جلد

2

شماره

ي

3

پاييز

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1392

(5C1:Al-22.93wt%V2O و5C2: Al-15.78wt%V2O) تحت آسياكاري و سپس تراكم قرار گرفتند. نمونههـايخام در دماهايC،650°C°800 وC°1000 حرارت داده شدند. نتايج آناليزXRD پس از تف جوشـي نمونـه هـا دردمايC°1000نشان داد كه فازهاي2Al3V،Al21V و3α-Al2O در هر دو نمونه به عنـوان تقويـتكننـده تـشكيلشده با اين تفاوت كه در نمونه1C، فاز7Al45V نيز وجود دارد. استحكام فشاري وكرنش هـر دو نمونـه كـامپوزيتينسبت به آلومينيوم خالص افزايش قابل توجهي را نشان ميدهد كه اين افـزايش را مـيتـوان ناشـي از وجـود ذراتتقويتكنندهسراميكي و بينفلزيAl-V و همچنين تفجوشي نمونههاي كامپوزيتي در حضور فاز مـذابآلومينيـوم دانست.
كليد واژه: كامپوزيت درجا، تقويتكننده، پراش پرتو ايكس، آناليز حرارتي، آزمون فشار.


دیدگاهتان را بنویسید