دكتر عليرضا نيكبخت نصرآبادي، استاد دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر مجتبي ويسمرادي، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتر مجيده هروي، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شاهد
دكتر فريده يغمايي، دانشيار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

ويراستار انگليسي: دكتر مجتبي ويس مرادي – عليرضا قريب
ويراستار فارسي: دكتر فاطمه الحاني
حروفچيني و صفحهآرايي: فرشته حيدري
طراح جلد: اصغر سوراني
ناشر: انجمن علمي پرستاري ايران
نشاني: تهران – ميدان توحيد – دانشكده پرستاري و مامايي تهران
كدپستي: 1419733171، صندوق پستي: 398/14195، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: [email protected] , Website: http://jne.ir

آموزش پرستاري دوره 2 شماره 4 (پياپي 6) زمستان 1392، 71-63 بررسي روايي و پايايي نسخه فارسي پرسشنامه خودپنداري حرفه اي پرستاران
(NSCQ)

زهره باديه پيماي جهرمي1، ساره كشاورزي2، ايران جهان بين3

چكيده

مقدمه: خودپنداري حرف هاي پرستاران به عنوان اطلاعات و عقايدي است كه پرستاران راجع به نقـش خـود، ارزشهـ ا ورفتارهايشان دارند . براي درك بهتر پرستاران و حل بحـران پرسـتاري، نيـاز بـه توسـعه ابـزاري اختـصاصي بـراي انـدازه گيـريخودپنــداري حرفــه اي پرســتاران وجــود دارد. پرســشنامه خودپنــداري حرفــه اي پرســتاران (Nurse Self-Concept Questionnaire: NSCQ) كه توسط Cowin و همكاران تهيه و تنظيم شده است جهت ارزيـابي خودپنـداري حرفـه اي پرستاران استفاده مي شود. هدف از انجام اين پژوهش اعتبارسنجي نسخه فارسي اين پرسشنامه و آمادهسازي آن به عنـوان يـكابزار در ارزيابي خودپنداري حرفه اي پرستاران در جمعيت ايراني مي باشد.
روش: در اين پژوهش مقطعي تحليلي از نوع روان سنجي و اعتباريابي آزمـون 200 پرسـتار شـاغل در بيمارسـتان هـ اي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي جهرم در سال 1391 به روش سرشماري وارد مطالعه شدند و پرسشنامه خودپنداري حرفـهاي راتكميل نمودند . سنجش پايايي پرسشنامه به روش دو نيمهسازي و ضريب آلفاي كرونباخ صورت گرفت. جهـت سـنجش روايـياين پرسشنامه نيز از تحليل عاملي اكتشاف روايي سازه و ضريب همبستگي اسپيرمن براون استفاده شد.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

يافتهها: ضرايب همبستگي اسپيرمن براون و آلفاي كرونباخ به ترتيب 84/0 و 97/0 به دست آمد. نتايج تحليـل عـامليبه كمك روش مؤلفههاي اصلي و با استفاده از چرخش اكوامكس نشان داد كه اين پرسشنامه داراي شـش عامـل عـزت نفـسپرستاري، ارتباطات، رهبري، دانش، مراقبت و ارتباط با همكارانمي باشد. اين عوامل بيش از 63/76% از واريانس كـل را تبيـينمي كنند. روايي سازه زيرمقياسهاي اين پرسشنامه نيز با يكديگر تأييد شد . دامنه اين ضرايب از 41/0 تا 75/0 در نوسـان بـود و كليه آن ها معنادار بودند.
نتيجهگيري: به طور كلي پرسـشنامه خودپنـداري حرفـهاي پرسـتاران كـوين مـيتوانـد ابـزاري روا و پايـا در ارزيـابيخودپنداري حرف هاي پرستاران ايراني باشد. پيشنهاد مي شود در مطالعات آتي محققان برروي نمونه هاي بيشتر و گروه هاي مختلف تمركز داشته باشند.

