در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار آناليز واريانس يكطرفه قبل از مداخله 44/75 308/10 12/78 92/84 64/81 68/84 69/1=p بعد از مداخله 92/97 209/15 608/10 516/10 369/13 614/11 001/0<p آزمون t زوجي 001/0p-value=0/014 p-value=<0/001 p-value=<

جدول 2- مقايسه بين گروهي خودكارآمدي تنفسي در سه گروه مطالعه قبل و بعد از مداخله
زمان نتيجه آزمون بين گروهي آناليز واريانس
261371-169730


دیدگاهتان را بنویسید