[m / rp2i  Nm L 2 r /prn]104
براي بررس ي دقت نتايج به دست آمده از برآوردکننـده بـاچلر ازمجذور م يانگين مربعات خطا (RMSE) (رابطه ۶) اسـتفاده شـدکه در مطالعه کارايي روشهاي فاصلهاي به کار رفته است (۲۴).
علاوه بر دقت، معيار صحت (رابطه ۷) نيز محاسبه شد تا امکانبررسي نتا يج با دو معيار متفاوت فـراهم گـردد. معيـ ار صـحت(Accuracy) نيز در مطالعات قبلي براي بررس ي نتا يج حاصل از روش نزديک ترين فرد به کار رفته است (۸).
507494-129803

RMSE  e2 2 [۶] Accuracy  e 100 [۷]
در اين رابطهها،e تراکم برآورد شده و تراکم واقعي منطقهاست. براي بررس ي معنـيداري اخـتلاف بـين تعـداد در هکتـاربه دست آمده از روش نزديکترين فرد با مقدار واقعي آن در هر
متر بود وrp فاصله نقطـه نمونـه بـرداري تـا نزديـک تـرين فـرد کدام از تودههاي مورد مطالعه، از آزمـونt جفتـ ي اسـتفاده شـداست. پـراش تعـداد در هکتـار برآوردکننـدهبـاچلر از رابطـه ۴ (رابطه ۸) (۳).
20421671882

محاسبه شد (۳۳).  e
t  Vare [۸] Var   N2 2 /[ N 1 2 N 2] [۴]

۸۶

r
p

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

r

p

rn

r
p

r
n

r


دیدگاهتان را بنویسید