كليد واژه ها: پرسشنامه، خودپنداري، پرستاري، روايي، پايايي

تاريخ دريافت: 4/8/1392 تاريخ پذيرش: 27/12/1392

– مربي گروه پرستاري، دانشكده پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي جهرم، جهرم، ايران
– استاديار گروه اپيدميولوژي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران (نويسنده مسؤول)
[email protected] :پست الكترونيكي
– مربي گروه پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي فاطمه (س)، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه

امروزه پرستاري به عنوان يك رشته مـستقل در نظـرگرفته مي شود و توسعه برنامههاي آموزش پرستاري در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد تا حد زيادي وضعيت اجتمـاعيپرستاران را بهبود بخشيده است (1) اما علي رغم تـلا ش هـ اي انجام شده كمبود شديد پرستار و ترك خدمت بالاي آنان يكمعضل جهاني است (2). نتايج مطالعات گونـاگون نـشان دادهاست كه در ايران نيز اين مسأله وجـود دارد حتـي در مطالعـهحريري و همكاران ميل به ترك خـدمت در پرسـتاران مـوردبررسي نسبت به پرستاران خارج از ايران بيشتر بوده است (3).
در مطالعه آتش زاده شوريده و همكاران نيز قصد ترك خدمت پرستاران آي سي يو زياد بود (4). در مطالعـه ديگـري كـه بـهبررسي نظرات دانشجويان پرستاري نسبت به حرفه پرسـتاريمي پرداخت نيز بيش از نيمي از دانشجويان پرستاري با تـركاين حرفه موافق بودند و تصميم به تغيير رشته يـا انـصراف ازرشته پرستاري داشتند (5).
مطالعات زيادي براي حل مسأله كمبود پرستار و به صورت اختصاصيتر حفظ پرسـتاران انجـام شـده كـه بـرعوامل مهم اشتغال مانند عـدم رضـايت شـغلي ، اسـترس،فرسودگي شغلي و مشكل استخدام متمركز گرديده اسـت.
اين درحالي اسـت كـه درك پرسـتاران از خـود در محـيطكاري پرستاري يك عامل مهـم در تبيـين بحـران نيـروي پرستاري است كه براي درك بهتر بحران در اين حرفه بـهديدگاه جديدي نسبت به خودپنداري حرف هاي پرستاران نياز دارد (6). در همــين موضــوع نتــايج مطالعــهCowin و همكــاران نــشان داده اســت كــه خودپنــداري حرفــه اي پرستاران در مقايسه بـا رضـايت شـغلي تـأثير بيـشتري درمانــدن آنــان در حرفــه پرســتاري دارد (7). در حقيقــت پرستاران بايد ارزش كاري را كه انجـام مـي دهنـد و ارزشحرفه اي را كه در آن مشغول هستند بدانند (8).
اين كه هر فرد چگونه درباره خـود فكـر و احـساسمي كند براساس دركي است كه از خـود دارد. ايـن ايـده را مي توان در زندگي كاري نيز صادق دانست كه بـه موجـبآن چگونگي درك فرد از خود حرفهاي، ديدگاه فرد نـسبتبه خود را تحت تأثير قرار مـي دهـد و بـا آنچـه در زنـدگي كاري به آن دست مي يابد ارتباط دارد (9).
خودپنـ داري حرفـ ه اي ((professional self-concept در صد سال گذشته يكـي از نگرانـيهـ اي علـم و
۶۴
دانش در حرفههاي مختلـف بـوده اسـت (10) و ارتقـاء آن بـهعنوان يك هدف مهم در آموزش و مراقبتهاي بهداشت روان،به صورت جهاني مورد تأييد قرار گرفته است كه اهميـت آن درمطالعات حرفه هاي بهداشتي نيز شناخته شده است (11).
خودپنداري پرستاران به عنوان اطلاعات و عقايدي استكه آنها راجع به نقش خود، ارز ش ها و رفتارهايشان دارنـد (12) و نگرشي است از تجربياتي كه باعث ارتقاء هويت حرفه اي فـردمي گردد (13) و در ايجاد حس حرفهاي گرايي و اعتبار بخشيدنبه آن بسيار مهـم اسـت (14). زيـرا پرسـتاران بـا خودپنـداريحرفهاي منفي حرفه پرستاري را به عنـوان حرفـهاي نا رضـايتبخش و غمانگيز توصيف مي نماينـد و شايـستگي خـود را نيـزكمتر مي دانند (1) در حالي كه اگر تصور فرد نسبت به حرفه اش مثبت باشد، از نظر رواني آمادگي بيشتري براي قبول مسؤوليت حرفه اي خواهد داشت (15).
در حقيقت خودپنداري پرستاران به عنـوان يكـي ازانـواع خودپنـداري حرفـه اي نـه تنهـا نـشان دهنـده درك پرستاران از صلاحيتهاي حرف هاي خـود مـي باشـد، بلكـهمهارتهاي عملـي كـه بـراي مراقبـت از بيمـار ضـروريمي باشد را نيز توصيف مي نمايد (16). از اين رو مهم اسـتكه پرستاران چگونه به خود نگاه مي كنند، نگرششان نسبتبه خود چيست، چه ويژگي هايي را دوسـت دارنـد و ارتبـاطآن ها با بيماران چگونه است (17).
در حرفه پرستاري كه لازم اسـت افـراد نـه تنهـا از لحاظ علمي و عملـي شايـسته باشـند بلكـه در مراقبـت ازبيمار جامع نگر باشند و بتواننـد بيمـار خـود را اداره نماينـد، دانش مربوط به خودپنداري پرستاران براي ادامه پيـشرفت و رشد اين حرفه بسيار مهم خواهد بـود و نيـاز بـه توسـعهابزاري اختصاصي براي انداز هگيـري خودپنـداري حرفـهاي پرستاران ايرانـي بـراي درك بهتـر آنـان و يـك راه حـل احتمالي بحران كمبود پرستاري وجود دارد.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

پرسشنامههاي خودپنـداري موجـود نظيـر پرسـشنامهخودپنداري راجرز و پرسشنامه خودپنداري بك جهت سنجشخودپنداري شخـصي و پرسـشنامههـ اي عـزت نفـس ماننـدپرسشنامه عزت نفس روزنبرگ و كوپراسميت به منظور تعيينميزان پذيرش خود و احترام فرد به خـود مـورد اسـتفاده قـرارمي گيرد در حالي كه به پرسشنامه اي جهت بررسي خودپنداري حرفهاي و درك فرد از خود به عنوان يك پرستار نيـاز اسـت. پرســـــشنامه اختـــــصاصي خودپنـــــداري پر ســـــتاري (Professional Self-Concept of Nursing Instrument: PSCNI) در ســ ال 1992 توســ ط Arthur توسعه يافت كه با 27 سؤال خودپنـداري حرفـهاي پرسـتاران را در سـه بعـد عملكـرد حرفـه اي، رضـايتمندي و ارتباطات مورد بررسي قرار مي داد (18). پـس از آن، بـا ادامـهتحقيقات پرسشنامه اختصاصي خودپنداري حرفه اي (Nurse Self-Concept Questionnaire: NSCQ) توسط
Cowin و همكــاران (9) بــه منظــور ســنجش و ارزيــابيخودپنداري حرف هاي پرستاران براساس يك مدل چند بعدي وداراي سلسله مراتب از خودپنداري تنظيم گرديد كه بـه طـور خاص با شش جزء عزت نفس پرسـتاري، ارتباطـات، دانـش، مراقبـت، رهبـري و ارتبـاط بـا همكـاران تعريـف مـي شـود (7،9و11). اين پرسشنامه نه تنها درك پرستاران از احـساساتحرفهاي آنان را توصـيف مـي نمايـد بلكـه اعتمـاد بـه نفـسپرستاران را در برقراري ارتباط با ديگر همكـاران، يـادگيري واستفاده از دانش و عملكردهاي باليني در مراقبت از بيمار موردبررسي قرار مـي دهـد و بـر همـين اسـاس بـه عنـوان يـكپرسشنامه جامع جهت بررسـي خودپنـداري پرسـتاري مـورداستفاده قرار مي گيرد و در حال حاضر جديدترين و كامل تـرينپرسشنامه خودپنداري حرفه اي پرستاري مي باشد.
اين پرسشنامه به زبـان هـ اي گونـاگون ترجمـه شـده(1و19) اما براساس بررسيهاي انجام شـده در سـايتهـ اي
Medlib, SID Google Scholar,
IranMedex, Magiran ت اكنون ب ه زب ان فارس ي برگردانده نشده است و مطالعه اي در خصوص روان سـن جي و ساختار عاملي اين پرسشنامه در ايران صورت نگرفته اسـت.
لذا هدف مطالعه حاضر ترجمه و تعيين روايي و پايايي گونـهفارســي پرســشنامه خودپنــداري حرفــه اي پرســتاران و آمادهسازي آن به عنوان يك ابزار جامع در تحقيقات مربـوطبه ارزيابي خودپنداري حرفه اي پرستاران مي باشد.

روش مطالعه

اين مطالعـه ، مطالعـهاي مقطعـي تحليلـي از نـوع روان سنجي و اعتبار يـابي آزمـون اسـت كـه در قـدم اول نسخه انگليسي پرسشنامه خودپنداري حرفه اي پرستاران به فارسي تبديل شد. جهت ترجمه نسخه انگليسي پرسشنامه مذكور كه يك پرسشنامه اختصاصي است، پس از مكاتبـهبا طراح آن و اخذ مجوز لازم از روش ترجمـه مـستقيم و معكــوس (forward-backward translation)
۶۵
استفاده گرديد. در اين روش ابتدا نسخه اصلي توسط چهار مترجم مستقل به طور هم زمان به فارسـي ترجمـه شـد وسپس نسخه مورد تأييد مجدداً توسط دو مترجم مستقل از مترجمان مرحله نخست به زبان انگليسي برگردانده شـد ودر پايان، نسخه نهايي مورد استفاده در اين مطالعه پس از بررسي و اعمال نظرات 10 تـن از اعـضاي ه يـأت علمـي دانشكده پرستاري جهرم و شيراز از نظر روايي محتـوايي وتناسب سؤالات با فرهنگ ايراني تدوين گرديد.
پرسشنامه خودپنـداري حرفـه اي پرسـتاران سـاخته Cowin و همكاران (2001) شـامل 36 سـؤال در شـشبعد عزت نفس پرستاري (سؤالات 6-1)، مراقبت (سؤالات 12-7)، دانـش (س ؤالات 18-13)، ارتب اط ب ا همك اران
(سؤالات 24-19)، ارتباطات (سـؤالات 30-25) و رهبـري
(سؤالات 36-31) مي باشد. هر يك از سؤالات به صـورتمثبت بيان شده و براساس مقيـاس رتبـ هاي نمـره 1 تـا 8 تعلق ميگيرد. در مجموع نمره هر فرد از 36 (كمترين) تـا288 (بيشترين) مـي باشـد كـه هرچـه نمـره بيـشتر باشـدخودپنداري بهتر است. قابل ذكر است كه نمـره ك لـي هـربعد براساس نمره به دست آمده در آن بعد تقسيم بر تعـدادسؤالات مطرح شده در آن محاسبه مي گردد (11و20).
جامعه آماري اين پـژوهش را 200 پرسـتار شـاغل دربيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي جهرم در سال1391 تشكيل دادند كه به روش سرشماري وارد مطالعه شدندو پرسشنامه خودپنداري حرف هاي پرستاري را تكميل نمودند.
به جهت رعايت ملاحظات اخلاقي پژوهشگر اهـدافرا به واحدهاي تحت مطالعه توضيح و به آنـان اطمينـان دادكه اطلاعات محرمانه باقي ميماند و پرسشنامه بـدون ذكـرنام تكميل مـي گـردد و قبـل از تكم يـل پرسـشنامه توسـطپرستاران نيز از تك تك آنان رضايت آگاهانه براي شركت در پژوهش اخذ گرديد و اطلاعـات مربـوط بـه آن دسـته ازافراد كه مايل به شركت در مطالعه نبودند جمع آوري نگرديد.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

به منظور تعيين پايايي پرسشنامه از روش تعيين ثبات داخلي ابزار استفاده شد. ثبات داخلي ابزار شاخصي است كـه نشان مي دهد سؤالات تشكيل دهنده يك ابزار چه مقـدار بـا هم مرتبط و يا همگون هستند در اين روش، ابزار مورد نظر در صورتي از پايايي قابل قبول برخوردار اسـت كـه ضـريب آلفاي كرونباخ آن 7/0 و يـا بيـشتر باشـد (21). همچنـين بـابهرهگيري از شاخص ضـريب همبـستگي اسـپيرمن- بـراونضريب پايايي پرسشنامه مذكور به روش دو نيمهسازي بـرايكل مقياس و هر يك از دو نيمه برآورد شـد. در حـالاتي كـهتعداد سؤالات پرسشنامه زياد باشـد از ايـن شـاخص اسـتفادهمي شود (22). اين آزمون يك بار با گـروه واحـدي از آزمـونشوندگان اجرا مي شود و سپس آن را به دو نيمه تقسيم كـرده به اين صورت كه سؤالات فرد و زوج جدا شده و سپس جهتمحاسبه ضريب پايايي در اين روش، همبستگي بين نيمههاي آزمون محاسبه مي گردد (22). جهت بررسي روايي پرسشنامهمورد نظر از روش ساختار عاملي اكتشافي (Exploratory Factor Analysis) با روش تحليل مؤلفه هـ اي اساسـي
(Principal Component Analysis) استفاده شـدكه مقـادير ويـژه (Eigen Value) بزرگتـر از يـك معيـارانتخاب م ؤلفهها بوده است. علاوه بـر تحليـل عـاملي جهـتبررسي روايي پرسشنامه از نوعي روايي سازه (inter-item reliability) و مقايسه گروههاي شناخته شده نيز اسـتفادهگردي د. در اي ن روش ض رايب همبـستگي پيرس ون مي ان زيرمقياس ها محاسبه مي گردد و ضريب همبستگي 4/0 و يا بيشتر به عنوان همبستگي مناسب در نظر گرفتـه مـي شـود .
كليه تحليل ها توسط نرم افزار SPSS v.19 صورت گرفت.

يافتهها
در مطالعـه حاضـر ًمجموعـا 200 پرسـتار شـركتكردند كه ميـانگين سـن و سـابقه كـار آنهـ ا بـه ترتيـب 5/1±32 و 35/6±82/7 بود . بيشتر آنها مؤنـث (9/61%) و متأهل (2/81%) بودند. 92% پرستاران مدرك كارشناسيپرستاري داشتند. در بررسـي پا يـايي پرسـشنامه ، از روش ثبات داخلي ابزار و محاسبه ضريب آلفاي كرونبـاخ بـراي كل پرسشنامه و همچنين در هـر يـك از ابعـاد بـه طـورجداگانه استفاده شد. براساس يافته هاي مطالعـه ضـرايب آلفـاي كر ونبـاخ بـراي كـل پرسـشنامه 97/0 و در ابعـادخودپنداري پرستاري 96/0، دانـش 91/0، مراقبـت 91/0، رهبري 91/0، ارتباط با همكـاران 92/0 و ارتباطـات 94/0 برآورد شد . همچنـين بـا بهـرهگيـري از شـاخص ضـريبهمبستگي اسپيرمن – بـراون ضـريب پايـايي بـه روش دونيمهسازي براي كل مقياس 84/0 و براي نيمـه اول و دومبه ترتيب 96/0 و 95/0 برآورد شد. جهـت بررسـي روايـيپرســشنامه خودپنــداري حرفــه اي، روش تحليــل عــاملي اكتشافي به كار گرفتـه شـد و بـراي تحليـل عوامـل ايـنپرسشنامه روش تحليل مؤلفههاي اصلي و روش چـرخش
۶۶
متعام د از ن وع اك وامكس (Equamax) اس تفاده ش د.
شاخص هاي ارا يه شده در جدول شـماره 1 شـامل آزمـونكرويت بارتلت (Bartlett’s Test of Sphericity) و آماره كفايت نمونه برداري كيـزر ميـر الكـين (Kaiser-Meyer-Olkin) مي باشد.
از آنجايي كه براي يك تحليل عاملي مناسب در آزمـونكفايت نمونهبرداري ارز شهـ اي 7/0و بـالاتر نيـاز اسـت (23). يافتههاي اين جدول نشان دهنده مقادير معنـا دار (001/0<p) و مناسب (934/0(KMO= جهت تحليل عاملي مي باشـد . بـاتكيه بر يافتههـ اي معنـادار ايـن آزمـونهـ ا در تحليـل عوامـلاكتشافي با روش تحليل مؤلفههاي اصلي كه مقادير ويژه آنهـا بزرگتر از يك و معنادار بود ساختار 6 عامليCowin تأييد شدكه در مجموع 63/76% واريانس توسـط ايـن 6 عامـل تبيـينمي شود و بيشترين مقدار واريانس تبيين شده (52/49%) مربوط به عامل اول است كه گويه هاي اول تا ششم را شامل مي شود.
جدول شـماره 2 بارهـاي عـاملي، ميـزان اشـتراكمتغيرها (يا واريانس كل با ميزان اشتراك عاملي متغيرهـا)، مقادير ويژه و درصد واريانس تبيين شده توسط هر يـك ازعوامل را نشان مي دهد. حداقل بار عاملي قابل قبـول 5/0 در نظر گرفتـه شـده اسـت و بـر ايـن اسـاس عبـارات بـاهمبستگي بالاتر از 5/0 درون هر عامل قرار گرفتند.

