیین کننده سلامت عمومی افراد، سلامت روان در نظر گرفته شده است که براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، به قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایلات شخصی بطور منطقی، عادلانه و مناسب اطلاق می شود .کاپلان، سلامت روانی را شامل سازگاری مداوم با شرایط متغیر و تلاش برای تحقق اعتدال بین تقاضاهای درونی و الزامات محیط در حال تغییر می داند) 3(. بر اساس تحقیقات انجام شده توسط دانشکده بهداشت دانشگاه هاروارد و نیز آمار منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی، اختلالات روانی به عنوان یکی از مهمترین و معنادارترین اجزای بار کلی بیماریها به شمار می رود بطوری که 10/5-11 درصد از بار کل بیماریها، مربوط به بیماریهای روانی است
4)(. در بعد اجتماعی، سازگاری و هماهنگی درون شخصی و بین هر شخص با دیگر اعضای جامعه و بین اعضای جامعه و دنیایی که در آن زندگی می کند مطرح است، لذا سلامتی در این بعد، شامل عملکرد اجتماعی و توانایی شناخت هر شخص از خود به عنوان عضوی از جامعه می باشد) 2(.
یکی از حساس ترین مراحل زندگی اشخاص کارآمد و فعال، مرحله ورود به دانشگاه است که غالباً همراه با تغییرات زیادی در روابط اجتماعی و انسانی افراد می باشد. در کنار این تغییرات ،انتظارات و نقشهای جدیدی همزمان با ورود به دانشگاه شکل می گیرد. قرار گرفتن در چنین شرایطی غالباً با فشار و نگرانی، توأم بوده و عملکرد و بازدهی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد) 5( رشته های علوم پزشکی، از جمله پرطرفدارترین رشته های دانشگاهی در ایران است. دانشجویان این گروه ها در طی دوره تحصیلی خود به واسطه وجود عوامل فشارزایی همچون محیط آموزشی بالینی، مواجه بودن با بیماران و نیز فشرده بودن واحدهای درسی در دوره های کارآموزی و کارورزی، فشارهای روحی و روانی محیط بیمارستان و اورژانس و برخورد با مسائل و مشکلات بیماران، بیش از سایر دانشجویان ،در معرض ابتلاء به اختلالات روانی و عاطفی قرار دارند) 7،6( البته عواملی نظیر عدم حمایتهای اجتماعی، آشنا نبودن دانشجویان در بدو ورود به محیط دانشگاه، دوری از خانواده، عدم علاقه به رشته دانشگاهی، وارد شدن به مجموعه ای بزرگ و پرتنش، نداشتن درآمد کافی و مشکلات اقتصادی، حجم زیاد دروس و … از جمله شرایطی هستند که می تواند، مشکلات و ناراحتی های روانی و افت تحصیلی را ایجاد کند) 8( که ضمن تأثیر بر زندگی فردی، اجتماعی ،تحصیلی و شغلی آنان در تربیت مدیران و برنامه ریزان آینده کشور نیز تأثیر گذار خواهد بود) 9(. بنابراین توجه به موضوع سلامت روان دانشجویان گروه علوم پزشکی، که به عنوان یکی از مؤلفه های مهم بهداشت عمومی محسوب می شود، حائز اهمیت است) 5(. از سویی دیگر، اضطراب، افسردگی، مشکلات جسمانی و بطور کلی عدم سلامت، در افت یادگیری افراد مؤثر است) 01(.
سلامت جامعه دانشجویان گروه علوم پزشکی به ویژه گروه پرستاری و مامایی، که یکی از عظیم ترین گروه های جامعه و سرنوشت سازان فردای کشور و نیز تأمین کنندگان سلامت مددجویان جامعه می باشند، دارای اهمیت فراوانی است. با ذکر این نکته که مطالعه مشابه بر روی دانشجویان پرستاری و مامایی در منطقه، انجام نگرفته و وضعیت سلامت عمومی در گروه های فوق الذکر برای ما مشخص نیست، لذا بر آن شدیم که تحقیقی با هدف مقایسه تأثیر وضعیت سلامت عمومی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان مامایی و پرستاری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انجام دهیم.
روش مطالعه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید