برآورد حداکثر ظرفیت هوازی پرسنل آتشنشان با استفاده از آزمون پله: مطالعه موردی با استفاده از پلهای با قابلیت تنظیم ارتفاع
سجاد فرهادی 1، قاسم حسام 2، زهرا مرادپور 2، مالک اباذری 3، یوسف بابایی مسدرقی 1، *
دانش جوی کارشناس ی ارش د مهندس ی بهداش ت حرف ه ای، دانشـکده بهداش ت، دانش گاه عل وم پزش کی هم دان، هم دان، ای ران
مرب ی گ روه مهندس ی بهداش ت حرف ه ای، مرک ز تحقیق ات س امت محی ط و کار، دانش گاه عل وم پزش کی ش اهرود، ش اهرود، ای ران
دانش جوی کارشناس ی ارش د آم ار و اپیدمیول وژی زیس تی، دانشـکده بهداش ت، دانش گاه عل وم پزش کی هم دان، هم دان، ای ران
9055612098

نویس نده مس ئول: یوس ف بابای ی مس درقی، دانش جوی کارشناس ی ارش د مهندس ی بهداش ت حرف های، دانش کده بهداش ت، دانش گاه عل وم پزش کی هم دان، هم دان، ای ران. ایمی ل: [email protected]
چکیده
مقدم ه: آتشنش انی یک ی از مش اغلی میباش د ک ه ب ه دلی ل ماهی ت ش غل و خواس تههای فیزیک ی ب الای ای ن ش غل، نی از ب ه ت وان جس مانی و ه وازی بالای ی دارد. در ای ن مطالع ه حداکث ر ظرفی ت ه وازی پرس نل آتشنش ان ب ا اس تفاده از آزم ون پل ه بررس ی ش د.
روش کار: ای ن مطالع ه مقطع ی ب ه ص ورت توصیف ی- تحلیل ی و ب ر روی 73 نف ر از پرس نل آتشنش انی انج ام ش د. در ابت دا اطاع ات دموگرافی ک اف راد توس ط پرسش نامهای جم عآوری ش د. س پس پل های ب ا قابلی ت تنظی م ارتف اع جه ت انج ام تس ت پل ه س اخته ش د و ب ا اس تفاده از روش فرانس یس حداکث ر ظرفی ت ه وازی اف راد ش رکت کنن ده، م ورد بررس ی ق رار گرف ت. نتای ج حاص ل از پرسش نامه و آزم ون پل ه توس ط ن رم اف زار
مقدمه
آتــش نشــانی یکــی از مشــاغلی می باشــد کــه بــه دلیــل ماهیــت ش غل و خواس ته های فیزیک ی ب الای ای ن ش غل، نی از ب ه ت وان جســمانی و هــوازی بالایــی دارد] 1[. وظایفــی ماننــد نجــات گرفتارش دگان و خام وش نم ودن آت ش نیازمن د انج ام فعالیت هایی ماننــد دویــدن، بــالا رفتــن، واکنــش ســریع و … میباشــند] 2[. ترکیبــی از خواســته های فیزیکــی بــالا از کار، تغییــرات ناگهانــی از حال ت اس تراحت ب ه فعالی ت ش دید در زم ان عملی ات، عوام ل اســترسزای محیطــی و روانــی و اســتفاده از لباسهــای ســنگین و گ رم س بب ش ده اس ت ک ه م رگ و می ر ناش ی از بیماریه ای قلبــی عروقــی در میــان آتشنشــانان افزایــش یابــد] 3[.
ب ه منظ ور رس یدگی ب ه مس ائل ایمن ی و بهداش ت آتشنش انان ،انجم ن بی ن الملل ی مام وران آت ش نش انی، خدم ت آتشنش انی بــه همــراه مدیریــت کار بــا ابتــکار ســامتی و تناســب انــدام را توســعه دادنــد. ایــن خدمــت، حداکثــر اکســیژن مصرفــی جهــت بــرآورد نیازهــای هــوازی در وظایــف آتــش نشــانی را دســت کــم 42 میل ی لیت ر ب ر کیلوگ رم ب ر دقیق ه توصی ه ک رده اس ت ]2[.
حداکثــر اکســیژن مصرفــی ( (VO2-maxعبــارت اســت از حداکثــر توانای ی ف رد ب رای مص رف اکس یژن در حی ن فعالی ت فیزیک ی ب ر حس ب میلیلیت ر ک ه در م دت ی ک دقیق ه ب ه ازاء ه ر کیلوگ رم وزن بــدن آن را مصــرف میکنــد. VO2-maxیــک معیــار پذیرفتــه شــده بــرای ارزیابــی تناســب قلبــی و ریــوی افــراد میباشــد کــه می زان آن وابس ته ب ه عملک رد چه ار ارگان قلب ی عروق ی، ری وی ،عضانــی اســکلتی و سیســتم اکســیژن رســانی و هموگلوبیــن می باشــد. از ایــن رو هرگونــه اختــال یــا بیمــاری در هــر یــک از ارگانه ای ف وق میتوان د باع ث کاه ش حداکث ر ت وان فیزیک ی ه وازی در اف راد مبت ا ش ود] 4[.
تعییــن حداکثــر تــوان فیزیکــی هــوازی بــا دو روش مســتقیم و غیــر مســتقیم انجــام میشــود کــه می تــوان بــه آزمونهــای روی نوارگــردان، آزمونهــای روی دوچرخــه کارســنج، آزمونهــای پیــاده روی یــا دویــدن و آزمونهــای پلــه (Step Test) اشــاره کــرد] 5[. مزی ت آزمونه ای پل ه نس بت ب ه آزمونه ای دیگ ر ای ن اسـت کــه بــه تجهیــزات گــران نیــاز ندارنــد، نیازمنــد کالیبــره شــدن نیســتند و بــه آســانی در جمعیــت بزرگ تــری بــه کار میرونــد 6][. ب رای انج ام تس ت پل ه پروتکله ای مختلف ی پیش نهاد ش ده اس ت ک ه در ه ر پروت کل ارتف اع پل ه، ن رخ ب الا و پایی ن رفت ن از پل ه، م دت زم ان پل ه زدن و رابط ه محاس به VO2-maxمتف اوت اســت] 7[.
بیش تر آزمونه ای پل ه روی پله های ی ب ا ارتف اع ثاب ت و ب دون در نظ ر گرفت ن ق د اف راد طراح ی ش ده اند. پلههای ی ب ا ارتف اع بلن د ممک ن اس ت در اف راد کوت اه ق د پی ش از دس تیابی ب ه ظرفی ت ه وازی واقع ی خس تگی ایج اد کنن د و آزم ون ب ه ج ای ظرفی ت ه وازی، اس تقامت پاه ا را ان دازه گی ری کن د. ب ا تطبی ق ارتف اع پل ه براس اس ق د، احتم ال م ی رود تفاوته ای بیومکانیک ی ناش ی از ق د اف راد از بی ن ب رود و اعتب ار آزمونه ای پل ه افزای ش یاب د .تنظیــم ارتفــاع پلــه براســاس زوایــای مختلــف ران و زانــو انجــام میشــود] 8[.
مطالعــات زیــادی جهــت تعییــن بهتریــن زاویــه ران انجــام شــده اســت کــه بزرگتریــن زاویــه 90 درجــه و کوچکتریــن زاویــه 56 درج ه ب وده اس ت. اخت اف ای ن مح دوده ب ه چه ار چ ارک 56،
3/37، 7/81 و 90 تقســیم شــده اســت. تحقیقــات قبلــی ارتبــاط بیش تر ضرب ان قل ب ب ا ظرفی ت ه وازی را در ارتف اع پل ه متناس ب ب ا زاوی ه ران 3/73 درج ه نس بت ب ه س ه زاوی ه دیگ ر را نش ان داده اس ت] 9[. کالپپ ر و فرانس یس زاوی هٔ ران 3/73 درج ه را بهتری ن زاویــه بــرای تنظیــم ارتفــاع پلــه در افــراد بــا قدهــای مختلــف پیش نهاد کردن د] 10, 11[. از آنج ا ک ه کارای ی پل ه زدن از زاوی هٔ کش ش زان و تأثی ر می پذی رد، بنابرای ن تنظی م ارتف اع پل ه براس اس زاویــهٔ زانــو ممکــن اســت باعــث بــالا رفتــن کارایــی نــرخ بــالا و پایی ن رفت ن از پل ه و اعتب ار آزمونه ای پل ه در ب رآورد VO2-maxش ود. ب ر ای ن اس اس مطالع ه حاض ر ب ا ه دف بررس ی حداکث ر ظرفی ت ه وازی پرس نل آتشنش ان ب ا اس تفاده از آزم ون پل ه ب ا پل های ب ا قابلی ت تنظی م ارتف اع، انج ام ش ده اس ت.
روش کار
ایــن مطالعــه مقطعــی بــه صــورت توصیفــی- تحلیلــی بــر روی پرســنل آتشنشــانی شهرســتان همــدان انجــام گردیــد. تعــداد کل پرس نل آت ش نش انی 138 نف ر ب وده اس ت ک ه همگ ی م رد میباشــند. حجــم نمونــه بــا اســتفاده از رابطــه شــماره 1 و 2 در ســطح اطمینــان 95 درصــد و انحــراف معیــار 74/3 میلــی لیتــر ب ر کیلوگ رم ب ر دقیق ه و 06/0=d ، 73 نف ر تعیی ن گردی د] 21[.
62252036678

فرمول 1:
فرمول 2:
ســپس پرسشــنامه ای تنظیــم گردیــد و کلیــه خصوصیــات دموگرافی ک اف راد مانن د س ن، س ابقه کار، ق د، وزن، می زان ورزش در هفت ه و مص رف س یگار در آن گنجان ده ش د. در ابت دا اف رادی کــه مبتــا بــه بیمــاری بودهانــد و یــا دارو مصــرف میکردنــد از مطالع ه ح ذف ش دند و پ س از آن ه دف تحقی ق اط اع رس انی شــد و بعــد از کســب رضایــت از افــراد مــورد مطالعــه، از طریــق مصاحبــه اطاعــات دموگرافیــک افــراد ثبــت گردیــد. بیشــترین ظرفیــت هــوازی بــر اســاس روش فرانســیس انــدازه گیــری شــد 11][. در روش فرانس یس، زاوی ه 3/73 درج ه ران، ب ه عنوان بهترین زاوی ه ب رای تنظی م ارتف اع پل ه در اف راد ب ا قده ای مختل ف در نظر گرفت ه ش ده اس ت. پ س نی از ب ه پل ه ای ب ود ک ه قابلی ت تنظی م ارتفــاع داشــته باشــد. پلههــای قابــل تنظیــم موجــود در بــازار بشــکل پالتهــای بــا ضخامــت 5 ســانتیمتر میباشــند کــه قــرار دادن پالته ا روی ه م ارتف اع پل ه را افزای ش میده د. رن ج ارتف اع ایــن پلههــا بشــکل گسســته )مثــاً 5، 01، 15 و …( میباشــد و ام کان تنظی م پل ه ب ر روی ارتف اع م ا بی ن اینه ا وج ود ن دارد .جهــت حــل ایــن مشــکل در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از تختــه ،لول ه و ج ک خ ودرو، پل ه ای س اخته ش د ک ه تغیی ر ارتف اع پل ه ب ا تغییــر ارتفــاع جــک، امکانپذیــر بــود )شــکل 1(.
در مطالعــه حســام و همــکاران پایایــی ایــن پلــه بــا ضریــب همبســتگی ICC برابــر 0/886 و روایــی آن بــا 0/737= r مــورد تأییــد قــرار گرفــت] 31[.
س پس براس اس روش فرانس یس ب ا توج ه ب ه ق د اف راد، ارتف اع پله توس ط رابط ه ش ماره 3 ب ه دس ت آم د] 11[. تنظی م ارتف اع پل ه ب ر اس اس ای ن رابط ه زاوی ه 3/73 درج ه ران را تأمی ن میکن د:
فرمول 3:
1270001981708Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

(I_h×L_f) 0.7162=H_f
شکل 1: پله با قابلیت تنظیم ارتفاع
ک ه در ای ن رابط ه Hf ارتف اع پل ه ب ه س انتیمتر ، Ih ارتف اع ق د ب ه س انتیمتر و Lf نس بت ارتف اع ران ب ه ق د میباش د ک ه نس بت ارتفـاع ران ب ه ق د ب ا توج ه ب ه س ن و جن س از طری ق ج دول ش ماره 1 بدس ت آم د] 11[.
پ س از تنظی م ارتف اع پل ه، طب ق روش فرانس یس بایس تی، اف راد 6 ت ا 17 س ال ب ا ن رخ 22 ب ار در دقیق ه و اف راد 18 ت ا 34 س ال ب ا نـرخ 26 ب ار در دقیق ه ب ه م دت 3 دقیق ه عم ل پل ه زدن را انجــام دهنــد. پــس از 3 دقیقــه پلــه زدن، فــرد در همــان حالــت ایســتاده، بــه مــدت 5 ثانیــه اســتراحت کــرده، ســپس بــه مــدت 15 ثانیــه تعــداد نبــض توســط نبض ســنج دیجیتــال اندازهگیــری گردی د. نهایت اً تع داد نب ض ان دازه گی ری ش ده در رابط ه ش ماره 4 ق رار داده ش د و می زان VO2-max محاس به گردی د] 11[.
فرمول 4:
VO2 Max = 97/71 – (776/0 × تعداد نبض در 51 ثانیه)
مجله ارگونومی، دوره 4، شماره 2، تابستان 95فرهادی و همکاران
920-89999

پــس از جمــع آوری دادههــا، تجزیــه تحلیــل آمــاری دادههــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS16 صــورت گرفــت. بــرای بررســی ارتبــاط متغیرهــای کمــی بــا یکدیگــر بــا توجــه بــه نرمــال و غیرنرمــال بــودن داده هــا، از آزمونهــای همبســتگی پیرســون و اســپیرمن اســتفاده شــد. جهــت تعییــن اختــاف میانگیــن2- VOmax در دو گــروه نیــز از آزمــون t مســتقل اســتفاده گردیــد. کلیــه آزمونهــا در ســطح معنــاداری 05/0 α=انجــام پذیرفــت.
یافته ها
مطالعــه حاضــر در اواخــر فصــل بهــار در دمــای بیــن 20 تــا 22 درج ه س انتی گ راد در کلی ه ایس تگاه های آت ش نش انی شهرس تان هم دان ص ورت پذیرف ت. ارتف اع از س طح دری ا شهرس تان هم دان 1741 مت ر و مح ل م ورد مطالع ه ف ارغ از س ر و ص دا ب وده اس ت .مقادیــر بــه دســت آمــده بــرای ضربــان قلــب در قبــل و بعــد از آزم ون و حداکث ر ظرفی ت ه وازی، در ج دول 2 ارائ ه ش ده اس ت .
میانگیــن بیشــترین ظرفیــت هــوازی 3/65 (L/min) و 47/4 (mL/kgmin)بدس ت آم د.
69047949720035

1270001981708Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

خصوصی ات دموگرافی ک افـراد م ورد مطالع ه و ارتب اط آنهـا ب ا حداکثــر ظرفیــت هــوازی( (VO2-maxدر جــدول 3 ارائــه گردیــده اس ت. ب ر اس اس نتای ج، از لح اظ آم اری بی ن س ن و س ابقه کار ب ا VO2-maxارتب اط معن اداری مش اهده نگردی د ) 50/0 < P0( ام ا ای ن ارتب اط بی ن نمای ه ت وده بدن ی و ورزش در هفت ه ب ا VO2-maxاز لح اظ آم اری معن ادار ب ود ) 50/0 < P0(.
همچنی ن نتای ج حاص ل از آزم ون آم اری T مس تقل نش ان داد ک ه ارتب اط معن اداری بی ن میانگی ن VO2-max در دو گ روه س یگاری و غی ر س یگاری وج ود ن دارد ) 50/0 < P0(.
جدول 1: نسبت ارتفاع ران به قد )fL( با توجه به سن و جنس افراد [11]
سن < 18 17 16 15 14 13 12111096-8
0/267 0/268 0/269 0/270 0/270 0/270 مرد0/2570/2590/2630/2660/269
0/263 0/264 0/265 0/266 0/268 0/267 زن0/2580/2620/2640/2670/268
جدول 2: نتایج ضربان قلب، حداکثر ظرفیت هوازی
میانگین ± انحراف معیار 6/13 ± 8/78 bpm ، HR before
20/02 ± 6/127 bpm ، HR after
0/531 ± 65/3 L/min ، Vo2 Max
3/85 ± 4/47 mL/kgmin ، Vo2 Max
62
جدول 3: خصوصیات فردی و دموگرافیک افراد مورد مطالعه و ارتباط آن ها با حداکثر ظرفیت هوازی) 73=n (
میانگین ± انحراف معیارP-Value

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

قد3/671 ± 71/5
وزن73/77 ± 33/11
نمایه توده بدنی9/42 ± 3/3900/0*
سن8/33 ± 7/7281/0*
سابقه کار8 ± 80/8260/0**
ورزش در هفته68/5 ± 12/4840/0**
* آزمون پیرسون
** آزمون اسپیرمن
جدول 4: میانگینmax-VO2 در دو گروه سیگاری وغیر سیگاری
P-Value تعداد )%( *0/051 (61) 21 سیگاری
(16) 48 غیرسیگاری
1270001981708Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

* آزمون T مستقلبحث
در مطالعــه حاضــر حداکثــر ظرفیــت هــوازی پرســنل آتشنشــان بــا اســتفاده از آزمــون پلــه، مــورد بررســی قــرار گرفــت. اندازه-گیــری VO2-max در مطالعــه حاضــر نشــان داد ک ه مق دار VO2-maxدر آتشنش انان م ورد بررس ی 4/47 میل ی لیت ر ب ر کیلوگ رم ب ر دقیق ه می باش د. نتای ج ای ن مطالع ه مشــابه بــا نتایــج مطالعــه کیانمهــر و همــکاران میباشــد .کیانمه ر و هم کاران حداکث ر ظرفی ت ه وازی آت ش نش انان را ب ا اس تفاده از تس ت تردمی ل بررس ی کردن د ک ه حداکث ر ظرفی ت ه وازی را 53/47 میل ی لیت ر ب ر کیلوگ رم ب ر دقیق ه گــزارش کردنــد) 12(. دازال و همــکاران حداکثــر اکســیژن مصرف ی آتشنش انان در آزم ون WFI-TM را 6/43 میل ی لیتر ب ر کیلوگ رم ب ر دقیق ه گ زارش کردن د ک ه کم ی ب ا نتای ج مطالعــه مــا اختــاف دارد کــه ایــن اختــاف میتوانــد بــه دلی ل BMI بالات ر جامع ه م ورد بررس ی در مطالع ه دازال و همــکاران باشــد] 41[.
بررســی ارتبــاط نمایــه تــوده بدنــی بــا VO2-maxدر مطالعــه حاض ر نش ان داد ک ه ارتب اط معن اداری بی ن ای ن متغیره ا بــه صــورت معکــوس وجــود دارد. یعنــی مقــدار VO2-maxبــا افزایــش نمایــه تــوده بدنــی کاهــش مییابــد. بســیاری از مطالع ات ارتب اط بین افزای ش وزن و BMI و کاه ش VO2-maxرا گ زارش کردن د] 19-15[. ب ا افزای ش وزن و BMI می زان نیــاز بــدن بــه خونرســانی بــه بافتهــا افزایــش می یابــد و بــا توجــه بــه اینکــه ظرفیــت قلــب محــدود اســت خونرســانی بخوبــی صــورت نمیگیــرد و ســبب کاهــش اکســیژن در دســترس بافت هــا می شــود. همچنیــن افزایــش چربــی اط راف قل ب ک ه معم ولاً ب ه دلی ل چاق ی اتف اق م ی افت د ،ق درت پمپ اژ قل ب را کاه ش داد و س بب کاه ش ظرفی ت قلب ی میش ود] 20[. ب اور و هم کاران ظرفی ت قلب ی ری وی اف راد ب ا BMI کمت ر از 25 را 25 درص د بیش تر از اف راد ب ا BMIبیشــتر از 30 گــزارش کردنــد] 51[.
69047949720035

1270001981708Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در ای ن مطالعـه ارتب اط معن ی داری بی ن س ن و VO2-maxیاف ت نش د. اگرچ ه نتای ج برخ ی از مطالع ات مش ابه مطالع ه حاضــر می باشــد و ارتبــاط معنــی داری بیــن ســن و 2- VOmax یافــت نکردنــد] 21[ ولــی در بســیاری از مطالعــات کــه تع داد اف راد در دس ته بندیه ای س نی براب ر هس تند ای ن ارتب اط معن ی دار ب ود] 15, 16[. در مطالع های ک ه پریت و و هم کاران جه ت تعیی ن ارتب اط بی ن س ن و VO2-maxانج ام دادن د، اف راد را در 3 گ روه س نی 10 س اله ق رار دادن د. نتای ج ای ن مطالع ه نش ان داد ب ا افزای ش س ن، حداکثـر اکس یژن مصرفــی کاهــش می یابــد] 22[. دلیــل عمــده عــدم ارتبــاط بیــن ســن و VO2-maxدر مطالعــه حاضــر، می توانــد قــرار گرفتــن اکثــر افــراد در محــدوده ســنی 29 تــا 39 ســال و وج ود تع داد ک م اف راد در محدودهه ای س نی پ رت باش د.در مطالعــه حاضــر بیــن مقــدار ورزش در هفتــه و VO2-maxارتب اط معن اداری مش اهده ش د ک ه همس و ب ا نتای ج دیگ ر مطالع ات میباش د] 15, 61, 21[. ب ا افزای ش فعالی ت بدن ی ،نی از بافته ا و س لول های ب دن ب ه اکس یژن و م واد مغ ذی افزای ش مییاب د. ب رای تأمیـن ای ن نی از و نیـز ب رای دف ع مــواد زایــد تولیــد شــده توســط ســلول ها، جریــان خــون و فعالیــت قلــب و تهویــهٔ ریــوی زیادتــر می شــود. همچنیــن ٔعضلــه قلــب بــا قــدرت و ســرعت بیشــتری خــون را پمــپ میکن د و فعالی ت دسـتگاه تنف س نی ز ب ا افزای ش عم ق و س رعت تنف س، افزای ش مییاب د. در ص ورت داش تن برنام ٔه ورزشــی مرتــب در زندگــی روزانــه، بــه تدریــج عضلــهٔ قلــب و دســتگاه تنفــس در اثــر تمریــن قویتــر شــده و ظرفیــت قلبــی ریــوی فــرد را افزایــش میدهــد] 23, 24[. بــاور و هم کاران در مطالع ه ای ارتب اط بی ن م دت زم ان ورزش در هفتــه و VO2-max را بررســی کردنــد. میانگیــن مــدت زمــان ورزش در هفتــه در گــروه مــورد مطالعــه 102 دقیقــه بــوده اس ت. نتای ج ای ن مطالع ه نش ان داد می زان VO2-maxدر دو گ روه ب ا م دت زم ان ورزش کمت ر از 150 دقیق ه و بیش تر از 150 دقیقــه تفــاوت معنــاداری دارد] 51[.
در مطالعــه حاضــر بیــن میانگیــن VO2-maxدر دو گــروه س یگاری و غی ر س یگاری تف اوت معن اداری مش اهده نگردی د کــه بــر خــاف نتایــج مطالعــات دیگــر می باشــد] 52-72[. مص رف س یگار میتوان د باع ث اش باع خ ون از من و اکس ید کربــن شــده و در نتیجــه باعــث کاهــش حمــل اکســیژن و در نهایــت کاهــش در VO2-maxگــردد] 24[. نتایــج مطالعــه چوبینــه و همــکاران مشــخص ســاخت کــه بیــن VO2-maxو س یگار کش یدن ارتب اط معن ی داری وج ود دارد) 0/029 = P( ب ه گون های ک ه میانگی ن VO2-maxدر اف راد س یگاری) 14/0 + 15/2( ب ه ط ور معن ی داری کمت ر از میانگی ن آن در اف راد غیرســیگاری) 33/0 + 76/2( میباشــد] 12[.
ام ا در مطالع ه م ا چنی ن وضعیت ی مش اهده نگردی د. ش اید عل ت آن ک م ب ودن قاب ل توج ه تع داد افراد س یگاری نس بت ب ه غی ر س یگاریها ب وده و ای ن ع دم تع ادل باع ث عدم نش ان دادن اث ر س یگار ب ر VO2-maxش ده باش د. همچنی ن ممک ن
64
مجله ارگونومی، دوره 4، شماره 2، تابستان 95فرهادی و همکاران


دیدگاهتان را بنویسید