همان گونه كه در جدول شـماره 2 مـشاهده مـي شـودتمامي ميزان اشتراك ها بالاتر از 63% است و بيـانگر توانـاييعاملهاي تعيين شـده در تبيـين واريـانس متغيرهـاي مـوردمطالعه است . تحليل عامل ي اكتشافي، اين پرسـشنامه را داراي36 گويه در 6 عامل نشان داد كه با نـسخه اصـليCowin سازگار است . تحليل عاملي نشان داد كـه گويـه هـ اي 1 تـا 6 روي عامل اول (عزت نفس پرستاري)، گويـههـ اي 7 تـا 12 روي عامل ششم (مراقبت)، گوي ههاي 13 تـا 18 روي عامـلچهارم (دانش)، گوي ههاي 19 تا 24 روي عامل پنجم (ارتبـاطبا همكاران )، گوي ههاي 25 تا 30 روي عامل دوم (ارتباطات) و
6 گويه 31 تا 36 روي عامل سوم (رهبري) بار گذاري شده اند.
سنجش روايي سازه اين پرسشنامه نيز با اسـتفاده از ضريب همبستگي پيرسون ميان زيرمقياسهاي آن صورتگرفت و همان طور كه در جدول شماره 3 مشاهده مي شـودكليه زير مقياسهـ ا داراي همبـستگي متوسـط يـا قـوي وارتباط معنادار با يكديگر هستند (001/0<p) و اين مطلـبنشان دهنده روايي سازه اين آزمون است.
جدول 1- آماره KMO و نتايج آزمون كفايت نمونه برداري كرويت بارتلت
0/934 آماره كفايت نمونهبرداري (KMO)
6519/92 آماره كاي دو
آزمون كرويت بارتلت

630 درجه آزادي p<0/001 p-value
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

جدول 2- بارهاي عاملي چرخش يافته، ميزان اشتراك، ارزش هاي ويژه و درصد واريانس تبيين شده توسط عوامل
ميزان اشتراك عامل 6 عامل 5 عامل 4 عامل 3 عامل 2 عامل 1 گويه عوامل استخراج شده
0/834 0/780 1 عزت نفس پرستاري
0/891 0/839 2 0/890 0/850 3 0/778 0/781 4 0/882 0/827 5 0/762 0/700 6 0/757 0/771 7 مراقبت
0/815 0/827 8 0/728 0/524 9 0/716 0/661 10 0/759 0/512 11 0/626 0/550 12 0/732 0/592 13 دانش
0/827 0/705 14 0/790 0/709 15 0/747 0/699 16 0/666 0/539 17 0/766 0/683 18 0/744 0/666 19 ارتباط با همكاران
0/731 0/548 20 0/722 0/567 21 0/812 0/700 22 0/826 0/725 23 0/714 0/610 24 0/811 0/773 25 ارتباطات
0/665 0/588 26 0/787 0/740 27 0/790 0/747 28 0/831 0/738 29 0/814 0/719 30 0/670 0/706 31 رهبري
0/759 0/754 32 0/770 0/819 33 0/767 0/787 34 0/658 0/751 35 0/752 0/765 36 1/08 1/14 1/54 2/47 3/71 17/83 ارزش ويژه
2/49 3/17 4/26 6/87 10/32 49/52 درصد واريانس تبيين شده
76/63 74/14 70/97 66/71 59/84 49/52 درصد تراكمي واريانس تبيين شده

جدول 3- همبستگي هر يك از عوامل خودپنداري حرفه اي پرستاران با يكديگر
رهبري ارتباطات ارتباط با همكاران دانش مراقبت عزت نفس پرستاري عامل
1 عزت نفس پرستاري
1 *0/67 مراقبت
1 *0/75 *0/74 دانش
1 *0/66 *0/67 *0/59 ارتباط با همكاران
1 *0/75 *0/65 *0/70 *0/43 ارتباطات
1 *0/49 *0/62 *0/53 *0/50 *0/41 رهبري
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017


دیدگاهتان را بنویسید